Insamlingspolicy för Hörselskadades Riksförbund (HRF)

1. Syfte och ändamål

HRF samlar in pengar i syfte att få resurser för att förbättra villkoren för landets hörselskadade enligt ändamålsparagrafen i HRFs stadgar. Insamlade medel går till HRFs arbete med kunskapsspridning, opinionsbildning och råd och stöd till enskilda. Varje år avsätts också pengar till forskning.

2. Metod

Vi bedriver insamling framför allt via telefon, autogiro och internet. I vår strävan efter att effektivisera insamlingen och minska kostnaderna prövar vi även andra kanaler för insamling.

Vi vänder oss till såväl privatpersoner (medlemmar och icke medlemmar) som företag i vår insamling. För större gåvor och etablerade samarbeten med företag följer vi HRFs policy för företagssamarbeten.

Vår insamlingsverksamhet ska grundas på god etik och moral. Vår målsättning är att alltid vara öppna, ärliga och transparenta. Alla gåvor är frivilliga och ska ske på givarens villkor.

HRFs insamling sker via 90-konto (plusgiro/bankgiro). Vår insamling granskas av Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att pengarna går till ändamålet och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids.

HRF är medlemmar i branschorganisationen Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) och följer FRIIs etiska riktlinjer för insamling.

Frågor och klagomål från givare ska besvaras så snart som möjligt via e-post eller telefon. Såvida inte en fråga eller klagomål är ställd till namngiven person besvaras den av personal vid vårt huvudkontor för insamling. Frågor inkomna till växeln vidarebefordras till insamling@hrf.se respektive telefon: 0270-42 58 10.

2. Öronmärkning av gåvor

Generellt önskar HRF att motta så kallade icke öronmärkta gåvor vilket innebär att givarens pengar kan användas där de bäst behövs och gör mest nytta. Om givaren har starka önskemål om hur gåvan ska användas för HRF gärna en direkt dialog med givaren om detta.

3. Återbetalning

HRF kan tacka nej till gåvor från gåvogivare som står i strid med organisationens värderingar eller från givare som bedriver kriminell verksamhet eller har sin huvudsakliga verksamhet inom vapenindustri eller tobaksindustri.

HRF kan även tacka nej till gåva om den är förenad med specifika villkor, som organisationen ej kan uppfylla.

Om HRF mottar en gåva som uppenbarligen är avsedd för en annan mottagare ska gåvan snarast återbetalas. Likaså återbetalas en gåva om en givare hör av sig och vill ha tillbaka gåvan, oavsett anledning.

4. Återrapportering

Givare som blir uppringda av HRFs gåvoförmedlare får hem en informationsfolder med posten som berättar hur insamlade medel används. Som tack får de också ett tackbrev undertecknat förbundsordföranden, och en symbolisk tackgåva, till exempel brevmärken eller vykort.

Givare som stödjer HRF regelbundet via autogiro och uppger e-postadress får ett elektroniskt nyhetsbrev tre-fyra gånger per år som informerar om HRFs arbete.

HRF informerar även om pågående verksamhet på www.hrf.se.

Givare som önskar utökad återrapportering om hur insamlade medel används kan ladda ner årsredovisningen via hemsidan, eller på begäran få den hemskickad.

5. Text och bild i insamlingsarbetet

I insamlingskommunikationen använder HRF ofta verkliga exempel på hur organisationen förbättrat villkoren för landets hörselskadade. Vanligt förekommande är bilder på hörselskadade personer, som alltid har gett sin tillåtelse till bildanvändningen och är positivt inställda till att medverka. Vid publicering av bilder på minderåriga inhämtas tillåtelse från en vårdnadshavare eller motsvarande. I fall då bild från bildbyrå används köps alltid bilden och publiceras med rätt enligt gällande lag.

6. Minderåriga i insamlingsarbetet

HRF tar ej initiativ till att engagera minderåriga i insamlingsarbetet. Om ett initiativ kommer från minderårig att samla in pengar till HRF kan det ske genom till exempel skolarbete eller försäljning av pins, om en vuxen person står som ansvarig för insamlingen.

7. Riktlinjer för gåvor i form av fast egendom, lösöre eller värdepapper

Vid gåvor i form av fast egendom, till exempel fastighet eller lösöre, prövas alltid frågan om avyttring. Då HRF mottar gåvor i form av värdepapper följer vi HRFs placeringspolicy.

Antagen av HRFs förbundsstyrelse den 14 februari 2018. Gäller tills vidare.

Insamlingspolicy (pdf)