Utbildning

skola

Väl fungerande kommunikation är helt avgörande i all slags utbildning och annan pedagogisk verksamhet. För att hörselskadade ska kunna vara delaktiga i undervisning, på raster och i andra sammanhang, måste såväl den fysiska som den pedagogiska miljön vara utformad på ett hörselsmart sätt, så att den tillgodoser studiedeltagarnas behov när det gäller ljudmiljö, hörteknik, teckenspråk med mera.

Vad som krävs för att uppnå full delaktighet för hörselskadade varierar. Olika personer har olika behov och dessa behov kan dessutom förändras hos en och samma person under utbildningstiden. Det är därför viktigt att det finns
möjlighet att välja mellan olika utbildningsformer, så att alla hörselskadade får möjlighet att utbilda sig med optimala förutsättningar för personlig, akademisk, praktisk och social utveckling.

Skolgången har avgörande betydelse för ett barns framtid. Bristande delaktighet i undervisning, samtal och lek under uppväxten får konse­kvenser för livet. Ändå måste många hörselskadade elever kämpa hårt för att hänga med i skolan. Även många vuxna hörsel­skadade har svårigheter när de deltar i olika typer av utbildningar. Det för­sämrar deras möjligheter till kompetensutveckling.

HRF vill att i all pedagogisk verksamhet ska vara utformad så att såväl den fysiska som den peda­gogiska miljön tillgodoser hörselskadades behov, och gör det möjligt för oss att vara fullt delaktiga – på våra villkor.

Vi stärker föräldrarna

På HRFs faktawebb Hörsellinjen.se finns Barn och skola – en samling artiklar med massor av nyttiga råd till dig som är förälder. Det handlar framför allt om förskola och skola, men också om hörselvård, teckenspråk, försäkringar och andra frågor som är viktiga för din familj.

Vi föreslår en bättre skolorganisation

HRF föreslår en skolorganisationsmodell som säkerställer att alla hörselskadade och döva får en bra skolsituation, oavsett skolform. Vi vill bland annat ha nationell samordning och regionala resurscentra som ser till att alla hörsel­­­skadade och döva elever – även integrerade elever – får bra skol­gång när det gäller hörteknik, ljudmiljö, pedagogik, teckenspråk med mera.

Diskussionsgrupp för föräldrar

HRFs diskussionsgrupp ”HRF: Föräldrar”, är i första hand till för dig som är förälder till ett eller flera hörselskadade barn. Här är du välkommen att diskutera, tycka till och utbyta tips och idéer som handlar om familjeliv, skola, habilitering, HRFs arbete för att stärka och stödja familjer med hörselskadade barn – och mycket annat. Välkommen att gå med.


Ur HRFs intressepolitiska program: Skola och utbildning

HRF anser…

 • att all utbildning, från förskola till utbildning för vuxna, erbjuder de förutsättningar som krävs för att hörselskadade ska kunna vara delaktiga i undervisning och skolmiljö, till exempel tillgängliga lokaler med god hörbarhet samt tillgång till hörteknik och tolkservice utifrån behov.
 • att rektorer har kunskap om tillgänglighet för hörselskadade och säkerställer att personal har kunskap om och rutiner för hörselsmart undervisning och verksamhet.
 • att hörselskadade har rätt att välja den utbildningsform som
  fungerar bäst för den enskilde individen.
 • att staten tar ett övergripande ansvar för att alla hörselskadade
  elever får det stöd de behöver oavsett utbildningsform.
 • att staten säkerställer att det finns skolor med särskild
  inriktning på hörselskadade och döva, från förskolan till
  gymnasiet. Dessa ska erbjuda optimal tillgänglighet, hörselsmart
  pedagogik och möjlighet till tvåspråkig undervisning på
  svenska och svenskt teckenspråk.
 • att alla hörselskadade barn och ungdomar får möjlighet till
  undervisning i svenskt teckenspråk inom ramen för förskolans
  och skolans verksamhet.
 • att elevhälsan utför regelbundna hörselkontroller för att
  upptäcka hörselskador samt initierar och koordinerar åtgärder
  som hörselskadade elever behöver för att få en fungerande
  situation i skola och utbildning.