Våra policys

På den här sidan listar vi olika policys som styr förbundets arbete. Samtliga policys har antagits av HRFs förbundsstyrelse och gäller tills vidare.


Policy för hörseltillgänglighet inom HRF

Denna policy är ett stöd i vårt arbete för att uppnå full delaktighet vid alla aktiviteter på olika nivåer inom Hörselskadades Riksförbund (HRF). Grundprincipen är att alla hörselskadade ska ha möjlighet att ta del av information, anföranden, diskussioner och annan kommunikation vid möten och arrangemang som HRFs föreningar, distrikt och förbund är helt eller delvis ansvariga för.

Policy för hörseltillgänglighet inom HRF (pdf)


Policy för företagssamarbeten

Samarbeten med och stöd från olika parter som delar vår vision om ett hörselsmart samhälle är viktigt för oss i Hörselskadades Riksförbund (HRF) och det arbete vi bedriver för att tillvarata hörselskadades intressen. Samtidigt är vi noga med att varje samarbete ska vara förenligt med våra värderingar och vår intressepolitik, så att vi slår vakt om HRFs trovärdighet och oberoende. Syftet med denna Policy för företagssamarbeten är att underlätta och skapa tydlighet kring förbundets ställningstaganden.

Policy för företagssamarbeten (pdf)


Insamlingspolicy

Denna policy anger principer för hur Hörselskadades Riksförbund (HRF) bedriver insamling till vårt arbete för att förbättra villkoren för hörselskadade. HRFs insamling sker via 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll samt följer de etiska riktlinjer för insamling som rekommenderas av Giva Sverige (tidigare Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII)).

Insamlingspolicy (pdf)


Placeringspolicy

Hörselskadades Riksförbund (HRF) arbetar primärt med ansvarsfulla aktieplaceringar och ränteplaceringar. Syftet med vår placeringspolicy är att definiera ramar för förvaltning, sätta gränser för finansiell risk samt säkerställa att uppföljning och kontroll sker på ett tillfredsställande sätt.

Placeringspolicy (pdf)


Alkoholpolicy

Grundregeln i HRFs alkoholpolicy är att HRF inte bjuder på alkoholhaltiga drycker starkare än lättöl. Policyn gäller för förtroendevalda, anställda och andra som representerar HRF på förbundsnivå. Den är även vägledande för HRFs distrikt och föreningar.

Alkoholpolicy (pdf)


Policy för visselblåsarfunktion

Med vår visselblåsarfunktion vill Hörselskadades Riksförbund (HRF) underlätta för anställda, medlemmar, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter att rapportera eventuella oegentligheter som rör HRF. Vi strävar efter största möjliga öppenhet, ärlighet och ansvarsfullhet.

Policy för visselblåsarfunktion (pdf)


Vår integritetspolicy

Vi i HRF och anknutna verksamheter värnar om den personliga integriteten för varje medlem, givare, prenumerant, kund, bidragssökande och andra personer som har/har haft kontakt med oss. Vi eftersträvar därför en hög nivå av skydd för de personuppgifter som anförtros oss.

Vår integritetspolicy (pdf)


Vår policy för otillgängliga möten

En av HRFs viktigaste uppgifter är att få människor att förstå hur det är att vara hörselskadad och vad som behövs för att vi ska kunna vara delaktiga. En förutsättning är att möten genomförs på ett tillgängligt sätt. Denna policy är avsedd att tillämpas när representanter från Hörselskadades Riksförbund (HRF) inte kan vara delaktiga i samband med representation. Policyn gäller på alla möten på förbundsnivå, såväl fysiska möten som distansmöten. Den är även vägledande för HRFs distrikt och föreningar.

HRFs policy för otillgängliga möten (pdf)


Policy för tidningen Auris

HRFs medlemstidning Auris förmedlar nyheter, upplysning, fördjupande reportage och debatt med utgångspunkt i den hörselskadade människans verklighet. Denna policy beskriver bland annat tidningens publicistiska idé och syfte, tidningens ställning inom HRF, redaktionella principer samt principer för annonsering.

Policy för tidningen Auris (pdf)