Om vårdval och ”Fritt val”

Vårdval inom hörselvården har ibland inneburit att fler kan få hörapparater snabbare och enklare, vilket är positivt.
Men vårdval i kombination med hörselcheck (”Fritt val”) har medfört vilseledande information, att vårdgivare agerar säljare och andra problem som går ut över hörselvårdens kvalitet, konstaterar HRF.

Fakta om vårdval och ”Fritt val” inom hörselvården

Vårdval finns i dag i fyra regioner: Skåne, Stockholm, Uppsala och Östergötland. Vårdval inom hörselområdet innebär att personer som behöver hörapparater får möjlighet att själv välja mellan flera olika vårdgivare som är auktoriserade (godkända) av regionen.
”Fritt val” innebär att den som behöver hörapparater kan köpa dem privat, utanför regionens sortiment. Hela eller delar av kostnaden täcks då av en hörselcheck (rekvisition) från regionen. I många fall får den enskilde lägga till en summa ur egen ficka, utöver hörselchecken. Ibland tiotusentals kronor, i vissa fall 15 000-30 000 kronor (så kallad ”medfinansiering”). Även med hörselcheck måste patienter betala regionens hörapparatavgifter och besöksavgifter.

I Region Skåne och Region Stockholm finns vårdval med rekvisition (”hörselcheck”) – så kallat ”Fritt val av hörapparat”. Här har hörselvården blivit krass business, konstaterar HRF.

De flesta som provar ut hörapparater i Skåne och Stockholm köper hörapparater med hörselcheck, ofta utan att känna till att de har rätt till hörselvård och hörapparater inom den allmänna hälso- och sjukvården. De blir kunder istället för patienter. och det gynnar egentligen bara två stora hörapparatkoncerner.

Så här drabbas hörselskadade:

Vårdval innebär att personer med hörselnedsättning kan vända sig till flera olika aktörer, utan remiss. Det här har i vissa regioner inneburit att det går ganska snabbt att få tid för hörselprov och hörapparatutprovning. Det har också inneburit att fler har fått information om och tillgång till arbetshjälpmedel. Men det finns även flera avigsidor.

Vårdpersonal blir säljare
Vid vårdval auktoriserar regionen mottagningar att prova ut hörapparater ur regionens upphandlade hörapparatsortiment. Den enskilde betalar då patientavgift/utprovningsavgift till regionen, men inget mer. Men de mottagningar som provar ut hörapparater har även ett eget privat hörapparatsortiment. Följaktligen är det vanligt att audionomer hänvisar patienter till detta privata utbud, även om det finns likvärdiga eller bättre hörapparater i regionens sortiment.

Följden av detta är att audionomer lätt får dubbla roller. Å ena sidan är audionomen en vårdgivare som ska ge saklig information och se till patientens bästa. Å andra sidan är han/hon en säljare, som ska dra in intäkter till företaget.

Det är i dag vanligt att hörselskadade upplever audionomen mer som en säljare än en vårdgivare. Det skapar en otrygghet som är ett problem i sig. En patient behöver kunna ha fullt förtroende för att audionomen ger råd som just audionom, och inte i egenskap av försäljare. En hörselskadad person kan inte förväntas ha den kompetens som en audionom har och måste därför kunna lita på att audionomen ger vägledning utifrån patientens bästa, inte företagsintressen.

Problemet med dubbla stolar förstärks av att de flesta mottagningar som provar ut hörapparater ägs av eller har nära band till en av två stora hörapparatkoncerner, vilket gör att deras privata sortiment innehåller i stort sett bara de hörapparatmärken som deras ägare säljer.

Vilseledande information till hörselskadade
Många som köper hörapparater privat, med hörselcheck från regionen, känner inte till att de kan få hörapparater från regionen, inom ramen för den offentliga hälso- och sjukvården. De auktoriserade mottagningarna är skyldiga att informera om detta, men det är vanligt att patienter bestämt hävdar att de aldrig har fått någon sådan information. Många uppger att de har fått information först när de har ifrågasatt om det verkligen inte går att få hörapparater från regionen.

Det är också vanligt att hörselmottagningar övertalar patienter att välja hörapparater ur det privata sortimentet, trots att det finns motsvarande eller bättre hörapparater i regionens sortiment. Det är mer regel än undantag att vårdgivare hävdar att hörapparaterna i deras privata sortiment är bättre än de som regionen kan erbjuda. Ofta påstås, helt felaktigt, att de hörapparat­er som regionen har upphandlat är dåliga eller att regionen bara har en enda hörapparatmodell och att den är gammal, stor och ful.

