Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-09-15">15 september 2019</time>

DO: Inte diskriminering att neka döva försäkring

Svart siluett av hand som gör tummen ner.

Det var inte diskriminering när ett försäkringsbolag nekade en döv kvinna möjlighet att teckna försäkring, bara för att hon är döv. Det anser Diskrimineringsombudsmannen (DO), som i ett uttalande kallar bolagets avslag ”lämpligt och nödvändigt”.

En döv kvinna fick avslag när hon ville teckna en olycksfalls- och sjukdomsförsäkring. I sitt besked hänvisade försäkringsbolaget till att hon är döv och erbjöd istället en annan, enklare olycksfallsförsäkring. Bolagets motivering är att ”dövhet i kombination med annan sjukdom eller olycksfall skulle kunna innebära en ökad risk för nedsatt arbetsförmåga”, och det skulle i sin tur kunna innebära en ökad ekonomisk risk för försäkringsbolaget.

Ett tydligt fall av diskriminering, tyckte kvinnan, som anmälde försäkringsbolaget till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Hon anser också att försäkringsbolagets policy gentemot döva utgör ett ”strukturellt problem” som drabbar en hel grupp, så kallad indirekt diskriminering.

Döva innebär ”förhöjd risk”, anser DO

Men nu ger DO försäkringsbolaget rätt. I ett utlåtande konstaterar DO att försäkringsbolaget inte har överträtt diskrimineringsförbudet som gäller vid tillhandahållande av tjänster.

Enligt DO finns det inte skäl att ifrågasätta försäkringsbolagets bedömning av kvinnan, att ”hennes funktionsnedsättning utgör en förhöjd risk i försäkringshänseende”. Andra som har en ”jämförbar, förhöjd risk” får samma besked, därför har kvinnan inte diskriminerats, anser DO.

”Lämpligt och nödvändigt” att neka försäkring

DO anser inte heller att detta handlar om ”indirekt diskriminering”, det vill säga ”att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder”.

Istället konstaterar DO att försäkringsbolagets ageranden ”får i detta sammanhang anses ha varit lämpliga och nödvändiga”. Den slutsatsen drar DO med hänvisning till försäkringsrörelselagen, som kräver att försäkringsbolag ska bedriva en ekonomiskt och försäkringsmässigt försvarbar rörelse. Det ”får anses vara ett berättigat syfte” till att dela in människor i riskgrupper, anser DO.

HRF-kritik mot försäkringsbolag

HRF anser att det är ett allvarligt problem att försäkringsbolag nekar hörselskadade försäkringsskydd – och ofta på oklara grunder. Det är viktigt att säkerställa att de riskbedömningar försäkringsbolagen gör vilar på seriös grund och att varje person får en individuell bedömning.

Länkar

Tecknande av försäkring i samband med funktionsnedsättning (DOs utlåtande 2019-08-23)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.