Kunskap, forskning och utveckling

Ett av HRFs viktigaste uppdrag är att initiera och främja forskning och utveckling. Ny kunskap öppnar nya möjligheter och banar vi väg för högre livskvalitet och bättre livsvillkor för hörsel­skadade.

Hörselskador är ett av våra största folkhälsoproblem. Ändå avsätts ganska lite samhällsresurser till forskning om hörsel. Därför har HRF instiftat Hörselforskningsfonden och startat Forskningsinstitutet Hörselbron.

Kunskap är grunden för positiv utveckling. Genom statistik, faktainsamling, undersökningar och analyser blir det möjligt att upptäcka brister, se sammanhang och möjligheter samt att fatta välgrundade beslut.
Forskning och utveckling ökar vår kunskap och banar väg för framsteg, vilket i sin tur kan ge högre livskvalitet för hörselskadade, på både kort och lång sikt. Att främja, initiera, medverka i och ekonomiskt bidra till forskning och utveckling är därför en central del av HRFs arbete för ett hörselsmart samhälle, där hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Det är också angeläget att nya rön och ny kunskap med vetenskapligt stöd kommer hörselskadade till del.

Forskning och utveckling som rör hörselskadade ska bygga
på aktuell kännedom om hörselskadades verklighet. Det
förutsätter att forskare inom olika discipliner samt aktörer
som utvecklar hörteknik och andra lösningar för hörselskadade har en levande dialog med varandra och med
hörselskadades organisationer

Via Hörselforskningsfonden delar vi ut anslag till medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning. Det kan till exempel handla om orsaker till hörselskador och hur de kan botas, effektivare diagnosmetoder, bättre kommunikation, samt utveckling av hjälpmedel och behandlingsmetoder som kan ge hörselskadade en bättre tillvaro. Anslagen fördelas av ledande forskare inom området.

I november 2013 delade Hörselforskningsfonden ut över 1,1 miljoner kronor till olika typer av hörselforskning.

Forskningsinstitutet Hörselbron bedriver forskning inom teknisk audiologi. Här arbetar forskare bland annat med att utvärdera hörapparater och utprovningsprocesser samt att utveckla nya, tekniska lösningar.

Läs mer om hur du kan bidra till HRFs insamling till förmån för hörselforskningen

Ur HRFs intressepolitiska program: Forskning och utveckling

HRF anser…

  • att kunskap om hörselskadades behov ingår i alla vård- och omsorgsutbildningar.
  • att alla verksamheter som bedriver vård och omsorg har rutiner för att säkerställa hörselskadades kommunikation och delaktighet, samt personal med hörselskadekunskap som kan hjälpa till med enklare skötsel av hörapparater, hörselimplantat och hörhjälpmedel, tolkbokning, kontakt med hörselvården med mera.
  • att lokaler, miljöer, produkter och tjänster inom vård och omsorg är tillgängliga och användbara för hörselskadade att det finns väl fungerande rutiner för samarbete och ansvarsfördelning mellan hörselvården och vård- och omsorgsgivare av andra slag, så att hörselskadade får den hörselvård de behöver, oavsett boendeform. att varje kommun har tillgång till utbildade hörselinstruktörer eller motsvarande som kan ge stöd till äldre hörselskadade och andra som behöver stöd i hemmet eller i annat boende.