Följden av all denna vilseledande information är att nio av tio som provar ut hörapparater i Stockholms län gör det genom privat köp, inom Fritt val-systemet. Situationen är delvis samma i Skåne. Statistik från regionen visar att hos en del mottagningar i Skåne sker åtta av tio utprovningar med rekvisition.

Alla har rätt till hörapparater utifrån behov
Ibland hävdar mottagningar att regionen inte kan erbjuda den typ av hörapparater som hen behöver och att det därför måste bli ett privat köp.

Det stämmer inte . Regionernas upphandlade sortiment innehåller en bredd av hörapparater av olika typer och märken, för i stort sett alla behov. I de få fall en patient har medicinska behov som inte täcks in av sortimentet kan audionomen begära att köpa in hörapparater utanför det upphandlade sortimentet, på regionens bekostnad.

Varje region har ett lagstadgat ansvar för att invånarna får habilitering, rehabilitering och hjälpmedel utifrån behov. Ingen ska behöva betala tiotusentals kronor för hörselvård – alla ska ha råd att höra.

Får betala dyrt för hörapparater
Många hörselskadade betalar flera tusen för hörapparater, utöver rekvisitionen (hörselchecken). De får veta att om de vill höra bra, så behöver de betala från några tusenlappar till uppåt 30 000 för två hörapparater. Ju dyrare, desto bättre, hävdas det.

Så enkelt är det inte. Olika personer har olika behov när det gäller hörapparater. Priset sätts på helt andra grunder än den enskildes individuella behov. En hörapparat som upphandlas av en region för en tusenlapp kan kosta över 10 000 kronor hos en privat mottagning som säljer till marknadspris. Exakt samma hörapparat, två olika pris. Den ena är givetvis inte sämre än den andra.

Ibland täcker hörselchecken priset på hörapparaterna. Då är det vanligt att patienten inte inser att hen köper hörapparaterna privat, eftersom vårdgivaren hämtar ut rekvisitionen direkt från regionen och den grundläggande patientavgiften är samma som vid utprovning ur regionens sortiment. Att det är ett privat köp upptäcker patienter i Stockholm ibland först när hörapparaten går sönder.

Mindre valfrihet
Regionpolitikernas främsta syfte med att införa ”Fritt val” i Skåne och Stockholm var att ge hörselskadade ökad valfrihet.

Men så blev det inte. Tvärtom, konstaterar både HRF och en utredning som Region Skåne gjort: ”Urvalet av hörapparater kan snarare ha minskat än ökat då urvalet till stor del är beroende av vilken mottagning man valt.”

Detta beror på att två stora hörapparatkoncerner äger 80-90 procent av de privata mottagningarna i Skåne och Stockholm. Dessa mottagningar provar framför allt ut just de hörapparatmärken som deras ägarkoncerner säljer. Den enskilde får ofta inte tillgång till andra märken utan att byta mottagning, vilket inte är möjligt när utprovningen har påbörjats.

Region Skånes utredning konstaterar också att det har ”förekommit att patienter har betalat för produkter som kan anses vara sämre än de som fanns i det upphandlade sortimentet.”

Inte heller patientens delaktighet har ökat: ”Patienter som har fått sin hörapparat på rekvisition rankar sin delaktighet som signifikant lägre än om man fått den från regionens sortiment”, skriver utredningen.

Dåligt för både patienter och regioner
Region Skånes utredning konstaterar att Fritt val-systemet med hörselcheckar är negativt för både patienterna och regionen. Regionen har dyra omkostnader, samtidigt som hörselskadade får mindre valfrihet och delaktighet, till högre kostnad.

”Det är svårt att se att någon annan än de större hörapparattillverkarna har något att vinna på systemet”, konstaterar utredningen.

Region Stockholm får bottenbetyg i det Nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering, som utvärderar hörapparatutprovningar genom patientenkäter. Särskilt låga är resultaten för indikatorerna Tillfredsställelse/Nytta och Kontakt/Information.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. ”Fritt val” ger sämre kvalitet.

Dåligt för forskning och samarbete
Vårdval inom hörselvårdsområdet innebär att hörapparatutprovningar särskiljs från rehabiliteringen vid regionernas hörselkliniker. Det här får till följd att det kliniska underlaget för audiologisk forskning och teknisk utveckling vid hörselklinikerna minskar, vilket kan få allvarliga konsekvenser för utvecklingen av nya behandlingsmetoder, nya tekniska lösningar med mera.

Detta försämrar också förutsättningarna för kvalitetssäkring av hörselvård och sammanhållna hörselvårdsinsatser med helhetssyn på individens behov.

