Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2022-07-02">2 juli 2022</time>

Nytt ”vårdförlopp” ska ge bättre hörselvård vid grav hörselnedsättning

Nu ska hörselvården för personer med grav hörselnedsättning bli bättre. Det hoppas HRF, som har varit med och tagit fram ett så kallat ”vårdförlopp”, som bland annat innebär att hörselvården ska kalla patienten till regelbunden uppföljning.

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommit överens om att ta fram gemensamma, ”personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp” för olika patientgrupper och vårdområden.

Syftet är att göra hälso- och sjukvården mer jämlik, kunskapsstyrd och resurseffektiv, för att på så sätt se till att ”patienternas livskvalitet och nöjdhet med vården förbättras och bli mer jämlik och jämställd.”

Ska kallas vartannat år

Nyligen antogs ett vårdförlopp för personer med grav hörselnedsättning (pdf), som har utvecklats av en arbetsgrupp med HRF och hörselvårdsprofessionen.

De nya riktlinjerna innebär bland annat att patienter med grav hörselnedsättning ska kallas till hörselvården regelbundet, på vårdgivarens initiativ. Vuxna ska kallas minst vartannat år. Barn med tätare mellanrum.

Det är ett viktigt steg framåt, eftersom det då blir lättare för fler gravt hörselskadade att få information om och tillgång till olika möjligheter. I dag dröjer det ibland alltför länge innan gravt hörselskadade erbjuds CI-utredning, annan hörteknik, psykosocialt stöd med mera.

Fler räknas som gravt hörselskadade

En annan förbättring är att grav hörselnedsättning nu omfattar en större grupp än tidigare, i enlighet med världshälsoorganisationen WHOs definition. WHO anger att ”personer med ett tonmedelvärde (TMV4) för 500, 1 000, 2 000 och 4 000 Hz som är 65 decibel hearing level (dB HL) eller sämre på bästa örat uppfyller kriterierna för diagnosen”.

Att fler definieras som gravt hörselskadade, innebär att fler kan få mer stöd och den hörselvård de behöver.

Utgår från individuella behov

Vårdförloppet inleds vid konstaterad grav hörselnedsättning och följer personen så länge den grava hörselnedsättningen kvarstår – oftast hela livet.

Målet är att ge ”optimala förutsättningar till kommunikation, interaktion och delaktighet”. Vad det innebär varierar från person till person, och åtgärderna måste därför planeras och kombineras utifrån individuella behov
och förutsättningar.

Fem punkter för bättre vårdförlopp

Vårdförloppet vid grav hörselnedsättning innebär framför allt att:

 • en habiliterings- och rehabiliteringsplan (vårdplan) påbörjas inom maximalt 30 dagar
 • insatser i form av medicinska, pedagogiska, psykosociala, språkstödjande och tekniska åtgärder erbjuds utifrån patientens behov
 • habiliterings- och rehabiliteringsinsatser följs upp regelbundet på initiativ av vårdgivaren
 • vården är personcentrerad, stärker delaktighet och patientens och/eller vårdnadshavarens egna resurser och ges i multiprofessionella team
 • patienter med grav hörselnedsättning får information om CI och utifrån behov och aktuella indikationer genomgår CI-habilitering eller CI-rehabilitering.

Nu ligger bollen hos regionerna

Nu finns vårdförloppet för personer med grav hörselnedsättning. Men när och hur blir det verklighet?

Bollen ligger hos landets regioner. HRF förväntar sig att de skyndsamt implementerar det nya vårdförloppet i sin verksamhet och börjar arbeta utifrån de riktlinjer som professionen och HRF kommit fram till.

Om kunskapsstyrning och vårdförlopp

Nationellt system för kunskapsstyrning leder det övergripande arbetet med att utveckla personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Vårdförloppet för personer med grav hörselnedsättning utvecklades inom ramen för Nationellt programområde öron-, näs- och halssjukdomar och genomfördes av en nationell arbetsgrupp (NAG), utsedd av det nationella programområdet (NPO). I arbetsgruppen ingick representanter från professionen samt företrädare för Hörselskadades Riksförbund (HRF).

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.