Policy för otillgängliga möten

Om policyn

En av HRFs viktigaste uppgifter är att få människor att förstå hur det är att vara hörselskadad och vad som behövs för att vi ska kunna vara delaktiga. En förutsättning för att hörselskadade ska kunna vara delaktiga på möten är att de genomförs på ett tillgängligt sätt. För att vara trovärdiga om hörselskadades behov har personer som representerar HRF ett särskilt ansvar att ställa krav på tillgänglighet.

Denna policy för otillgängliga möten är avsedd att tillämpas när förtroendevalda, anställda och andra som representerar Hörselskadades Riksförbund (HRF) inte kan vara delaktiga i samband med representation. Policyn gäller för representation på alla möten på förbundsnivå, såväl fysiska möten som distansmöten. Den är även vägledande för HRFs distrikt och föreningar.

Policyn har två huvudsakliga syften:

  • Att öka kunskapen och medvetenheten om hörselskadades behov av tillgänglighet och delaktighet bland aktörer som arrangerar möten.
  • Att stärka förtroendevalda, anställda och andra som representerar HRF.

Principer

Grundprincipen är att alltid framföra hörselskadades behov av tillgänglighet och delaktighet.

Följande gäller:

Före mötet

  • Den som representerar HRF ska alltid meddela tillgänglighetsbehov till arrangören av mötet i förväg, gärna skriftligen och i rimlig tid.

Under mötet

  • Den som representerar HRF ska lämna ett otillgängligt möte om hen inte kan vara delaktig.

Efter mötet

  • Arrangören av ett otillgängligt möte ska alltid få återkoppling om varför den som representerar HRF lämnar mötet.
  • Om det uppstår utgifter för ett möte som har lämnats av en representant för HRF, ska dessa utgifter krävas tillbaka av arrangören.

Bedömning

Det är alltid den som representerar HRF som gör bedömningen om hen kan vara delaktig eller inte. Att det i förväg meddelade tillgänglighetsbehovet brister behöver inte vara avgörande för bedömningen.

Den som representerar HRF kan göra avsteg från principerna i denna policy om hen bedömer att det finns särskilda skäl för det.

Återrapportering

Om den som representerar HRF lämnar ett möte, alternativt gör väsentliga avsteg från denna policy, ska hen alltid återrapportera händelsen till HRFs generalsekreterare.

Antagen av HRFs förbundsstyrelse den 14 december 2017. Gäller tills vidare.

HRFs policy för otillgängliga möten (pdf)