Praktisk information

HRFs kongress äger rum den 28–30 maj 2021. Förbundsstyrelsen har fattat ett beslut om att anordna en digital kongress på distans, med anledning av coronapandemin.

Var och när:

HRFs kongress genomförs digitalt den 28–30 maj 2021.

Kongressombud, distriktsrepresentanter, förbundsstyrelse, revisorer och valberedning deltar via mötessystemet Easymeet Online.

Medlemmar och andra intresserade kan följa kongressförhandlingarna på webben, där de livestreamas med skrivtolkning.

Anmälan:

Sista dag för anmälan till kongressen var den 10 mars 2021. Har ni missat att anmäla ert ombud? Välkommen att kontakta kongressamordnare nina.andersson.weaver@hrf.se

Vem får delta:

Ombud
Ombud utses av sin förening och har rösträtt.

Enligt stadgarna kan varje förening utse ett ombud för varje påbörjat 300-tal registrerade, betalande medlemmar per den 30 september året innan kongressen äger rum. Men eftersom kongressen sköts upp ett år, från 2020 till 2021, beslutade förbundsstyrelsen att antalet kongressombud per förening skulle beräknas på den grund som ger störst antal ombud per förening. Det innebär att föreningarnas medlemsantal den 30 september 2019 jämfördes med medlemsantalet den 30 september 2020, och det år som gav störst antal ombud var det som utgjorde ombudsberäkningen inför kongressen 2021.

Distriktsrepresentant
Varje distriktsstyrelse har rätt att utse en representant vardera, som har yttrande- och förslagsrätt.

Andra deltagare
Förbundsstyrelsens ledamöter, revisorer, valberedning samt generalsekreterare ska närvara på kongressen och har yttrande- och förslagsrätt.

Observatörer
Övriga HRF-medlemmar har rätt att närvara som observatörer, men har inte röst-, yttrande- eller förslagsrätt. Denna gång kan även icke medlemmar följa kongressen som observatörer, eftersom den streamas på hrf.se.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för ombud som mot intyg styrker förlorad arbetsförtjänst under kongressdagarna.