Vår intressepolitik

Att driva frågor som är viktiga för hörselskadade är ett av HRFs främsta uppdrag. Genom att lyfta fram behov, brister och möjligheter visar vi beslutsfattare och allmänhet vägen till ett hörselsmart samhälle. Det kallar vi intressepolitik.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) bedriver ett aktivt opinions- och påverkansarbete i många olika frågor.

Vi är en stark, intressepolitisk röst i samhällsdebatten, som påverkar politiker och andra beslutsfattare i alla delar av samhället – i kommuner, regioner, riksdag, regering, EU, FN, myndigheter, organisationer och företag.

Vi tar fram fakta och undersökningar, identifierar brister, beskriver konsekvenser, agerar mot orättvisor och föreslår lösningar. Vi väcker opinion, sätter ljuset på hörselskadades behov och rättigheter, belyser såväl missförhållanden som möjligheter.

Vi visar vad som behövs för att vi ska få ett hörselsmart samhälle, där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Vi berättar hur det är – och talar om hur det borde vara.

Vilka frågor driver HRF?

Utgångspunkten för HRFs påverkansarbete är vårt intressepolitiska program samt våra prioriterade områden 2022 –2025. Båda antogs av kongressen 2021 och är vägledande för hela organisationen – förbund, distrikt och föreningar.

HRFs intressepolitiska program utgör en viktig grund för våra prioriteringar, ställningstaganden och påverkansarbete på längre sikt. Det ger en övergripande beskrivning av HRFs syn på behov och brister inom sex samhällsområden:

  • Hörselvård
  • Hörselsmart utformning
  • Utbildning
  • Arbetsliv
  • Vård, omsorg och trygghet
  • Kunskap, forskning och utveckling

Tre av de fyra områdena i HRFs Prioriterade områden 2022–2025 är intressepolitiska frågor som HRF kraftsamlar kring under den fyraåriga kongressperioden. De är:

  • Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv
  • Hörselvård att lita på
  • Textat, hörbart, demokratiskt

Hur driver vi hörselskadades frågor?

HRFs föreningar driver frågor lokalt, på kommunnivå.
HRFs distrikt driver frågor regionalt, på regionnivå.
Förbundet bedriver påverkansarbete på riksplanet och i internationella sammanhang.