HRFs policy för företagssamarbeten

Förord

Det har blivit allt vanligare att företag kommer med förfrågningar om att inleda samarbete med Hörselskadades Riksförbund (HRF).

Det är positivt. Samarbeten med och stöd från olika parter som delar vår vision om ett hörselsmart samhälle är viktigt för HRF och det arbete vi bedriver för att tillvarata hörselskadades intressen.

Samtidigt är det angeläget att säkerställa att varje samarbete är förenligt med HRFs värderingar och intressepolitik, så att vi slår vakt om vår organisations trovärdighet och oberoende. HRFs förbundsstyrelse har därför antagit denna Policy för företagssamarbeten, vars främsta syfte är att underlätta och skapa tydlighet kring förbundets ställningstaganden.

Policyn gäller för HRFs förbundsnivå och är formulerad utifrån den verksamhet som bedrivs av förbundet. I stort sett är den relevant för hela vår organisation och kan därför vara ett stöd även för HRFs distrikt och föreningar. Detta gäller till exempel grundläggande principer för samarbete, med överväganden angående HRFs trovärdighet och oberoende ställning.

Vissa delar av policyn är inte självklart tillämpliga på lokal nivå. Det gäller till exempel punkt 5 a), avseende samarbete med ”företag som tillhandahåller hörselvård och/eller marknadsför sig som vårdgivare direkt till den hörselskadade individen”. Förbundet avstår från sådant samarbete, för att inte riskera att samarbete uppfattas som att HRF rekommenderar någon särskild vårdgivare. Även föreningar och distrikt kan avstå från sådana samarbeten av samma skäl, men på en del orter kan det vara praktiskt svårt eftersom det kanske inte finns någon offentlig vårdgivare att samarbeta med när det gäller hörseltester och liknande aktiviteter.

Föreningar och distrikt måste bedöma från fall till fall om samarbete är lämpligt och i så fall hur. Förbundets policy för företagssamarbete kan ses som ett stöd för dessa överväganden.

Policy för företagssamarbeten

Om policyn

Denna policy gäller för Hörselskadades Riksförbund (HRF) på förbundsnivå.

Policyn avser samarbeten med företag, branschorganisationer och motsvarande verksamheter. Den är vägledande för HRFs samarbeten med andra externa intressenter, till exempel andra organisationer. 1. Syfte med företagssamarbete Varje företagssamarbete ska ha som yttersta syfte att på något sätt gynna HRFs arbete för att uppnå vår vision om ”ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där våra mänskliga rättigheter respekteras, och där vi kan förverkliga oss själva utan att hindras av okunskap, otillgänglighet eller brist på vård, stöd och hjälpmedel”.

Ett företagssamarbete kan uppfylla detta syfte direkt eller indirekt genom att:

 • främja de intressepolitiska frågor som HRF driver.
 • stärka HRF som organisation, så att vi på ett bättre sätt kan uppfylla vårt uppdrag att tillvarata hörselskadades intressen, till exempel genom att
  – stärka HRFs ekonomi
  – stärka HRFs varumärke, positionering och synlighet
  – öka HRFs inflytande i samhället

2. Grundläggande principer för samarbete

Alla samarbeten som Hörselskadades Riksförbund har med företag ska utgå från HRFs värderingar och intressen. Det innebär att varje samarbete måste vara förenligt med:

 • HRFs ställning som ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation
 • HRFs ändamål: ”att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra mänskliga rättigheter genom att hävda vår rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden” (HRFs förbundsstadgar, § 1)
 • HRFs värdegrund
 • HRFs övriga styrdokument och ställningstaganden – framför allt HRFs stadgar och HRFs intressepolitiska program

2.1 Trovärdighet och oberoende

Hörselskadades Riksförbund (HRF) ska vara en organisation med hög trovärdighet. Medlemmar, andra hörselskadade, beslutsfattare och samhället i övrigt ska kunna ha förtroende för det vi säger och det vi gör, och att vi alltid sätter hörselskadade främst.

Inga samarbeten med företag eller andra parter i samhället får ställa vårt oberoende i fråga, ur vare sig juridisk eller etisk synpunkt. HRFs agerande och de ställningstaganden HRF gör eller inte gör får aldrig styras av hänsyn till företag eller andra externa parter som vi har samarbete med. Det får aldrig råda någon tvekan om att vi står fria från kommersiella, partipolitiska eller personliga intressen.

Detta innebär att om ett samarbete riskerar att på något sätt skada HRFs trovärdighet ska HRF avstå från samarbetet. Vi undviker därför samarbeten som av tredje part kan uppfattas som dold marknadsföring eller ett gynnande av externa parter som inte ligger i linje med HRFs intressen.

Varje företagssamarbete ska präglas av största möjliga öppenhet och transparens. Samarbetet ska redovisas öppet och information om samarbetet ska vara tillgängligt för den som så önskar, bland annat i årsredovisningen.

