Varför är det viktigt med en god ljudmiljö i skolan?

Varför är det viktigt med en god ljudmiljö i skolan? Läs svaren från skolkonferensens föreläsare.

Läs svaren från ledande ljudforskare och andra experter.


Ina Angel

rektor/förskolechef, Båstad Montessori förskolor och skola, 1-12 år

Varför är ljudmiljön i förskolan viktig?
En bra ljudmiljö är en förutsättning för att barnen ska må bra, orka vara delaktiga och att kunna koncentrera sig. Barn är väldigt sensitiva och speciellt små barn är oerhört känsliga för störande moment som rent av kan hämma deras utveckling. Jag upplevde hur barns beteende förändrades negativt då ljudmiljön inte fungerade på förskolan, sen dess har jag arbetat för en bättre arbetsmiljö i förskola/skola!

Vilka åtgärder för ljudmiljön gjordes i din förskola?
Eftersom vi fick ett akut problem agerade vi snabbt och satte direkt in ett absorberande innertak. Vi smyckade väggarna med fina lärande absorberande tavlor och la in fler mattor. Vi startade uteskola en förmiddag i veckan och förberedde miljön inomhus så att barnen blev mer självständiga vilket sänkte ljudnivån ytterligare. Vi har möblerat med mer hyllor och material för att skapa ljudabsorbenter och byter nu ut ventilationen både för bättre luftintag och mindre bakgrundsljud. Vi håller på att köpa in ett ljudsystem med lärarmikrofon och förstärkning inriktat på konsonanterna.


Stig Arlinger

professor em. i teknisk audiologi, Linköpings universitet

Varför är ljudmiljön i skolan viktig?
Skolan är viktig för att den bidrar till att skapa förutsättningarna för elevernas fortsatta liv, både socialt och professionellt. Därför är det centralt att skolmiljön är utformad på bästa sätt. Eftersom kunskapsförmedlingen i stor utsträckning bygger på mänskligt tal, främst från lärare men också från övriga elever, är den akustiska miljön oerhört viktig. Förutom att påverka förutsättningarna för god talkommunikation har ljudmiljön också betydelse för att skapa en så stressfri och lugn miljö som möjligt.

Vilken är viktigaste åtgärden?
Majoriteten av alla skolelever är barn. Förmågan att uppfatta tal i bakgrundsbuller är inte helt utvecklad förrän i övre tonåren, d.v.s. barn behöver bättre ljudmiljö än vuxna för att korrekt uppfatta tal mot en bakgrund av andra störande ljud. Personer med hörselskada är än mera sårbara för störande bakgrundsljud på grund av att hörselskadan medför sämre kvalitet i den signal som förmedlas från öra till hjärna. Personer som har annat modersmål än svenska har också större krav på den akustiska ljudmiljön än personer med svenska som modersmål genom att det nya språket, svenskan, inte har samma stabilitet i hjärnan som modersmålet – man har svårare att gissa rätt på ett stört och därmed ofullständigt budskap. Denna faktor är självklart viktig inte bara i grundskolan utan också i många utbildningar för vuxna i dagens Sverige.


Jonas Christensson

konceptutvecklare utbildningslokaler ljudskolan.se

Varför är ljudmiljön i skolan viktig?
Hörseln är ett sinne som under tusentals år utvecklats i en utomhusmiljö fylld av naturliga ljud som porlande bäckar, vindsus, fågelkvitter och mänskliga röster. Människan har en fantastisk förmåga att kunna identifiera olika ljud, att höra varifrån det kommer och vart det är på väg. Hörseln ger oss hela tiden värdefull information om vad som händer runt omkring oss och det gör oss trygga. Det är viktigt att det är ”enkelt att lyssna”. Om eleven behöver koncentrera sig på att urskilja en röst ur ”sorlet” går det åt en massa onödig energi som gör att eleven lär sig mindre.

Vilken är viktigaste åtgärden?
Problemet är att idag är vi mest inomhus, i en miljö med väldigt få naturliga ljud där hörseln inte får möjlighet att ge hjärnan rätt information om vad som händer. För att skapa trygga och behagliga skolor, är den akustiska utmaningen att skapa en inomhusmiljö som så mycket som möjligt påminner om den naturliga utomhusmiljön. Vår hörsel fungerar bra i skogen därför ska vi försöka skapa en ljudmiljö i skolan som liknar skogens.


