Bedömningsprocess och jävsregler

Du kan göra ansökningar till Hörselforskningsfonden varje år mellan 1 september och 1 oktober. Alla ansökningar som är godkända bedöms av Hörselforskningsfondens styrelse som består av ledamöter från HRF och forskare från de forskningsdiscipliner som fonden ger anslag till; medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning.

Bedömning och beslut sker vanligen i november månad. Beslut skickas ut till samtliga sökande och beviljade forskningsanslag publiceras på Hörselforskningsfondens webbplats. Vi lämnar inga motiveringar till avslagsbeslut på ansökningar.

Fem bedömningskriterier
Forskningsansökningarna bedöms utifrån fem bedömningskriterier:

Relevans
Bedömningsgrunden innefattar ansökans relevans i relation till HRF:s olika målgrupper och/eller relevans i relation till det audiologiska vetenskapsområdet. I din ansökan ska du beskriva på vilket sätt projektet är relevant i relation till HRFs och Hörselforskningsfondens intressen.

Kompetens
Den information du lämnat i ansökan bedöms, till exempel genom granskning av CV samt andra kompetenser och meriter som du lämnat.

Metod
De olika delarna som angivits i metoddelen avseende kvalitet och logik bedöms. Detta kan röra, till exempel design av experiment, val av utfallsmått eller valda analysmetoder.

Genomförbarhet
Hela projektets genomförbarhet bedöms; det vill säga om det finns en logik mellan bakgrund, syfte, frågeställning och metod och ekonomi samt om det beskrivna projektet verkar genomförbart. Här bedöms också om valda referenser är relevanta.

Kvalitet
Ansökans stringens och helhetsintrycket av projektet såsom det är beskrivet i ansökan bedöms.

Läs mer om hur du fyller i din ansökan under anvisningar för ansökan och redovisning av forskningsprojekt till Hörselforskningsfonden.

Jävsregler och hantering av jäv
Hörselforskningsfonden har tydliga regler för hantering av jäv. Syftet med jävsreglerna är att Hörselforskningsfonden ska agera objektivt och opartiskt och att allmänheten ska ha förtroende för Hörselforskningsfondens verksamhet och förtroende för styrelsens ledamöter och ersättare.

Alla som deltar i beredning och beslut i Hörselforskningsfondens verksamhet ska agera objektivt och opartiskt och forskningsansökningar ska bedömas utifrån de bedömningskriterier som anges för ansökningar till fonden. Alla som ger och får stöd från Hörselforskningsfonden ska känna ett odelat förtroende för att vi hanterar fondens resurser på ett korrekt sätt.

Ta del av Hörselforskningsfondens Jävsregler och riktlinjer för hantering av jäv