Kongressordlista

Acklamation: Se ”Tyst acklamation”.

Ajournering: Avbrott i sammanträdet. Tidsbegränsad paus.

Ansvarsfrihet: Om det inte finns några anmärkningar på förbundsstyrelsens förvaltning under den gångna kongressperioden beviljas förbundsstyrelsen ansvarsfrihet. HRFs auktoriserade revisor anger i sin revisionsberättelse om hen anser att kongressen bör beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Arbetsordning: Dokument som beskriver kongressens arbetssätt – former för kongressförhandlingarna. Kongressen fattar beslut om förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning i början på kongressen, som femte punkt i dagordningen.

Begära ordet: Alla som har yttranderätt och vill säga något under kongressen måste först begära ordet. Presidiet fördelar ordet.

Beslut: Besluten på kongressen fattas i första hand genom tyst acklamation (se ”Tyst acklamation”). Det kan även begäras votering (se ”Votering”). När presidiet har klubbat beslutet ligger det fast.

Dagordning: En lista med punkter som ska behandlas av kongressen. Dagordningen för kongressen fastställs av ombuden i början av kongressen, men i vilken ordning frågorna behandlas kan ändras under kongressens gång. Förslag till dagordning för kongressen 2021 finns på kongresswebben.

Distriktsrepresentant: Varje distriktsstyrelse har rätt att utse en representant till kongressen. Representanten har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

Easymeet Online: Se ”Mötessystem”.

Föredragande: Den person som presenterar en fråga eller ett förslag. På kongressen är det främst förbundsstyrelsen och valberedningen som är föredragande i olika ärenden.

Förslagsrätt: Kongressombud, förbundsstyrelsen, valberedningen, revisorerna, generalsekreteraren samt distriktsstyrelsernas representanter har rätt att lägga förslag vid kongressen.

Handlingar: Med kongresshandlingar avses de dokument och underlag som kongressen behandlar och har att ta ställning till, till exempel förbundsstyrelsens förslag samt motioner med yttranden. Alla kongresshandlingarna, förutom valberedningens förslag, finns på kongresswebben två månader före kongressen.

Kongressperiod: HRF har ordinarie kongress vart fjärde år, vilket innebär att en kongressperiod är fyra år. Men kongressen 2020 sköts upp ett år på grund av pandemin och kongressperioden förlängdes därmed till fem år, 2017-2021. Nästa kongressperiod är 2022-2025.

Kongresswebben: En särskild del av HRFs webbplats, på hrf.se/kongress2021. Här finns information om det mesta som rör kongressen – handlingar, dagordning, mötessystem, kontaktuppgifter med mera.

Kvalificerad majoritet: Vid stadgeändringar krävs kvalificerad majoritet, det vill säga att minst två tredjedelar (2/3) av kongressombuden röstar för ändringsförslaget.

Motioner: Föreningar, distrikt och enskilda HRF-medlemmar kan lämna förslag, så kallade motioner, till kongressen. Det har kommit in 131 motioner till kongressen 2021. Motionerna och förbundsstyrelsens förslag på varje motion finns på kongresswebben, under respektive dagordningspunkt. 

Mötessystem: HRFs kongress genomförs med hjälp av ett digitalt mötessystem, Easymeet Online. Här finns ljud, bild, tolkning och handlingar samt funktioner för att begära ordet, göra yrkanden, rösta med mera.

Nominering: Förslag på personer inför val till förtroendeuppdrag. På HRFs kongress handlar det om nomineringar till förbundsordförande, förbundskassör och ledamöter i förbundsstyrelsen samt revisorer. Valberedningen tog emot nomineringar inför kongressen 2021 till och med den 27 januari.

Observatör: En medlem som följer kongressförhandlingarna, men som inte har vare sig rösträtt eller förslags- och yttranderätt. Den digitala kongressen 2021 streamas på HRFs webbplats, vilket gör att alla medlemmar och även andra intresserade kan följa kongresshandlingarna. Med andra ord: alla som vill kan vara observatörer på denna kongress!

Ombud: Föreningarnas valda representanter kallas ombud. De har rösträtt på kongressen. Varje HRF-förening får enligt stadgarna anmäla ett kongressombud för varje påbörjat 300-tal registrerade medlemmar i respektive förening per den 30 september året före kongressen, för vilka medlemsavgift har erlagts. Eftersom kongressen sköts upp ett år baseras föreningarnas ombudsantal till kongressen 2021 på medlemsantalen för både 2019 och 2020, beroende på vilket av de båda åren som ger störst antal ombud. Omkring 100 ombud från hela landet är anmälda till kongressen 2021.

Ordningsfråga: Inlägg i debatten som berör kongressens arbetssätt, inte själva sakfrågan. Begärs i mötessystemet och bryter talarlistan.

