Vår integritetspolicy

HRFs dataskyddsombud

Har du frågor eller synpunkter som rör HRFs hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt
t.f. dataskyddsombud, Lautaro Aranda. Det kan du göra via e-post, post eller telefon/texttelefon.

e-post: dataskyddsombud@hrf.se

postadress:
Hörselskadades Riksförbund (HRF)
att: dataskyddsombudet
Box 1068, 164 25 Kista

telefon: 08-457 55 00 (växel)

Denna integritetspolicy gäller för:

 • Hörselskadades Riksförbund (HRF) på förbundsnivå,
 • HRF Hörteknik AB, samt
 • stiftelser och fonder med anknytning till HRF.

Vi i HRF och anknutna verksamheter värnar om den personliga integriteten för varje medlem, givare, prenumerant, kund, bidragssökande och andra personer som har/har haft kontakt med oss. Vi eftersträvar därför en hög nivå av skydd för de personuppgifter som anförtros oss.

Vår integritetspolicy beskriver hur vi fortlöpande säkerställer att vi behandlar personuppgifter på ett bra och säkert sätt, i enlighet med gällande lagstiftning. Våra rutiner innebär att du kan känna dig trygg med att din integritet respekteras, samtidigt som du får god service och relevant information från oss.

Policyn beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur uppgifterna samlas in och behandlas, hur vi arbetar för att skydda informationen samt vilka rättigheter du har och hur du kan gå till väga för att utöva dessa rättigheter.

a) Vem har ansvar för dina personuppgifter?

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en organisation med tre nivåer: förbund, distrikt och föreningar. Förbundet samt varje distrikt och varje förening är egna juridiska personer. HRF Hörteknik AB är ett helägt dotterbolag till HRF. HRF administrerar också flera stiftelser.

 • Hörselskadades Riksförbund (HRF), organisationsnummer 802004–4510, är personuppgiftsansvarig för HRFs behandling av personuppgifter på förbundsnivå.
 • Förbund, distrikt och föreningar inom HRF har ett gemensamt ansvar för behandling av de personuppgifter som finns i HRFs medlemsregister. Det innebär att de var och en för sig har eget ansvar för de medlemsuppgifter de behandlar. Det yttersta ansvaret för att personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt ligger på förbundsstyrelsen respektive styrelsen för varje distrikt och varje förening.
 • HRF Hörteknik AB, organisationsnummer 556331–7634, är personuppgifts­ansvarig för bolagets behandling av personuppgifter.
 • Stiftelsen Hörselforskningsfonden, organisationsnummer 802014–3544, är personuppgiftsansvarig för stiftelsens behandling av personuppgifter.
 • Stiftelsen Elisabeth och Jacobus Machielses fond, organisationsnummer 802004–9246, är personuppgiftsansvarig för stiftelsens behandling av personuppgifter.
 • Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Understödsfond, organisationsnummer 802406–1775, är personuppgiftsansvarig för stiftelsens behandling av personuppgifter.
 • Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Arvs- och Gåvofond, organisationsnummer 802406–1783, är personuppgiftsansvarig för stiftelsens behandling av personuppgifter.
 • Statens Institut för Handikappfrågor i skolan stiftelse för döva och hörselskadade, organisationsnummer 888000-6385, är personuppgiftsansvarig för stiftelsens behandling av personuppgifter.

Ovanstående verksamheter benämns härefter som HRF, vi eller oss.

b) Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en nu levande fysisk person.

HRF samlar in olika typer av personuppgifter som är relevanta för ändamålet. Det handlar framför allt om namn, personnummer och kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, postadress och e-postadress. I en del sammanhang samlar vi även in personuppgifter som handlar om typ av hörselskada, viss hjälpmedelsanvändning, kön, särskilda önskemål eller tillgänglighetsbehov, information för att genomföra ekonomisk transaktion, fotografier med mera.

c) Hur samlar vi in personuppgifter?

Det vanligaste är att vi samlar in personuppgifter från dig personligen, till exempel när du blir medlem, ger en gåva till oss, beställer/köper något av oss, ställer en fråga till HRFs rådgivningstjänst Hörsellinjen, ansöker om rådgivning från HRFs jurist, anmäler dig till eller medverkar på aktiviteter/arrangemang, kontaktar HRF via e-post eller brev, prenumererar på våra nyhetsbrev och medlemstidningen Auris, söker forskningsanslag ur Hörselforskningsfonden, söker bidrag hos våra andra stiftelser, när du söker arbete eller får en anställning hos oss, samt med anledning av att du har ett förtroendeuppdrag inom HRF och anknutna verksamheter.

Vi samlar även in personuppgifter när du besöker våra webbplatser, genom att köpa personuppgifter, genom att inhämta personuppgifter från samarbetsorganisationer, till exempel Unga Hörselskadade (UH), med mera.

d) Varför hanterar vi personuppgifter?

Vi registrerar personuppgifter i huvudsak för att kunna administrera medlemskap, förtroendeuppdrag och anställningar, fullgöra beställningar av varor, material och tjänster, samla in medel till HRF, genomföra olika aktiviteter eller arrangemang, besvara frågor och skicka information, administrera prenumerationer av Auris och nyhetsbrev, ge medlemmar juridisk rådgivning, samla statistik, genomföra undersökningar, utvärdera och utveckla vår verksamhet, producera texter, fotografier, videos och annat material för våra webbplatser, trycksaker och sociala medier, dokumentera våra aktiviteter/arrangemang, ha utbyte med samarbetspartners, behandla ansökningar om bidrag ur Hörselforskningsfonden och stiftelser med anknytning till HRF samt underlätta dina besök på våra webbplatser (cookies).

