Hörselvård att lita på

Vi i HRF vill att hörselskadade ska ha tillgång till hörselvård
av hög kvalitet i hela landet. En samhällsfinansierad hörselvård som erbjuder ett brett utbud av behandlingar, hjälpmedel och andra insatser för alla typer av hörselskador, utifrån en helhetssyn på individens behov.
Vi vill att hörselskadade ska kunna lita på att hörselvården alltid utförs på ett seriöst och etiskt sätt, med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet samt med fokus på den enskilde patientens bästa.

Vi ska därför värna hörselskadades rätt till allsidig hörselvård utifrån behov, inom ramen för den allmänna hälso- och sjukvården. Vi ska påverka och väcka opinion för att stärka hörselvårdens kvalitet och utbud från norr till söder, så att alla som behöver kan få tillgång till den hörselvård de behöver, inom rimlig tid och utan att drabbas av begränsande eller diskriminerande avgifter och kostnader. För att hörselskadade ska kunna känna ett odelat förtroende för hörselvården ska vi driva krav på att samhället tar sitt ansvar för att säkra en trygg hörselvård, utan oseriösa aktörer.

Vi ska göra detta genom att öka medvetenheten hos beslutsfattare och allmänhet om hörselvårdens avgörande betydelse för hörselskadade och lönar sig för samhället i stort. Vi ska sprida kunskap om hur rätt insatser i rätt tid kan både förebygga och bryta ohälsa och utanförskap bland hörselskadade. Vi ska också verka för att hörselvården tar tillvara nya möjligheter, genom att utveckla sitt utbud av behandlingsmetoder och arbetssätt, både på klinik och i form av
distansrehabilitering.

En av hörselvårdens viktigaste uppgifter är att stärka enskilda hörselskadade med hörselsmart kompetens, så att fler känner till sina möjligheter och rättigheter.

Vi ska därför ha nära dialog med hörselvården runt om i landet om hur rehabiliteringen kan utvecklas med mer hörselskadekunskap, utifrån en helhetssyn på individens behov.