Stadgar

HRFs stadgar sätter de formella ramarna för hela vår organisation – förbund, distrikt och föreningar. Våra stadgar antogs av kongressen i maj 2021.

Stadgar kan beskrivas som regler för en organisation. De beskriver bland annat hur beslutsprocesser ska fungera och sätter ramarna för den verksamhet vi bedriver. Stadgarna säkerställer därmed att HRF förblir en demokratisk organisation, som utgår från medlemmarna.

HRFs stadgar består av förbundsstadgar, stadgar för distrikt och stadgar för föreningar. De antogs av kongressen 2021.

Förbundsstadgarnas första paragraf (§ 1) kallas ofta ”ändamålsparagrafen” och gäller för hela HRF. Den slår fast att Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation, vars ändamål är ”att tillvarata hörselskadades intressen och värna våra rättigheter genom att hävda vår rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden”. Detta innebär att HRF arbetar för alla med hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom och ljudöverkänslighet – inte bara de som är medlemmar.

För att förtydliga och underlätta tillämpningen av stadgarna har förbundsstyrelsen tagit fram Anvisningar till stadgarna. Anvisningarna består av kommentarer till en del av paragraferna.

HRFs stadgar (pdf)