Placeringspolicy för Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Inledning
Hörselskadades Riksförbund (HRF) arbetar primärt med ansvarsfulla aktieplaceringar och ränteplaceringar. HRF väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Då fonder eller aktier behålls arbetar förbundet efter följande policy.

1. Syftet med placeringspolicyn och förvaltningens mål

Syftet med denna placeringspolicy är att definiera ramar för förvaltning, sätta gränser för finansiell risk samt säkerställa att uppföljning och kontroll sker på ett tillfreds-ställande sätt.

Syftet är vidare att denna placeringspolicy ska reglera förvaltning utifrån förutsättningen att HRFs medel ska kunna förvaltas av en extern förvaltare på marknaden.

Målet med HRFs samlade kapitalförvaltning är att:

  • Maximera avkastningen på placerade medel med hänsyn till den av styrelsen godkända risknivån som beskrivs i denna placeringspolicy samt att
    • Över tiden sträva efter att det förvaltade kapitalets värde ökar minst motsvarande inflationen
    • Placeringar av medel endast sker i enlighet med de i policyn angivna risknivåerna
    • Tillse att kostnadseffektiv administration främjas.

2. Allmänna begränsningar

Placeringspolicyn baseras på tre tillgångsslag: aktier, räntebärande värdepapper samt alternativa placeringar.

Placeringar är endast tillåtna i bankinlåning, räntebärande värdepapper, aktier samt ränte- och aktiefonder samt alternativa placeringar som exempelvis hedgefonder, derivatinstrument och aktieindexobligationer.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Det förvaltade kapitalet får placeras:
50 % ± 10 % Aktier
Min 35 % Räntebärande värdepapper
Max 15 % Alternativa placeringar

Placeringar skall inte ske i företagsaktier eller fondandelar där verksamhet eller produktion motverkar HRFs syften.

Extern upplåning i placeringssyfte samt handel i enskild valuta är inte tillåten.

3. Kreditrisk i räntebärande värdepapper

Räntebärande placeringar får ske i:

a/ Avistaräkning i affärsbanker

b/ Värdepapper som emitterats eller garanterats av staten

c/ Värdepapper som emitterats av banker, hypoteksinstitut och andra institutioner/företag som handlas på en likvid andrahandsmarknad

d/ Andelar i räntefonder som förvaltas av affärsbank som står under Finansinspektionens tillsyn.

Placering i räntefond får ske ner till B- i Standard & Poor’s ratingskala. Placeringar i övriga svenska värdepapper skall underställas beslut i HRFs styrelse.

4. Ränterisk

Placeringar i statsobligationer och bostadsobligationer får ha en räntebindningstid om högst 10 år. Räntebindningstiden för övriga räntebärande värdepapper får vara maximalt 3 år.

5. Placering i aktier

Aktieportföljen, som ska bestå av börsnoterade aktier, bör ha en väl avvägd riskspridning såväl geografiskt som i olika företag och branscher.

Aktieinnehavet i ett enskilt svenskt bolag får uppgå till maximalt 15 % av den svenska aktieportföljen. För portföljen i utländska aktier gäller att innehavet i ett enskilt bolag får uppgå till maximalt 10 % av den utländska aktieportföljen. Denna begränsning gäller ej för placering i aktiefonder. Max 20 % av totala tillgångar som omfattas av policyn får placeras i en enskild värdepappersfond.

6. Optionspremier

Optionspremier får användas till utdelning genom utfärdande av cover calls.

7. Ansvarsfulla placeringar

HRF och dess stiftelser strävar efter att placera kapital via aktier och andra placerings-former i bolag som genom sitt agerande, sina varor och tjänster bidrar till en hållbar utveckling. Tillsammans med andra investerare vill vi verka för ett hållbart värdeskapande.

Vår placeringspolicy vilar på två grundprinciper; människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken som idag återspeglas i internationella konventioner som gäller mänskliga rättigheter, miljö och hållbar utveckling.

HRF och dess stiftelser placerar inte i bolag som bedriver sin verksamhet i strid mot väletablerade internationella normer som framförallt FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, dock ej begränsat till dessa. Bolagen ska alltså på ett godtagbart sätt efterleva internationella konventioner och överenskommelser om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, mutor och korruption.

HRF och dess stiftelser investerar inte heller i bolag där mer än 5% av bolagets omsättning utgörs av produktion av alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi eller militär utrustning.

HRF och dess stiftelser placerar inte i bolag, organisationer eller stater som är involverade i produktion, lagring eller handel av massförstörelsevapen eller andra kontroversiella vapen.

HRF placerar inte i bolag som utvinner, förädlar eller distribuerar fossila bränslen eller bedriver energiproduktion som till stor del baseras på fossila bränslen (kol och olja). Bolag som ägnar sig åt oljesand, skiffergas eller annan kontroversiell utvinning av fossila bränslen ska uteslutas. Undantag kan göras i företag som har en dokumenterad strategisk plan för att minska sina koldioxidutsläpp, inklusive en konkret och mätbar tidsplan för övergången till en mer koldioxidneutral affärsmodell i linje med FN:s globala hållbarhetsmål vilket konkretiseras i t.ex. Parisavtalet.

Klimatförändringarna kan utgöra en betydande finansiell risk och konsortiet har därför en klimatsmart vision som innebär att placeringarna som helhet ska vara klimatpositiva senast 2045. Etappmålet för Konsortiets kapitalplaceringar är att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 °C år 2030. Det innebär således att placeringar i innehav med betydande klimatutsläpp ska minskas, särskilt de som saknar omställ-ningsambitioner. Placeringar skall däremot öka i företag som stödjer övergången till ett mer hållbart och klimatsmart samhälle.

En gång per år bör en screening av HRFs placeringar göras av t.ex. bankens ESG-team för att kontrollera att ovanstående policyavsnitt efterlevs vid placeringar.

8. Motpartsrisk

Värdepappersaffärer får endast göras med bank eller fondkommissionärs firma som står under Finansinspektionens eller motsvarande myndighets tillsyn.

9. Utvärdering och rapportering

a/ Utvärdering
Resultatet ska regelbundet utvärderas genom jämförelser med relevanta index som representerar de i tillgångsportföljen befintliga innehaven.

b/ Rapportering
Extern förvaltare ska månadsvis presentera rapport som klart tydliggör innehav, transaktioner, räntor, utdelning och resultat.

Externa förvaltare ska till HRFs styrelse kvartalsvis rapportera resultatet genom att jämföra marknadsvärdet för hela portföljen med dels förra kvartalets in-/resp. utgångsvärde, dels med ingångsvärde vid varje kalenderårs början. Denna värdering ska vara justerad med gjorda insättningar/uttag under perioden. Rapporten skall lämnas senast tre veckor efter kvartalsskifte.

Förvaltare ska på anmodan beredas möjlighet att muntligt kommentera årsbokslut, kvartalsrapport eller särskilda händelser i förvaltningen för stiftelsens styrelse.

Denna placeringspolicy gäller från och med 2022-09-15 och framöver till dess nytt beslut tas som upphäver direktiven. Placeringspolicyn kan ej ändras utan föregående styrelsebeslut.

Antagen av HRFs förbundsstyrelse den 15 september 2022. Gäller tills vidare.

Placeringspolicy (pdf)