Vår demokrati

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en demokratisk folkrörelse som utgår från medlemmarna och vårt stadgade ändamål: att tillvarata hörselskadades intressen. Det är detta som står i centrum för verksamheten i föreningar, distrikt och förbund.

HRFs verksamhet bedrivs på tre nivåer: i cirka 170 föreningar, i 22 distrikt och på förbundsnivå. Föreningarna verkar lokalt, distrikten regionalt och förbundet på riksplanet. Den högsta beslutande nivån är kongressen.

hrfs_beslutsorganisation2 - Kopia

Våra föreningar

HRF har cirka 170 föreningar, från norr till söder. Föreningarna bedriver verksamhet lokalt, ofta inom en kommun. I vissa delar av landet finns också länsföreningar för föräldrar, yrkesverksamma, personer med tinnitus, ljudöverkänslighet, Menières sjukdom eller cochleaimplantat.
Föreningsstyrelsen, som utses vid årsmöte av föreningens medlemmar, utser ombud till kongressen, HRFs högsta beslutande församling. Alla föreningsmedlemmar* kan därför vara med och påverka vad HRF ska jobba med, genom vara aktiva i den demokratiska beslutsprocessen.

*Stödmedlemmar (medlemmar direkt i riksförbundet) har inte rösträtt i föreningar och kan inte väljas till förtroendeuppdrag inom HRF.

Föreningarna ska framför allt

 • erbjuda råd, stöd och gemenskap, med möjlighet att träffa andra hörselskadade för att utbyta erfarenheter
 • sprida kunskap om hörselskadades behov och möjligheter
 • anordna tillgängliga aktiviteter, allt från föreläsningar och debatter till utflykter och teaterkvällar
 • bedriva lokalt  påverkansarbete, framför allt när det gäller tillgänglighet, skola och stöd till äldre hörselskadade.

Våra distrikt

HRF har 22 distrikt, som motsvarar landsting/regioner – med undantag av Västra Götaland som har två HRF-distrikt: Skaraborg och Västra Götaland. Distriktsstyrelserna består av representanter från föreningarna inom distriktet. Distrikten utser i sin tur en representant vardera till förbundsmötet, som ger råd till förbundsstyrelsen.
Distrikten utgör en viktig kraft i HRFs intressepolitiska arbete, eftersom de bevakar och påverkar landstingen/regionerna, som har ansvar för hörselvård, tolkverksamhet med mera.

Distrikten ska framför allt

 • bedriva påverkansarbete gentemot landsting/region, bland annat när det gäller hörselvård och tolkfrågor
 • samordna och stödja föreningarnas arbete.
 • erbjuda utbildningar
 • ta initiativ till verksamhet för olika hörselskadegrupper på regional nivå.

Förbundet

HRFs förbundsstyrelse är organisationens högsta beslutande nivå mellan kongresserna och leder förbundets verksamhet, med stöd av förbundskansliet.
Förbundet bevakar och driver hörselskadades frågor på riksplanet, samlar och sprider kunskap om hörselskadade, samordnar organisationens verksamhet och ger stöd till föreningar och distrikt.

Förbundet arbetar framför allt med

 • bedriva påverkansarbete gentemot riksdag, regering, myndigheter och andra beslutsfattare
 • göra undersökningar och samla kunskap om hörselskadades situation i samhället
 • stödja och informera enskilda hörselskadade, samt sprida kunskap om behov, brister, konsekvenser och möjligheter i hela samhället
 • initiera ny forskning
 • stödja intressepolitiskt arbete och verksamhetsutveckling i föreningar och distrikt.

Generalsekreteraren, förbundets högste tjänsteman, leder förbundskansliets arbete och är ansvarig för att förbundsstyrelsens beslut verkställs.

Kongressen

Kongressen, HRFs högsta beslutande församling, sammanträder vart fjärde år. Ombuden är utsedda av HRFs föreningar.

Kongressen fattar beslut om bland annat handlingsprogram för kongressperioden, intressepolitiskt program och stadgar. Kongressen utser också förbundsstyrelse, revisorer och valberedning.

Medlemmar, föreningar och distrikt kan påverka HRFs framtida arbete genom att lämna förslag till kongressen i form av motioner.

HRFs senaste kongress hölls i maj 2021. Då antogs flera nya styrdokument för HRF.

Förbundsmötet

Förbundsmötet är ett samrådsorgan, framför allt när det gäller verksamhetsplan och budget för kommande år. Ordinarie förbundsmöte äger rum två gånger per år. Mötet består av en representant från varje distrikt, förbundsstyrelsen samt generalsekreteraren.