Policy för tidningen Auris

Om Auris

Tidningen Auris ägs och ges ut av Hörselskadades Riksförbund (HRF), en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Auris publiceras som papperstidning samt, i viss utsträckning, på webben. Den går ut till alla HRFs medlemmar, men har även en prenumererad upplaga. Tidningen erbjuder annonsutrymme.

Publicistisk idé och syfte

Auris är tidningen för alla hörselskadade. Det innebär att Auris prioriterade läsekrets är personer med olika grader av hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet och Menières sjukdom, samt föräldrar och andra närstående – både HRFs medlemmar och andra. Auris är även en viktig källa till nyheter och fördjupning för yrkesgrupper inom hörselområdet samt för andra med intresse för hörselskadades frågor.

Auris är ”den hörselsmarta tidningen”. Det betyder att Auris förmedlar nyheter, upplysning, fördjupande reportage och debatt med utgångspunkt i den hörselskadade människans verklighet. Tidningen sätter fokus på hörselskadades berättelser, villkor, utmaningar och möjligheter samt bevakar samhällsutveckling, forskning, politik och aktuell debatt ur hörselskadades perspektiv.

Tidningens ställning

Auris redaktion ska bedriva ett självständigt, journalistiskt arbete, inom ramen för HRFs förbundskansli. Tidningens medarbetare är journalister som utför i huvudsak journalistiska arbetsuppgifter.

HRFs förbundsstyrelse utser ansvarig utgivare för tidningen Auris. Förbundsstyrelsen beslutar även om tidningens budget samt periodicitet (utgivningsfrekvens).

Generalsekreteraren, förbundskansliets högsta chef, anställer redaktör för Auris. Ansvarig utgivare är den som ytterst avgör vad som ska stå i Auris.

Ansvarig utgivare kontrollerar innehållet i tidningen före utgivning, för att säkerställa att inget av innehållet bryter mot gällande lagar, denna policy eller HRFs värdegrund. Utgivaren har rätt att stoppa en artikel som hen bedömer vara olämplig eller lagstridig. Ansvarig utgivare får information om det planerade innehållet i varje nummer, men deltar inte i det dagliga arbetet med tidningen.

Redaktören leder tidningens dagliga arbete, inklusive planering, nyhetsvärdering, annonsbedömning och praktisk tidningsproduktion, samt ansvarar för att arbetet genomförs i enlighet med denna policy. Redaktören gör detta inom givna budgetramar, i dialog med närmaste chef. Redaktören ska underrätta ansvarig utgivare i god tid före tryckning i det fall planerade artiklar/annonser bedöms kunna strida mot HRFs värdegrund. Redaktören ansvarar för att ansvarig utgivare kan ta del av tidningen i sin helhet i rimlig tid före tryckning.

Redaktionen är en självgående del av kommunikationsenheten. Redaktionen har även informations- och idéutbyte med övriga enheter inom förbundskansliet.

Redaktionella principer

Auris redaktion arbetar i enlighet med journalistiska principer om nyhetsvärdering, saklighet och allmänintresse, med respekt för pressens publicitetsregler. Redaktionen bevakar även frågor som rör HRF utifrån ovanstående journalistiska principer.

Det redaktionella innehållet i Auris ska stå i samklang med HRFs värdegrund och HRFs stadgade ändamål: ”att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra mänskliga rättigheter genom att hävda vår rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden”.

Redaktionen slår vakt om tidningens trovärdighet och integritet. Auris ser till att det är lätt att skilja på redaktionellt material och reklambudskap samt följer Svenska Journalistförbundets rekommendationer angående textreklam.

Publicering av annonser

Auris tillämpar sedvanlig pressetisk bedömning av annonser före publicering. Ansvarig utgivare avgör om en annons ska införas eller inte.

Tidningen ska inte publicera annonser för produkter som står i strid med HRFs värdegrund, som kan anses vara vilseledande eller som av ansvarig utgivare bedöms vara olämpliga av annat skäl. Att produkter/tjänster marknadsförs på betald annonsplats i Auris innebär inte att Hörselskadades Riksförbund rekommenderar varan.

Auris tillämpar Tidningsutgivarnas normer för annonsering och allmänna affärsvillkor samt rekommendationer för reklamidentifiering.

Auris tar inte in annonser för insamlingar utanför förbundets verksamhet.

Annonser för produkter och tjänster utanför HRF får i varje nummer utgöra maximalt 30 procent av sidantalet.

Tillgänglighet

Auris eftersträvar hög grad av tillgänglighet. Papperstidningen ska ha ett lättillgängligt språk och en utformning som ger god läsbarhet. Tidningen ges även ut som taltidning eller motsvarande.

Auris webbsidor ska uppfylla högt ställda tillgänglighetskrav. Filmklipp och ljudfiler ska alltid återges i text. Bilder ska i möjligaste mån förses med syntolkning.

Miljöhänsyn och socialt ansvar

Auris trycks på miljömärkt papper. HRF ska i möjligaste mån säkerställa att de tryckerier som anlitas för tryckning av tidningen visar socialt ansvar och uppfyller svensk lagstiftning om arbetsvillkor.

Antagen av HRFs förbundsstyrelse den 14 december 2017. Gäller tills vidare.

Policy för tidningen Auris (pdf)