Staffan Hygge

professor em. i miljöpsykologi, Högskolan i Gävle

Varför är ljudmiljön i skolan viktig?
Den sätter ett tak för inlärning. Ju sämre ljudmiljö, desto sämre inlärning. Taket är också lägre för de elever som har nedsatt hörsel, inlärningssvårigheter eller inte kan undervisningsspråket väl.

Vilken är viktigaste åtgärden?
Min forskning ger exempel på hur stora nedsättningarna i inlärning är för dem som har svårigheter, med svenska språket eller med engelska när det som skall läras in är på engelska. Forskningen visar också på hur stor roll signal-brus-förhållanden och långa efterklangs spelar för talförståelse och inlärning för några olika grupper av elever.


Sara Backström Lindeberg

rådgivare SPSM

Varför är ljudmiljön i skolan viktig?
En tillgänglig ljudmiljö är en förutsättning för delaktighet. Det är ett känt faktum när det gäller elever med hörselnedsättning. Men ljudmiljön har en enormt stor betydelse även för elever med synnedsättning.

Vilken är viktigaste åtgärden?
Forskning och erfarenhet visar att social delaktighet för elever med synnedsättning i skolmiljön är bekymmersam. Resultaten i min studie pekar på att otillgänglig ljudmiljö kan vara en bidragande orsak till synnedsattas utanförskap och marginalisering.


Robert Ljung

doktor i miljöpsykologi och ljudforskare, Högskolan i Gävle

Varför är ljudmiljön i skolan viktig?
Ljudmiljön i skolan är extremt viktig av flera anledningar, först och främst är det en del av arbetsmiljön för en av Sveriges största arbetsgivare. Vi lever idag i ett kunskapssamhälle och då är utbildning grunden för fortsatt utveckling, därför måste skolan erbjuda bästa möjliga förutsättningar för både lärare och elever.

Vilken är viktigaste åtgärden?
Min forskning visar att en dålig akustisk skolmiljö försämrar möjligheten till inlärning. Både bakgrundsljud och rumsakustiska faktorer såsom efterklangstid påverkar elevernas förmåga att förstå och minnas information.


Lennart Nilsson & Yvet Martin

akustiker

Varför är ljudmiljön i skolan viktig?
Skolans syfte är ju att skapa kunskap och detta är omöjligt utan en fungerande ljudmiljö. Tyvärr är vi inte medvetna om när hjärnan blir överbelastad på grund av ovidkommande buller för vi hör ju fortfarande och tror att vi lär oss, men det gör vi inte alls.

Vilken är viktigaste åtgärden?
Viktigast är att sänka vokalljud genom allmän lågfrekvensdämpning. Sedan är det viktigt att sänka konsonantljuden från intilliggande grupparbeten för att få bort störande information som distraherar.


Peter Nordqvist

teknisk doktor, Forskningsinstitutet Hörselbron/Kungliga Tekniska Högskolan

Varför är ljudmiljön i skolan viktig?
Ljudmiljön i skolan är central för att eleverna ska kunna koncentrera sig och tillgodogöra sig undervisningen. Det är även viktigt för personalen att ljudmiljön bidrar till en god arbetsmiljö.

Vilken är viktigaste åtgärden?
De viktigaste åtgärderna för att förbättra ljudmiljön är bra lokaler som är genomtänkta redan vid byggnationen. Skolan ska inte vara beroende av temporära baracker/moduler under längre tid. Eleverna ska ha en god ljuddisciplin och klasserna ska inte vara för stora. Ljudabsorbenter ska finnas i de mest utsatta miljöerna. Förekomsten av hörselkåpor till eleverna i vissa skolmiljöer är en tydlig signal att något måste göras.


Linda Petersson

rådgivare SPSM

Varför är ljudmiljön i skolan viktig?
För elevgruppen inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) är det viktigt att anpassa ljudmiljön utifrån de konsekvenser som en annorlunda sinnesbearbetning, som NPF kan innebära. Om dessa anpassningar inte genomförs kan det få konsekvenser för elevernas lärande, utveckling och mående.

