Vård, omsorg och trygghet

Inom all vård och omsorg är det viktigt att personalen har kunskaper om hörselskador och hörselskadades behov, och kan ge ett bra bemötande. Det behöver också finnas personal som vid behov klarar enklare skötsel av hörapparater och som kan se till att hjälpmedel kan användas när de behövs.

Vi vill också att alla kommuner ska se till att äldre hörselskadade som bor hemma får den hörselservice de behöver.

Kommunikation är viktigt för alla människors trygghet. Men i situationer då vi behöver vård och omsorg är det särskilt viktigt att det är enkelt att ta del av information och kommunicera, både med vårdpersonal och närstående.

Goda förutsättningar för kommunikation minskar risken för allvarliga missförstånd om sjukdomstillstånd, läkemedel med mera. Det skapar också delaktighet och möjliggör patientinflytande, som är en lagstadgad rättighet.

All hälso- och sjukvård samt vård- och omsorgsverksamhet behöver vara tillgänglig för hörselskadade. Kunskapsnivån måste vara särskilt hög inom verksamhet som riktar sig till målgrupper där det kan antas finnas många hörselskadade, till exempel äldre.

Det är också viktigt att det är enkelt för äldre och andra
vård-/omsorgstagare att få praktiskt stöd med hörapparater,
hörselimplantat, hörhjälpmedel, tillgänglighet med mera
i sitt hem/boende.

Ur HRFs intressepolitiska program: Vård, omsorg och trygghet

HRF anser…

  • att kunskap om hörselskadades behov ingår i alla vård- och omsorgsutbildningar.
  • att alla verksamheter som bedriver vård och omsorg har rutiner för att säkerställa hörselskadades kommunikation och delaktighet, samt personal med hörselskadekunskap som kan hjälpa till med enklare skötsel av hörapparater, hörselimplantat och hörhjälpmedel, tolkbokning, kontakt med hörselvården med mera.
  • att lokaler, miljöer, produkter och tjänster inom vård och omsorg är tillgängliga och användbara för hörselskadade.
  • att det finns väl fungerande rutiner för samarbete och ansvarsfördelning mellan hörselvården och vård- och omsorgsgivare av andra slag, så att hörselskadade får den hörselvård de behöver, oavsett boendeform.
  • att varje kommun har tillgång till utbildade hörselinstruktörer eller motsvarande som kan ge stöd till äldre hörselskadade och andra som behöver stöd i hemmet eller i annat boende.