HRFs visselblåsarfunktion

På Hörselskadades Riksförbund (HRF) tror vi på öppenhet, ärlighet och ansvarsfullhet. Med visselblåsarfunktionen vill HRF underlätta för anställda och övriga intressenter att anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning inom HRF.

Gör en anmälan hos HRFs externa visselblåsarfunktion här. 

Vad är HRFs visselblåsarfunktion?

Visselblåsarfunktionen är till för rapportering av allvarliga oegentligheter inom HRF. Anmälan görs hos ett externt ombud för att säkerställa anonymitet och ojävighet.

Det är ofta anställda som först upptäcker eventuella oegentligheter inom en organisation. Men en del kanske väljer att inte berätta om sina iakttagelser eftersom de tror att det innebär att de är illojala mot sin arbetsgivare och sina kollegor. Genom att ha en särskild visselblåsarfunktion kan risker uppmärksammas tidigt.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Visselblåsarfunktionen är till för att anmäla allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på en arbetsplats eller i en organisation. Det går endast att anmäla personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner.

Exempel på allvarliga oegentligheter kan vara:

  • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning eller förfalskning
  • Korrupt beteende som missbruk av ställning
  • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Allvarliga miljöbrott
  • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier
  • Allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen

Hur går det till?

En anmälan till HRFs visselblåsarfunktion görs hos ett externt ombud för att ärendet ska hanteras utan jäv och för att den som anmäler ska kunna förbli anonym gentemot HRF.

En anmälan kan göras genom ett webbformulär, e-post, telefon eller vanligt brev.

Läs mer och gör en anmälan här. 

Så hanteras din anmälan:

Alla inkomna ärenden hanteras omgående av företaget Interaktiv Säkerhet, som agerar externt ombud för alla anmälningar. Interaktiv Säkerhet är helt fristående från HRF och agerar som ojävig partner i relation till den aktuella händelsen.

Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer. Detta nummer ska användas för att skicka in kompletterande uppgifter, eller om du har frågor om ditt ärende.

Om ärendet inte bedöms röra allvarliga oegentligheter, alltså inte är ett visselblåsarärende, får du som har lämnat kontaktuppgifter besked om detta.

Om du har valt att vara anonym tar Interaktiv Säkerhet bort personrelaterad information innan anmälan skickas vidare till HRF. Det utgör ett led i HRFs arbete i att förhålla sig objektiv när organisationen tar ställning till en anmälan. Den ursprungliga anmälan finns kvar hos Interaktiv Säkerhet.

Ärendet skickas sedan vidare till HRF som beslutar om anmälan kommer utredas vidare eller inte. HRF har begränsat behörigheten för åtkomst till anmälningarna så att endast två utsedda personer får ta del av uppgifterna. Dessa två personer bedömer sedan hur din anmälan ska behandlas, beroende på ärendets art kan det leda till att en utredning inleds.

Om du har lämnat dina kontaktuppgifterna när du gjort din anmälan, får du en återkoppling kring ditt ärende.

Klagomål och missnöje

Mindre förseelser, allmänt missnöje och klagomål ska inte anmälas via visselblåsarfunktionen.

Om du vill lämna en synpunkt eller klagomål, kan du läsa mer här.