3. Kriterier för företagssamarbeten

Utgångspunkten för varje bedömning av potentiella företagssamarbeten är HRFs värderingar och intressen (punkt 1). Utöver detta tar vi hänsyn till grundläggande etiska kriterier.

Vi gör noggranna överväganden när det gäller hur ett företag och dess verksamhet påverkar hörselskadade.

HRF kan samarbeta med företag som inte är fullt tillgängliga för hörselskadade om de bedriver ett aktivt arbete för att åtgärda tillgänglighetsbrister. Ett samarbete kan då bidra till ett tillgängligare och mer hörselsmart samhälle.

Vi iakttar särskild försiktighet när det gäller samarbeten med företag som tillverkar, säljer och marknadsför produkter inom hörselområdet (se punkt 4).

När HRF tar ställning till ett samarbete ser vi positivt på företag som:

 • arbetar aktivt för mänskliga rättigheter
 • arbetar aktivt för att förbättra hörmiljön och tillgängligheten för sina anställda och i förekommande fall sina kunder, besökare och motsvarande
 • bidrar aktivt till en positiv utveckling av samhället
 • visar socialt ansvar och allmänt gott ledarskap
 • har god affärsetik samt en positiv verksamhets- och produktimage
 • visar ansvar för anställdas arbetsvillkor och rättigheter
 • uppvisar engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor

HRF samarbetar inte med företag som:

 • diskriminerar hörselskadade och/eller personer med andra funktionsnedsättningar, utan att bedriva ett aktivt arbete för att åtgärda detta
 • bedriver en verksamhet som orsakar hörselskador, utan att bedriva ett aktivt arbete för att åtgärda detta
 • har sin huvudsakliga verksamhet inom alkohol, spel, tobak, pornografi, militär verksamhet, vapenindustri
 • är involverat i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet

4. Olika typer av företagssamarbete

Ett företagssamarbete kan ha flera former, men innebär alltid ett åtagande av båda parter som sträcker sig över en tydligt angiven tid och i avgränsad omfattning.

Samarbetstyper som kan vara aktuella för HRF är framför allt:

 • Sponsring: Sponsring innebär att ett företag stödjer HRF med en summa, tjänst eller produkt och i utbyte får något till ett motsvarande värde, till exempel exponering av företagets varumärke. Sponsring kan både vara ett särskilt utformat avtal och ett färdigt erbjudande, till exempel ett fastställt ”företagspaket”.
 • Medlemsförmåner: HRFs medlemsförmåner innebär att HRF kan erbjuda medlemmar produkter och tjänster till reducerat pris och på så sätt öka medlemsnyttan. Företaget som tillhandahåller rabatten får i gengäld möjlighet att bli synligt gentemot HRFs medlemmar, framför allt genom omnämnande i HRFs medlemskommunikation, annons, folder, webb och nyhetsbrev. Motprestationen behöver inte motsvara det exakta värdet av förmånen.
 • Kunskap och opinionsbildning: Företagssamarbete kan även handla om utbyte av kunskap och kompetens. HRF kan till exempel ha samarbete med ett företag som ställer upp med föreläsare inom vissa expertområden. Det är då viktigt att samarbetet sker på ett sådant sätt att vår oberoende ställning i förhållande till företaget inte kan ifrågasättas.

HRF går inte in i samarbeten som innebär sponsring av intressepolitiska undersökningar eller material.

HRF iakttar stor försiktighet när det gäller att ställa oss bakom debattartiklar, pressmeddelanden, annonskampanjer eller annan opinionsbildning i samarbete med enskilda företag.

4.1 Gåvor och annonser är inte företagssamarbete

En företagsgåva är inget företagssamarbete. En gåva innebär ett stöd till HRFs arbete för hörselskadade, utan krav på motprestation från HRF. Företaget kan få ett tack i form av till exempel ett diplom eller tackannons. HRF kan även ge företaget tillstånd att under en begränsad tid och omfattning använda en särskild banner, e-postsignatur eller liknande med HRFs logotyp. Det innebär emellertid inte att företaget fritt får använda HRFs logotyp.

Annonsering i tidning eller annat som HRF ger ut räknas inte heller som företagssamarbete, utan som ett köp. Det ska alltid tydligt framgå att en annons är just en annons. För anvisningar om vad som gäller vid annonsering i HRFs medlemstidning Auris, se Policy för tidningen Auris.

5. Företagssamarbeten inom hörselområdet

HRF iakttar stor restriktivitet när det gäller samarbete med företag, branschorganisationer eller motsvarande verksamheter som är verksamma inom hörselområdet. Med ”hörselområdet” avses sådant som ligger hörselskadade och HRFs intressepolitiska frågor nära.

