Förbundsstyrelsens förslag

Organisationsprogram, intressepolitiskt program, fyra prioriterade områden samt revidering av stadgar och vision. Det är förbundsstyrelsens förslag till kongressen 2021.

HRFs kongress sköts upp ett år, från maj 2020 till maj 2021. Under denna tid har pandemin påverkat hela samhället – även hörselskadades situation och HRFs möjligheter att bedriva verksamhet.

Med denna utveckling i åtanke justerade förbundsstyrelsen vissa delar av sina förslag inför kongressutskicket till föreningar och distrikt i oktober 2020. Det är dessa uppdaterade texter som gäller.

Förbundsstyrelsens förslag till kongressen

Kort översikt över förbundsstyrelsens kongressförslag (pdf). Beskriver vad de handlar om och vilket syfte de olika dokumenten har.

HRFs vision

HRFs vision – förslag (pdf)
HRFs vision är en kortfattad beskrivning av vårt yttersta mål, som finns med i HRFs värdegrund. Förbundsstyrelsen föreslår några mindre justeringar som de tycker gör visionen ännu bättre.
Översyn hösten 2020: Inga förändringar, jämfört med tidigare förslag.

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program – förslag (pdf)
Samhällsutvecklingen går snabbt – och hörselskadade möter hela tiden nya utmaningar och möjligheter. Förbundsstyrelsen har därför tagit fram ett nytt, uppdaterat intressepolitiskt program, som är tänkt att stärka HRFs påverkansarbete i en ny tid. Programmet är indelat i sex områden, med tillhörande mål och gäller för hela HRF – förbund, distrikt och föreningar.
Översyn hösten 2020: Två nya att-satser i målen under avsnittet Hörselvård, jämfört med tidigare förslag.

Organisationsprogram

Organisationsprogram – förslag (pdf)
Vilken organisation vill HRF vara? Vilka utvecklingsmål har vi? Det beskrivs i förbundsstyrelsens förslag till organisationsprogram, som är helt nytt och syftar till att inspirera, ge stöd till förändringsarbete och samla föreningar, distrikt och förbund kring en gemensam inriktning. Programmet består av fyra områden, med tillhörande mål: En växande kraft, Hörselsmart i hela landet, Synlig och aktuell samt Engagemang i rörelse.
Översyn hösten 2020: Ett mindre tillägg om digitala möjligheter, jämfört med tidigare förslag.

Prioriterade områden 2022–2025

Prioriterade områden 2022–2025 – förslag (pdf)
Hittills har HRF arbetat utifrån ett omfattande fyraårigt handlingsprogram. Nu föreslår förbunds­styrelsen istället fyra prioriterade områden för den kommande kongressperioden. Syftet är att kraftsamla kring några utvalda områden, för att skapa bättre förutsättningar för genomslag och resultat. De fyra områden som föreslås vara prioriterade är:

  • Tillsammans växer vi
  • Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv
  • Hörselvård att lita på
  • Textat, hörbart, demokratiskt

Översyn hösten 2020: Texten i avsnittet  ”En hörselvård att lita på” har omarbetats, jämfört med tidigare förslag.

Revidering av HRFs stadgar

Revidering av stadgar – förslag (pdf)
Förbundsstyrelsen har gjort en översyn av stadgarna för förbund, distrikt och föreningar och föreslår några mindre revideringar. Översyn hösten 2020: Små ändringar jämfört med tidigare förslag, avseende årsmöten för föreningar och distrikt samt språklig justering.

OBS: Föreningar och distrikt har även fått ett utkast till revideringar av anvisningar till stadgarna, för att underlätta förståelsen av de föreslagna stadgeändringarna. Detta utkast behandlas INTE av kongressen, utan bearbetas och beslutas av förbundsstyrelsen efter kongressen. Utkastet finns även på Hörnet.

Medlemsavgifter 2022–2025

Medlemsavgifter 2022–2025 – förslag (pdf)
Förbundsstyrelsen föreslår att medlemsavgifterna i HRF ska förbli i stort sett oförändrade under den kommande kongressperioden. Den förändring som föreslås är att två typer av familjemedlemskap slås ihop till en.
Översyn hösten 2020: Språkliga ändringar jämfört med tidigare förslag. 

Riktlinjer för valberedningen

Riktlinjer för valberedningen – förslag (pdf) 
En fungerande och aktiv valberedning är en viktig förutsättning för framgång i alla demokratiska organisationer. Så även i HRF. Förbundsstyrelsen har därför tagit fram förslag på riktlinjer för förbundets valberedning, för att underlätta och tydliggöra valberedningens arbetsprocesser.
Översyn hösten 2020: Inga förändringar, jämfört med tidigare förslag.