Placeringspolicy för Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Inledning
Hörselskadades Riksförbund (HRF) arbetar primärt med ansvarsfulla aktieplaceringar och ränteplaceringar. HRF väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Då fonder eller aktier behålls arbetar förbundet efter följande policy.

1. Syftet med placeringspolicyn och förvaltningens mål

Syftet med denna placeringspolicy är att definiera ramar för förvaltning, sätta gränser för finansiell risk samt säkerställa att uppföljning och kontroll sker på ett tillfredsställande sätt.

Syftet är vidare att denna placeringspolicy ska reglera förvaltning utifrån förutsättningen att HRFs medel ska kunna förvaltas av en extern förvaltare på marknaden.

Målet med HRFs samlade kapitalförvaltning är att:

  • Maximera avkastningen på placerade medel med hänsyn till den av styrelsen godkända risknivån som beskrivs i denna placeringspolicy samt att
  • Över tiden sträva efter att det förvaltade kapitalets värde ökar minst motsvarande inflationen
  • Placeringar av medel endast sker i enlighet med de i policyn angivna risknivåerna
  • Tillse att kostnadseffektiv administration främjas.

2. Allmänna begränsningar

Placeringspolicyn baseras på tre tillgångsslag: aktier, räntebärande värdepapper samt alternativa placeringar.

Placeringar är endast tillåtna i bankinlåning, räntebärande värdepapper, aktier samt ränte- och aktiefonder samt alternativa placeringar som exempelvis hedgefonder, derivatinstrument och aktieindexobligationer.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Det förvaltade kapitalet får placeras:
50 % + 10 % Aktier
Min 35 % Räntebärande värdepapper
Max 15 % Alternativa placeringar

Placeringar skall inte ske i företagsaktier eller fondandelar där verksamhet eller produktion motverkar HRFs syften.

Extern upplåning i placeringssyfte samt handel i enskild valuta är inte tillåten.

3. Kreditrisk i räntebärande värdepapper

Räntebärande placeringar får ske i:

a/ Avistaräkning i affärsbanker

b/ Värdepapper som emitterats eller garanterats av staten

c/ Värdepapper som emitterats av banker, hypoteksinstitut och andra institutioner/företag som handlas på en likvid andrahandsmarknad

d/ Andelar i räntefonder som förvaltas av affärsbank som står under Finansinspektionens tillsyn.

Placering i räntefond får ske ner till B- i Standard & Poor’s ratingskala.

Placeringar i övriga svenska värdepapper skall underställas beslut i HRFs styrelse.

4. Ränterisk

Placeringar i statsobligationer och bostadsobligationer får ha en räntebindningstid om högst 10 år. Räntebindningstiden för övriga räntebärande värdepapper får vara maximalt 3 år.

5. Placering i aktier

Aktieportföljen, som ska bestå av börsnoterade aktier, bör ha en väl avvägd riskspridning såväl geografiskt som i olika företag och branscher.

Aktieinnehavet i ett enskilt svenskt bolag får uppgå till maximalt 15 % av den svenska aktieportföljen. För portföljen i utländska aktier gäller att innehavet i ett enskilt bolag får uppgå till maximalt 10 % av den utländska aktieportföljen. Denna begränsning gäller ej för placering i aktiefonder. Max 20 % av totala tillgångar som omfattas av policyn får placeras i en enskild värdepappersfond.

6. Ansvarsfulla placeringar

HRF och dess stiftelser strävar efter att placera kapital via aktier och andra placeringsformer i bolag som genom sitt agerande, sina varor och tjänster bidrar till en hållbar utveckling. Tillsammans med andra investerare vill vi verka för ett hållbart värdeskapande.

Vår placeringspolicy vilar på två grundprinciper; människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken som idag återspeglas i internationella konventioner som gäller mänskliga rättigheter, miljö och hållbar utveckling.

7. Optionspremier

Optionspremier får användas till utdelning.

8. Motpartsrisk

Värdepappersaffärer får endast göras med bank eller fondkommissionärs firma som står under Finansinspektionens eller motsvarande myndighets tillsyn.

9. Utvärdering och rapportering

a/ Utvärdering Resultatet ska regelbundet utvärderas genom jämförelser med relevanta index som representerar de i tillgångsportföljen befintliga innehaven.

b/ Rapportering Extern förvaltare ska månadsvis presentera rapport som klart tydliggör innehav, transaktioner, räntor, utdelning och resultat.

Externa förvaltare ska till HRFs styrelse kvartalsvis rapportera resultatet genom att jämföra marknadsvärdet för hela portföljen med dels förra kvartalets in-/resp. utgångsvärde, dels med ingångsvärde vid varje kalenderårs början. Denna värdering ska vara justerad med gjorda insättningar/uttag under perioden. Rapporten skall lämnas senast tre veckor efter kvartalsskifte.

Förvaltare ska på anmodan beredas möjlighet att muntligt kommentera årsbokslut, kvartalsrapport eller särskilda händelser i förvaltningen för stiftelsens styrelse.

Denna placeringspolicy gäller från och med 2017-10-23 och framöver till dess nytt beslut tas som upphäver direktiven. Placeringspolicyn kan ej ändras utan föregående styrelsebeslut.

Antagen av HRFs förbundsstyrelse den 23 oktober 2017. Gäller tills vidare.

Placeringspolicy (pdf)