HRFs visselblåsarfunktion

På Hörselskadades Riksförbund (HRF) tror vi på öppenhet, ärlighet och ansvarsfullhet. Med visselblåsarfunktionen vill HRF underlätta för anställda och övriga intressenter att anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer inom HRF.

Gör en anmälan hos HRFs externa visselblåsarfunktion här. 

Vad är HRFs visselblåsarfunktion?

Visselblåsarfunktionen är till för rapportering av allvarliga missförhållanden inom HRF. Anmälan görs hos ett externt ombud för att säkerställa anonymitet och ojävighet.

Det är ofta anställda som först upptäcker eventuella oegentligheter inom en organisation. Men en del kanske väljer att inte berätta om sina iakttagelser eftersom de tror att det innebär att de är illojala mot sin arbetsgivare och sina kollegor. Genom att ha en särskild visselblåsarfunktion kan risker uppmärksammas tidigt.

Hörselskadades Riksförbund uppmuntrar att den som misstänker att det finns allvarliga missförhållanden inom Hörselskadades Riksförbund anmäler detta genom visselblåsartjänsten hos Interaktiv Säkerhet. Som visselblåsare kan du alltid vara anonym.

Om man gör en visselblåsaranmälan har man rätt till skydd enligt visselblåsarlagen (Lag 2021:890) givet vissa förutsättningar. Lagen förbjuder bland annat arbetsgivaren att vidta repressalier mot den som slagit larm om missförhållanden. Om arbetsgivaren skulle göra det ändå kan de bli skadeståndsskyldiga.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Visselblåsarfunktionen är till för att anmäla allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på en arbetsplats eller i en organisation. Alla personer på en arbetsplats kan anmälas. Däremot måste Hörselskadades Riksförbund förhålla sig till gällande personuppgiftslagstiftning och gör därför en bedömning i varje ärende huruvida det kan hanteras vidare inom visselblåsarfunktionen eller inte.

Exempel på allvarliga oegentligheter kan vara:

  • Ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram
  • Offentlig upphandling
  • Finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Miljöskydd
  • Folkhälsa
  • Konsumentskydd
  • Skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem

Visselblåsarfunktionen omfattar till exempel inte mobbning, alkohol- och drogproblem, mindre allvarliga arbetsmiljöproblem, eller annat som ska anmälas och hanteras vidare via Hörselskadades Riksförbunds ordinarie rapporteringsvägar.

Hur går det till?

En anmälan till HRFs visselblåsarfunktion görs hos ett externt ombud för att ärendet ska hanteras utan jäv och för att den som anmäler ska kunna förbli anonym gentemot HRF.

En anmälan kan göras genom ett webbformulär, telefon eller vanligt brev.

Läs mer och gör en anmälan här. 

Så hanteras din anmälan:

som agerar externt ombud för alla anmälningar. Interaktiv Säkerhet är helt fristående från HRF och agerar som ojävig partner i relation till den aktuella händelsen.

Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod. Dessa uppgifter ska användas för att följa ärendet, skicka in kompletterande uppgifter samt få återkoppling. Inom 3 månader från att anmälan har registrerats ges återkoppling kring bedömning och vidtagna åtgärder.

Vid en inkommen anmälan görs en bedömning huruvida det är av sådan karaktär att det kan hanteras vidare i visselblåsarfunktionen. Om ärendet inte kan hanteras i visselblåsarfunktionen uppmuntras visselblåsaren att lyfta händelsen i Hörselskadades Riksförbunds ordinarie rapporteringsvägar.

För att få tillgång till uppföljande information måste du ha ditt ärendenummer och din verifieringskod som du får när du lämnar din anmälan.

Klagomål och missnöje

Mindre förseelser, allmänt missnöje och klagomål ska inte anmälas via visselblåsarfunktionen.

Om du vill lämna en synpunkt eller klagomål, kan du läsa mer här.