Våra styrdokument

Våra styrdokument beskriver vad HRF är, vad vi vill och vart vi är på väg.
Fem styrdokument är gemensamma för hela HRF: vår värdegrund, intressepolitiskt program, stadgar, prioriterade områden 2022–2025.

De flesta av våra styrdokument har beslutats av kongressen – HRFs högsta beslutande församling, som samlas vart fjärde år, med representanter från hela landet.

Här anges vad HRF är:

Stadgarna sätter ramarna för vår demokrati och vår verksamhet. Den första paragrafen (§ 1) slår fast att Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation, vars ändamål är ”att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra mänskliga rättigheter genom att hävda vår rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden”. Det innebär att HRF arbetar för alla med hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom och ljudöverkänslighet – inte bara de som är medlemmar.

Värdegrunden beskriver hur vi i HRF ser på samhället och människorna som lever i det, vilka värderingar vi vill ska prägla och genomsyra HRFs ställningstaganden och verksamhet på alla nivåer, samt hur vi vill förhålla oss både till omvärlden och till varandra. Våra sex kärnvärden är jämlikhet, delaktighet, kunskap, trovärdighet, mod och engagemang.

Här anges vad vi vill på längre sikt:

HRF vision beskriver HRFs yttersta mål: ”HRFs vision är ett hörselsmart samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där våra rättigheter respekteras och där vi kan förverkliga oss själva, på våra villkor.” Visionen ingår i HRFs värdegrund och gäller tills vidare.

Intressepolitiska programmet anger långsiktiga mål för vårt påverkansarbete. Programmet består av sex områden, med tillhörande mål. Dessa områden är:

 • Hörselvård
 • Hörselsmart utformning
 • Utbildning
 • Arbetsliv
 • Vård, omsorg och trygghet
 • Kunskap, forskning och utveckling

Organisationsprogrammet anger långsiktiga mål för HRFs utveckling som folkrörelse och organisation. Programmet består av fyra områden, med tillhörande mål. Dessa områden är:

 • En växande kraft
 • Hörselsmart i hela landet
 • Synlig och aktuell
 • Engagemang i rörelse

Här anges vad vi vill på kortare sikt:

Prioriterade områden 2022–2025 ersätter det tidigare handlingsprogrammet. Här beskrivs fyra områden som HRF kraftsamlar kring fram till nästa kongress, 2025. Dessa områden är:

 • Tillsammans växer vi
 • Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv
 • Hörselvård att lita på
 • Textat, hörbart, demokratiskt

Årliga verksamhetsplaner beslutas inte av kongressen, utan av förbundsstyrelsen samt varje distrikt och förening. I verksamhetsplanerna beskriver vi vad vi planerar att göra under just det verksamhetsåret och vad vi vill uppnå med det vi gör.