Eventuella samarbeten av denna karaktär ska alltid föregås av noggranna överväganden angående för- och nackdelar – till exempel hur hörselskadade och allmänheten skulle kunna tolka ett eventuellt samarbete samt hur ett samarbete skulle kunna påverka HRFs intressepolitiska arbete och de frågor vi driver.

Det är viktigt att HRF inte misstänks för att rekommendera/gynna ett specifikt hörselföretag eller produkter/tjänster som ett sådant företag tillhandahåller. Företag som marknadsför sig direkt mot individ innebär ofta en större risk för HRFs trovärdighet än företag som tillhandahåller varor/tjänster till andra parter i samhället.

Det är också viktigt att HRF är konsekventa när det gäller våra samarbeten i förhållande till HRFs intressepolitiska ställningstaganden. Vi går inte in i samarbeten som gynnar företeelser som vi kritiserar utan att ha särskilda skäl för detta.

Vid övervägande av samarbete med olika typer av företag och motsvarande inom hörselområdet gäller även följande:

 • a) HRF undviker direkt samarbete med enskilda företag som tillhandahåller hörselvård och/eller marknadsför sig som vårdgivare direkt till den hörselskadade individen.
 • b) HRF iakttar stor försiktighet när det gäller samarbete med företag som tillverkar och säljer personliga hjälpmedel – framför allt hörapparater, hörselimplantat och hörhjälpmedel.
 • c) HRF kan välja att samarbeta med företag som producerar/tillhandahåller andra produkter och tjänster inom hörselområdet, till exempel textningsföretag, akustik- / ljudmiljöföretag, tolkföretag, leverantörer/installatörer av teleslingor och hörselskyddsföretag, om sådant samarbete inte bedöms innebära en risk för HRFs trovärdighet (se ovan samt punkt 2.1).
 • d) HRF kan välja att samarbeta med branschorganisationer inom hörselområdet, om de är representativa för sin bransch. Risken för att samarbetet uppfattas som marknadsföring/favorisering av vissa varor och tjänster blir mindre när det gäller alla/flera konkurrerande företag inom en viss bransch. Detta gäller även branschorganisationer för hörselvårdsföretag och liknande (se ovan, punkt a).

6. Användning av logotyp och varumärke

Vi värnar om HRFs varumärke. Företag som samarbetar med oss har inte rätt att använda vår logotyp eller vårt namn – Hörselskadades Riksförbund (HRF) – utan att ha fått vårt tillstånd.

Om och hur vårt varumärke får användas regleras genom särskilda överenskommelser och avtal, vilka i sin tur baseras på omfattningen av samarbetet, företagets insats och andra relevanta hänsynstaganden. Tillstånd att använda HRFs logotyp ska alltid vara tidsbegränsat och tydligt ange var och på vilket sätt logotypen får användas.

7. Beslut om samarbete

HRFs förbundsstyrelse ska alltid fatta beslut om större företagssamarbeten, som innebär större åtaganden, samt om samarbeten som till sin karaktär påverkar HRFs verksamhet och varumärke. Beslut om mindre företagssamarbeten fattas av HRFs generalsekreterare.

Eventuella samarbeten med företag och motsvarande inom hörselområdet ska godkännas av förbundsstyrelsen, antingen genom beslut i det enskilda fallet eller genom vägledande förhandsbeslut, till exempel vid framtagande av koncept för ”företagspaket” eller motsvarande.

7.1 Skriftliga avtal

Vid företagssamarbeten ska det upprättas skriftliga avtal, som bland annat reglerar omfattning, avtalslängd, åtaganden och under vilka villkor ett företag eller motsvarande får använda HRFs namn och logotyp.

HRF ska alltid ha möjlighet att avbryta samarbetet om företaget agerar på ett sätt som inte är förenligt med HRFs värderingar eller intressen.

Samarbetsavtal som rör hörselområdet bör inte vara långsiktiga. Om förutsättningarna förändras är det viktigt att HRF inte har ett längre åtagande med part/parter som i ett senare skede bedöms vara olämplig att samarbeta med. Förändrade förutsättningar kan bli ett problem vid alla samarbetsavtal, men är för HRF särskilt känsligt när det gäller hörselområdet.

7.2 Ingen exklusivitet eller offentligt stöd

För att säkerställa HRFs integritet och självständighet samt bibehålla vår trovärdighet internt och inför omvärlden medges inget företag ensamrätt till samarbete med HRF. Av samma skäl gäller det för alla typer av samarbeten att HRF vare sig som organisation eller genom sina medarbetare åtar sig att propagera för ett företag eller dess produkter/tjänster.

8. Undantag

HRFs förbundsstyrelse kan besluta att göra undantag från denna policy. Sådant beslut ska åtföljas av en protokollförd motivering.

Antagen av HRFs förbundsstyrelse den 14 februari 2018. Gäller tills vidare.

Policy för företagssamarbeten (pdf)