Vilken är viktigaste åtgärden?
För att kunna genomföra dessa anpassningar och göra skolan tillgänglig för elever inom NPF, måste skolan förstå vad en annorlunda sinnesbearbetning för elever inom NPF kan medföra i allmänhet men även vikten av att utgå från den enskilda elevens behov och förutsättningar. Presentationen kommer att utgår från en teoretisk bas för att sedan bygga vidare till fokus på praktisk pedagogik.


Birgitta Sahlén

professor i logopedi, Lunds universitet

Varför är ljudmiljön i skolan viktig?
En bra ljudmiljö är viktig för att skolbarnen ska kunna höra, förstå, lära och minnas vad de lärt. Och trivas skolan. Det gäller inte minst barn med språkutveckling på annorlunda villkor.

Vilken är viktigaste åtgärden?
Först och främst, med dålig ljudmiljö menar man ofta buller eller babbel. Vi menar att en hes lärares röst utgör ännu en bullerkälla i klassrummet. Barns språkförståelse blir sämre när de lyssnar på en lärare med hes röst i bullrig (babblig) miljö. Ju sämre arbetsminne och exekutiva funktioner barnet har desto jobbigare och svårare upplever barnet det. Kognitivt starka barn kan, trots att de upplever situationen jobbig och/eller anstränger sig mer och ta längre tid på sig, ändå prestera bättre än kognitivt svaga barn. Detta gäller barn med normal hörsel. Vi har använt liknande tester och ljuddesign för barn med hörselskada, resultaten håller på att bearbetas och kommer att presenteras vid konferensen.


Kerstin Persson Waye

professor i miljömedicin, Göteborgs universitet

Varför är ljudmiljön i skolan viktig?
Ljudmiljön ger förutsättningar och möjligheter för olika behov. Dessa behov kan förenklat säga variera beroende på individen (sårbarhet och styrkor, som ålder, modersmål mm), och de krav som individen har i den miljön eller som ställs på individen i den miljön, och vilket handlingsutrymme individen har eller upplever sig ha. I förskolan och skolan har barnen liten kontroll över sin situation, inklusive ljudmiljön och detta kan medföra en psykisk belastning som tar sig uttryck också i fysiska symptom. Barn och elever har behov av att höra vad läraren säger och vice versa samt har behov av att kunna göra sig hörda. Här spelar bakgrundsljudnivå in men även rummets utformning och rumsakustik. Ljudmiljön behöver även ge optimal möjlighet att arbeta ostört, möjlighet till inlärning och minne.

Vilken är viktigaste åtgärden?
Förskolebarn upplever deras förskolemiljö som okontrollerbar, de reagerar fysiskt på starka skarpa och ropande ljud. När man förbättrar ljudmiljön för förskolebarn, måste man beakta ljud som uppstår när olika material kommer i kontakt med varandra som stålrörstolar som dras över golv, tallrikar och glas på bordsskivor, m fl. Små barn uppfattar dessa ljud som mycket skarpa och obehagliga, sannolikt beroende på att deras hörsel skiljer sig från vuxnas. De exponeras även för betydligt högre ljudnivåer än de vuxna. Ljudnivåerna i förskolan är alltför höga för att ge en hälsosam ljudmiljö för barnen och vuxna, och det kan finnas risk för hörselpåverkan även hos barnen.


Viveka Lyberg Åhlander

doktor i logopedi, Lunds universitet

Varför är ljudmiljön i skolan viktig?
Ljudmiljön utgör en stor del av lärares och elevers gemensamma arbetsmiljö och påverkar kommunikation, koncentration och välbefinnande hos både barn och vuxna.

Vilken är viktigaste åtgärden?
Min forskning visar att lärares röster och sätt att kommunicera påverkas av ljudmiljön men att de flesta är omedvetna om effekterna av ljudmiljön och hur man kan påverka den själv. Vidare har min forskning visat att många lärare har röstbesvär dagligen vilket delvis beror på ljudmiljön och att en hes lärarröst påverkar barnens prestation.