Arbetsliv

Många arbetstagare sliter med att höra på jobbet, varje dag. De jobbar i stökig ljudmiljö, saknar hjälpmedel och har ofta inte ens testat hörseln. Hörselkontroller och bättre hörmiljö i arbetslivet är ett effektivt sätt att förebygga ohälsa, anser HRF.

Det är i dag ofta krångligt för anställda med hörselproblem att få tillgång till de resurser som finns. Men rätt insatser, så tidigt som möjligt, gör att hörselskadade får förutsättningar för att utvecklas, trivas och prestera fullt ut i arbetslivet, precis som alla andra.

Därför anser att HRF att hörselfrågor ska vara en självklar del av det generella, strukturerade arbetsmiljöarbetet, så att svårigheter att höra på jobbet uppmärksammas och åtgärdas, till exempel genom arbetsmiljöförbättringar, hörselrehabilitering, hjälpmedel och andra typer av stöd.

Hörselsmart arbetsmiljö, möjlighet till tidig rehabilitering samt olika typer av stöd i arbetslivet är avgörande för att hörselskadade ska ha likvärdiga möjligheter att arbeta, göra karriär och vara delaktiga i arbetslivet, precis som andra.

Det minskar också risken för ohälsa, samtidigt som hörselskadade arbetstagare får möjlighet att utveckla sin kompetens, trivas och prestera fullt ut under ett långt arbetsliv.

Hörselfrågor behöver vara en självklar del av det systematiska arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats, så att arbetsgivare och fack kontinuerligt arbetar för att utveckla hållbara, hörselsmarta arbetsmiljöer, med god ljudmiljö, hörhjälpmedel, kunskap om hörselskadades behov och ett öppet, inkluderande arbetsklimat.

Detta förutsätter att såväl enskilda hörselskadade som arbetsgivare, fack, företagshälsovård, berörda myndigheter och andra aktörer inom arbetslivet har kunskap om vikten av en hörselsmart arbetsmiljö och vad det innebär i praktiken.

Det är också viktigt att synliggöra och stärka hörselskadade arbetstagare. Det skapar positiva attityder, motverkar stigmatisering och gör att fler hörselskadade motiveras att ta tag i sin hörselsituation

Vi vill ha fler hörselkontroller på arbetsplatserna

Det är viktigt att en hörselnedsättning upptäcks så tidigt som möjligt. Men regelbundna hörselkontroller är ingen självklarhet i dagens arbetsliv. I den mån det finns är det ungefär tre gånger så vanligt bland män som bland kvinnor.

HRF vill att fler ska erbjudas regelbundna hörselkontroller, och särskilt anställda inom kommunikationskrävande yrken. Det skulle vara ett viktigt framsteg, inte minst för hörselskadade kvinnor.

Ur HRFs intressepolitiska program: Arbetsliv

HRF anser…

 • att alla arbetsplatser utformas på ett hörselsmart sätt, med god ljudmiljö, hög grad av taluppfattbarhet i lokaler och miljöer avsedda för samtal och talad information samt väl fungerande hörteknik där behov finns.
 • att hörmiljö och hörselskadades behov är en självklar del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, med tydliga krav på undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll av ljudmiljö, taluppfattbarhet och förebyggande rehabilitering för hörselskadade.
 • att det genomförs regelbundna hörselkontroller och/eller hörselscreening bland alla anställda på alla arbetsplatser, så att det blir möjligt att tidigt upptäcka en hörselnedsättning och sätta in åtgärder.
 • att hörselskadade erbjuds det stöd de behöver för att komma
  in, utvecklas och vara kvar på arbetsmarknaden.
 • att samhället tillhandahåller, finansierar och informerar om
  arbetshjälpmedel och tolkservice i arbetslivet och under
  utbildning/fortbildning, så att sådana resurser är lättillgängliga
  för den enskilde.
 • att arbetsgivare och fackförbund arbetar aktivt för att skapa ett konstruktivt och fördomsfritt samtalsklimat, som gör att hörselskadade arbetstagare känner att de kan vara öppna om sin hörselskada och sina behov på jobbet.
 • att hörselskadade i yrkesverksam ålder blir mer synliga i samhället och uppmärksammas som en självklar del av mångfalden på arbetsmarknaden.