Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-03-04">4 mars 2016</time>

Nya bidragsformer kan ge mindre godtycke, mer rättvisa

Nu vill Socialdepartementet införa ”merkostnadsersättning” istället för handikappersättning och ”omvårdnadsbidrag” istället för vårdbidrag. Förslaget kan motverka godtycke och förenkla livet för många familjer, anser HRF. Men det är viktigt att merkostnadsersättningen utgår från de verkliga omkostnaderna och att åldersgränsen på 65 år avskaffas.

I december kom Socialdepartementet med departementspromemorian ”Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning”(Ds 2015:58), där de föreslår att dagens handikappersättning ska ersättas av en ny stödform kallad ”merkostnadsersättning” och att vårdbidraget istället ska bli ”omvårdnadsbidrag”.

Mindre godtycke, mer rättsäkerhet

Syftet är att få ett mer sammanhållet ersättningssystem, med bidrag som blir mer förutsägbara, tidsenliga, hållbara över tid, rättssäkra och likvärdiga i hela landet. Så har det nämligen inte varit. Det finns i dag inslag av godtycke när det gäller vem som får och inte får handikappersättning. Det har också fattats olika beslut i olika delar av landet.

Förslaget om en mer centraliserad bedömning av merkostnadsersättning är därför bra, skriver HRF i remissyttrande. Det ”skulle innebära en mer kvalificerad bedömning av ansökningar och en mer likvärdig behandling oavsett var i landet den sökande bor.”

För otydligt om ersättningsgrunder

HRF tycker också att det är bra att det nu föreslås ett ersättningssystem som utgår från de extrakostnader som en person kan ha på grund av sin funktionsnedsättning. Dagens handikappersättning utgår från den enskildes typ och grad av hörselskada, och det ”leder fel”, konstaterar HRF. Hur dåligt en person hör avgör inte hur stora omkostnader hen kan ha.

Men HRF är kritiskt till att förslaget är otydligt skrivet när det gäller på vilka grunder ersättningen ska beräknas: ”Hörselskadades kostnader för tekniska hjälpmedel för sådant som att höra i telefon, följa radio och tv eller särskilda brandlarm eller utgifter för kommunikationshjälpmedel, akustikanpassning i hemmet, teckenspråkskurser, resor till och från specialklinik med mera riskerar att falla utanför ramarna för merkostnadsersättning.”

HRF betonar samtidigt att ”specialanpassade hörapparater och implantat ofta innebär att hörselskadade i många fall kan höra bättre med sina nya hjälpmedel, men samtidigt får ökade kostnader.” Till exempel är det många med cochleaimplantat som har fått sin handikappersättning ifrågasatt, trots att deras merkostnader många gånger är större efter operationen än före. Det är inte acceptabelt, anser HRF.

Skarp kritik mot 65-årsgräns

HRF riktar också skarp kritik mot att Socialdepartementet vill ha kvar den 65-årsgräns som finns i dagens handikappersättning även i den nya merkostnadsersättningen. Det handlar om omotiverad åldersdiskriminering, anser HRF: ”Eftersom hörselskador ofta uppkommer sent i livet slår denna regel extra hårt mot hörselskadade. Samtidigt som sämre hörsel leder till nya utgifter drabbas många av betydande inkomstminskningar i samband med pensioneringen. Detta gäller särskilt för de kvinnor som till följd av deltidsarbete har låg pensionsgrundande livsinkomst.”

Generösare för föräldrar

HRF välkomnar förslaget att föräldrar som får omvårdnadsbidrag ska ha rätt att gå ner i arbetstid med som mest 25 procent, till dess barnet fyllt 18 år: ”För många föräldrar till barn med funktionsnedsättning skulle denna förändring göra vardagslivet betydligt enklare, och skapa bättre förutsättningar att kombinera yrkesarbete och föräldraskap.”

HRF ger också tummen upp till förslaget att båda föräldrarna samtidigt ska kunna få omkostnadsersättning. Det ger ökad valfrihet, ökad jämställdhet och underlättar för föräldrar som inte lever tillsammans och har gemensam vårdnad om ett barn med funktionsnedsättning. Till exempel kan det bli lättare att gå på teckenspråkskurs tillsammans.

Äldre beslut gäller

De nya stödformerna, ”merkostnadsersättning” och ”omvårdnadsbidrag”, föreslås börja gälla den 1 januari 2017. Äldre beslut om bidrag ska gälla till dess att de skulle ha omprövats enligt nuvarande regler.

Länkar

Hela HRFs remissvar: ”Viktigt med säker bedömning av merkostnader” (HRF 2016-02-24)
Socialdepartementets förslag: ”Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning” (Ds 2015:58)

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.