Personuppgifter kan även samlas in för andra ändamål, som i så fall anges vid insamlingstidpunkten.

e) Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Personuppgifter hanteras av behöriga personer inom Hörselskadades Riksförbund (HRF), HRF Hörteknik AB och stiftelser och fonder med anknytning till HRF (se avsnitt a).

Personuppgifter om medlemmar i HRF behandlas av behöriga personer på olika nivåer i organisationen. Förbundet har tillgång till samtliga registrerade medlemsuppgifter. Föreningar har tillgång till personuppgifter om medlemmar i den egna föreningen. Distrikt har tillgång till personuppgifter om medlemmar i föreningar inom det egna distriktet.

Vissa uppgifter om medlemskap kan delas med Unga Hörselskadade (UH).

HRF lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, annat än till samarbetspartners som hanterar personuppgifter för HRFs räkning samt, i vissa fall, i forsknings- och undersökningssyfte. Sådana eventuella samarbetspartners, som tryckerier, undersökningsföretag eller liknande, måste skriva på ett personuppgiftsbiträdesavtal, som reglerar att de endast får behandla personuppgifter med sekretess, enligt våra instruktioner, under en begränsad tid och bara för ett visst syfte.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

 • tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet
 • tillvarata HRFs rättsliga intressen, eller
 • upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem.

f) Vilken rättslig grund har våra personuppgiftsbehandlingar?

När du lämnar personuppgifter till HRF eller anknutna verksamheter ger du oss tillåtelse att registrera och lagra personuppgifterna på lite olika sätt beroende på i vilket syfte du har lämnat uppgifterna.

Vi i HRF stödjer oss på följande rättsliga grunder när vi behandlar personuppgifter: avtalsförhållande, rättslig förpliktelse, intresseavvägning och samtycke. Vilken rättslig grund som är aktuell beror på ändamålet.

Avtalsförhållande: Hänvisar vi till när det är nödvändigt att samla in och behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla ett avtal vi har med dig, till exempel genom att skicka beställt material och fakturera.  Det kan bland annat vara när du blir medlem, givare, kund, leverantör, samarbetspartner eller anställd.

Rättslig förpliktelse: Hänvisar vi till när lagen kräver att vi registrerar person­uppgifter, bland annat inom områden som ekonomisk redovisning, arbetsrätt och publicering.

Intresseavvägning: Hänvisar vi till när vi ser att intresset av att vi behandlar dina personuppgifter väger tyngre än ditt behov av personlig integritet. Det kan till exempel vara när vi behöver dina personuppgifter för att kunna genomföra ett arrangemang. Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med intresseavvägning som stöd.

Samtycke: Hänvisar vi till när vi behöver vi ditt samtycke till inhämtning av personuppgifter. Du får då tydlig information när samtycke från dig behövs och vad ditt samtycke omfattar. Det sker till exempel vid prenumeration på nyhetsbrev. Samtycke är alltid frivilligt och går att återkalla när som helst.

Behandling av personuppgifter inom HRF på förbundsnivå

Bild som listar våra Ändamål med behandling och Rättslig grund. Administrera medlemskap - Avtalsförhållande och rättslig förpliktelse Fullgöra beställningar av varor och tjänster - Avtalsförhållande och rättslig förpliktelse Samla in medel - Intresseavvägning Genomföra aktiviteter och arrangemang - Intresseavvägning Besvara frågor - Intresseavvägning och ibland samtycke Skicka information- Intresseavvägning Skicka nyhetsbrev - Samtycke Juridisk rådgivning till medlemmar - Samtycke Insamling av statistik - Intresseavvägning Genomföra undersökningar - Intresseavvägning Produktion av och publicering av texter, fotografier, videos och annat material på webbplatser, i sociala medier, i trycksaker - Intresseavvägning och ibland samtycke Utvärdering och utveckling av vår verksamhet - Intresseavvägning Besök på våra webbplatser - Samtycke Behandla ansökningar om bidrag/anslag - Intresseavvägning Administration av anställningar - Avtalsförhållande och rättslig förpliktelse Administration av förtroendeuppdrag - Avtalsförhållande och rättslig förpliktelse

g) Våra principer för att lagra och gallra personuppgifter

HRFs behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att HRF sparar dina personuppgifter så länge som uppgifterna behövs för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt lag, till exempel bokföringslagen, där räkenskaper måste sparas i minst sju år.

h) Dina rättigheter

Du har rätt att

 • få information om vilka personuppgifter vi har om dig,
 • få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande,
 • begränsa användningen av dina personuppgifter, samt
 • få dina personuppgifter raderade, med vissa undantag.

Du kan göra detta genom att skicka en undertecknad begäran till oss. Ett registerutdrag per kalenderår är kostnadsfritt.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta HRFs dataskyddsombud. Du kan också vända dig till Datainspektionen.

i) Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras publicerar HRF den nya, reviderade, policyn på vår webbplats HRF.se, med information om när ändringarna träder i kraft.


Relaterade länkar