Tung kritik från myndigheter och utredningar
HRF har kritiserat systemet med hörselcheckar ända sedan det infördes i Skåne och Stockholms län 2011, bland annat i rapporten ”Myternas marknad” (HRF 2014).

Denna kritik har fått medhåll från en rad tunga instanser: Socialstyrelsen, Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) och den statliga Hjälpmedelsutredningen.

Även revisorerna i Region Skåne samt Etiska rådet i Region Skåne har riktat allvarlig kritik mot ”Fritt val-systemet”.

Läs mer om vårdval och Fritt val:

Rapporten ”Myternas marknad: Svensk hörselvård – från behov till business”, HRF 2014 (pdf)


Andel utprovningar med hörselcheck (”Fritt val”)

Genomsnitt i Region Stockholm 2019: 94 procent

I genomsnitt 94 procent av patienterna vid de auktoriserade hörselmottagningarna i Region Stockholm köpte hörapparater med hörselcheck (”Fritt val”) 2019. Det innebär att så gott som alla som provar ut hörapparater i Stockholm köper dem privat, trots att de har rätt till hörapparater inom den allmänna hälso- och sjukvården.
Se hela listan: Andel utprovningar med hörselcheck (”Fritt val”) i Region Stockholm 2019, mottagning för mottagning (pdf) Källa: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Genomsnitt i Region Skåne 2019: 32 procent

I genomsnitt 32 procent av patienterna vid de auktoriserade audionommottagningarna i Region Skåne köpte hörapparater med hörselcheck (”Fritt val”) 2019.
Skillnaderna mellan mottagningarna var mycket stor: Hela 85 procent av patienterna hos Audika köpte hörapparater med hörselcheck utanför Region Skånes upphandlade sortiment, medan motsvarande siffra för AudioNova var 23 procent.
Se hela listan: Andel utprovningar med hörselcheck/rekvisition (”Fritt val”) i Region Skåne 2019, mottagning för mottagning (pdf)Källa: Auktorisationskansliet, Region Skåne

Kommentar: Rimligtvis är det ingen större skillnad mellan de patienter som kommer till de olika mottagningarna i Skåne. Så hur kan andelen ”Fritt val”-utprovningar vara så olika? Svaret är att det inte bara är behovet som styr, utan i hög grad företagens intressen. Audika vill sälja hörapparatmärkena Oticon och Bernafon, som produceras av deras ägare, och de finns inte i så stor utsträckning i Region Skånes sortiment. Trots att Region Skåne har ett erkänt bra, upphandlat sortiment rekommenderar de därför patienter att köpa hörapparater privat, med hörselcheck från Region Skåne. AudioNova tillhör koncernen Sonova och det ligger därför i deras ägares intresse att de provar ut Sonovas hörapparater, och dessa finns representerade i det upphandlade sortimentet.


Provar ut 99 procent ägarkoncernens hörapparater

HRF begärde ut listor med fakturor som mottagningskedjorna Audika och AudioNova skickat in till Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm), för att få ut ersättning vid hörapparatutprovningar inom ”Fritt val” under perioden januari-april 2017. Den visade att Audika provar ut till 99 procent hörapparater som tillverkas inom mottagningarnas ägarkoncern, William Demant Holding. AudioNova provar ut till 97 procent hörapparater som tillverkas inom mottagningarnas ägarkoncern, Sonova Holding. En motsvarande genomgång 2015 gav nästan samma resultat.
Mottagningarna fakturerade för att få ut rekvisitionen (”hörselchecken”) och angav då bland annat vilken hörapparat som provats ut samt rekvisitionsbeloppet exklusive moms.


Så kan ett ”priserbjudande” se ut

Ingen hörapparat kan ge ”naturlig ljuduppfattning”, oavsett hur bra eller dyr den här. Ändå utlovas det och andra överdrifter på de prisförslag som lämnas till patienter vid en del auktoriserade mottagningar. Här är ett exempel på ett missvisande prisförslag (pdf) som visar hur audionomen har argumenterat för att patienten kommer att höra bättre och nästan ”normalt” ju dyrare hörapparat hon köper. I själva verket kan en hörapparat som provas ut helt gratis i en region kan kosta åtskilliga tusen på en privat mottagning.


Rådgivning för dig som är hörselskadad eller närstående:

HRFs rådgivningstjänst Hörsellinjen svarar på frågor om hörselvård, Fritt val, vårdval och annat som rör hörsel. Skicka in din fråga på hörsellinjen.se/mejla, eller ring våra rådgivare på 0771-888 000, vardagar kl 9-12 (vanlig samtalstaxa).

Du kan även söka information om hörselvården där du bor på horsellinjen.se/hitta-horselvard.