Policy för visselblåsarfunktion

Hörselskadades Riksförbund (HRF) ska hela tiden sträva efter största möjliga öppenhet, ärlighet och ansvarsfullhet. I linje med detta uppmanas anställda, medlemmar, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter att anmäla allvarliga oegentligheter som rör HRF.

Det är ofta anställda som först upptäcker eventuella oegentligheter inom
organisationen. Men en del kanske väljer att inte berätta om sina iakttagelser eftersom de tror att det innebär att de är illojala mot sin arbetsgivare och sina kollegor. Rädslan för att bli utfryst, mobbad eller avskedad som följd av att man avslöjar oegentligheter kan också vara en anledning till att anställda förblir tysta. Att välja att ignorera det man upptäckt kan kännas som den enklaste utvägen.

Med visselblåsarfunktionen vill HRF underlätta för anställda och övriga intressenter att rapportera eventuella oegentligheter som upptäcks inom HRF. Det ska kunna ske utan att riskera diskriminering eller orättvis behandling.

Följande principer ska gälla

  • Visselblåsarfunktionen är till för rapportering av allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern kontroll, revision, mutor eller andra allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.
  • Visselblåsarfunktionen används vid misstanke om oegentligheter inom HRF, som en person har tagit del av i ett arbetsrelaterat sammanhang. Visselblåsaren är skyddad av visselblåsarlagen, om det föreligger ett allmänintresse av att missförhållandet i det som rapporteras kommer fram.
  • Anmälan via visselblåsarfunktionen är frivillig.
  • Informationen som lämnas i anmälan görs i god tro, utan avsikt att osannfärdigt beskylla någon eller i syfte att erhålla egen personlig eller finansiell vinning.
  • Misstänkta oegentligheter anmäls i första hand via ordinarie interna kanaler, i andra hand används visselblåsarfunktionen.
  • Anmälningar via visselblåsarfunktionen ska utredas utan dröjsmål.
  • Mindre förseelser, allmänt missnöje och klagomål ska inte anmälas via visselblåsarfunktionen.
  • Anmälan kan göras anonymt. Visselblåsarens identitet får inte efterforskas och ska så långt som möjligt skyddas

Antagen av HRFs förbundsstyrelse den 15 december 2022. Gäller tills vidare