Personval: Val av namngivna, nominerade personer till förtroendeuppdrag. På HRFs kongress sker personval av förbundsordförande, förbundskassör, övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, revisorer och valberedning. Personval görs i mötessystemet.

Plenum: Ett sammanträde i beslutande organ där alla med rösträtt samlas för att diskutera och fatta beslut. På fysiska kongresser brukar ordet användas för att beskriva de diskussioner och beslut som tas i den stora kongresshallen, när alla kongressombud är på plats. På HRFs digitala kongress innebär ”i plenum” att kongressdeltagarna är samlade i mötessystemet, Easymeet Online. Det är där ”talarstolen”, presidiet och alla kongressdeltagarna träffas, talar, diskuterar, röstar och så vidare.

Presidium: Presidiet leder kongressens arbete. Det består av två ordföranden, som väljs av kongressen i början på kongressen, efter förslag från valberedningen.

Propositionsordning: Ett beslut kan bestå av flera delar. Presidiet föreslår då kongressen i vilken ordning den ska fatta beslut i ett visst ärende. Propositionsordningar är särskilt viktiga vid komplexa frågor, där rätt ordning är en förutsättning för att kunna fatta ett fungerande och entydigt beslut.

Protokoll: Kongressens beslut nedtecknas i kongressprotokollet. Kongressbesluten träder i kraft först när protokollet är justerat. Delar av ett kongressprotokoll kan justeras omedelbart, om kongressen så beslutar.

Redaktionsutskott: En arbetsgrupp som får kongressens uppdrag att bearbeta ett ursprungligt förslag för att sedan återkomma till kongressen ett nytt förslag. I ett redaktionsutskott ingår såväl förtroendevalda som anställda med sakkunskap.

Reservation: Invändning mot beslut. Fritar reservanten från ansvar för beslutet. Anmäls i samband med beslutet och ska inkomma skriftligt till presidiet samma dag som beslutet tas.

Revisorer: Förbundets revisorer väljs av kongressen och har till uppgift att granska förbundsstyrelsens arbete under hela verksamhetsåret för medlemmarnas räkning. Det innebär att de bland annat ska kontrollera att förbundsstyrelsen genomför de beslut som kongressen fattat. HRFs auktoriserade revisor granskar framför allt att styrelsen sköter HRFs ekonomi på ett korrekt sätt.

Rösträtt: Endast föreningarnas ombud har rösträtt på HRFs kongress.

Sluten omröstning: En omröstning där det inte syns hur varje ombud röstar. Vid HRFs digitala kongress sker alla personval samt alla voteringar genom sluten omröstning.

Streck i debatten: En typ av ordningsfråga som kan begäras i mötessystemet och som bryter talarlistan. Efter beslut om streck kan inga ytterligare talare sätta upp sig på talarlistan.

Tema för kongressen: Varje HRF-kongress brukar ha ett tema. Temat för kongressen 2021 är ”En växande kraft”, vilket framgår av logotypen för kongressen. Med detta vill förbundsstyrelsen sätta tonen för en kongress med framtidstro och engagerade diskussioner om hur HRF på bästa sätt kan växa och utvecklas – både som medlemsorganisation och intressepolitisk röst i samhället.

Tidplan: Kongressens tidplan anger ungefärliga tidsramar för kongressen. Kongressen fattar inga formella beslut om tidplanen.

Tyst acklamation: När enbart ett beslutsförslag finns, frågar ordföranden: ”Är det kongressens mening att besluta …”. Ombud röstar ja genom att vara tysta. Mötesordförande inväntar kort om någon vill begära votering. Därefter klubbar mötesordförande beslutet.

Votering: Rösträkning i samband med beslut. Beslut fattas i första hand genom tyst acklamation (se ovan). Om någon begär votering i direkt anslutning till beslutet räknas rösterna i mötessystemet.

Valberedning: Utses av kongressen, med uppdrag att inför nästkommande kongress ta fram förslag till förbundsordförande, förbundskassör, övriga ledamöter i förbundsstyrelsen samt revisorer.  Valberedningen offentliggör sina förslag på kandidater senast den 27 april 2021. Valberedningen lägger också förslag på arvodes- och ersättningsreglemente, vem som ska sitta i kongressens redaktionsutskott samt kongressens presidium (två ordföranden), sekreterare och justerare.

Yrkande: De förslag som kongressombuden lägger under kongressen. Ska lämnas skriftligt via mötessystemet. Det räcker inte att yrka muntligt i debatten.

Yttranderätt: Kongressombud, förbundsstyrelsen, valberedningen, revisorerna, generalsekreteraren samt distriktsstyrelsernas representanter har rätt att yttra sig under kongressen.