Skolkonferens 2014

Titta på textade föreläsningar från Skolkonferensen ”Det går väl ganska bra?” 2014. Filmerna visar vad som behövs i förskolan och skolan för att hörselskadade barn ska kunna utvecklas på sina villkor.

Arrangörer HRF och SPSM

Skolkonferensen 2014 arrangerades av HRF i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Den riktade sig till personal och verksamhetsansvariga inom förskola, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, specialskola, komvux, särvux, SFI och skolhälsovård samt hörselvård med flera.

Konferensen var en del av ett HRF-projekt finansierat med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Undersökningar visar att barn/elever med hörselnedsättning ofta har stora svårigheter i sin kommunikation. Barnen kan få problem med att förstå uttryck, använder enklare meningar, läser långsammare och har svårare att hålla tråden i en berättelse. Även en lättare hörselnedsättning kan påverka språkutvecklingen. En del barn/elever drar sig också för att delta aktivt i undervisningen och har svårt att hänga med i samtal och det sociala samspelet.

Om ansvariga har rätt kunskaper om hur en hörselnedsättning påverkar inlärningen, och hur undervisning och skolmiljö bör anpassas kan barn/elever med hörselnedsättning få en bra start i livet!

För att få fram textning, klicka på textningssymbolen i listen längst ner i filmrutan, när filmen är igång.

Filmer från Skolkonferensen 2014, med valbar text


Inledning

Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund (HRF)


”Äh, det va’ inge’ viktigt – om att leva med hörselnedsättning”

Anna Kain Wyatt, ung och hörselskadad


Nuläget i Sverige, statistik, skolformer

Marianne Rogell Eklund, intressepolitisk samordnare, HRF


Att höra i skolan – förutsättningar för delaktighet

Håkan Bergkvist, samordnare Auditiv miljö, SPSM och Carin Norman, samordnare för Hörsel-dövforum i Stockholms län, samt samordnare döv/hörsel, SPSM


Därför behövs en bra organisation runt elever med hörselnedsättning

Karin Johnsson, projektledare, SPSM


Att arbeta med elevers delaktighet i skolan

Tove Dunkert, verksamhetssamordnare, SPSM
Gunilla Fällman, rådgivare, SPSM


Hörselskadades rättigheter och skolans skyldigheter

Johanna Christiansson, verksjurist, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)
Anna Quarnström, ombudsman, HRF


Skolväsendets Överklagningsnämnd – verksamhet och praxis

Barbro Molander, jurist, ordförande i Skolväsendets Överklagningsnämnd


Pedagogiska utmaningar i klassrummet – vad visar forskningen om hörselskadade barns språkutveckling?

Birgitta Sahlén, professor, Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet


Det inkluderande klassrummet – rätten till likvärdig utbildning

Margareta Ahlström, docent, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet