Syn- och hörselinstruktörer

I flera av länets kommuner finns det syn- och hörselinstruktörer. Deras jobb är att bistå och träna personer med syn- och/eller hörselnedsättning för att öka personernas förmåga att bli så självständiga som möjligt i sina dagliga liv.

Längst ned på sidan finns en lista med kontaktuppgifter till syn- och hörselinstruktörer i länets kommuner.

När syn och/eller hörsel försämras för en person kräver det ofta en stor omställningsprocess. Då kan stödet från en syn- och hörselinstruktör vara värdefullt och ge personen möjlighet att fortsätta att leva självständigt i både hemmet och samhället. Syn- och hörselinstruktörerna ger insatser som fokuserar på hjälp till självhjälp och deras stöd kan ge personer större självsäkerhet och kontroll över vardagen, ökad trygghet och säkerhet, ökad livskvalitet samt större chans att utöva demokratiska rättigheter och åtaganden.

Syn- och hörselinstruktören ger råd och träning i att hantera vardagssituationen genom att:

  • Arbeta med förebyggande insatser för ökad trygghet, säkerhet och minskad olycksrisk i hemmet. Det kan vara att kartlägga faror, se över ljudmiljö och belysning, öka kontraster mellan färger för att kunna urskilja föremål med mera.
  • Öva dagliga sysslor i och kring hemmet.
  • Träna användande och skötsel av syn- och hörhjälpmedel. Med fungerande hjälpmedel minskar riskerna för social isolering, depression, demens och annan ohälsa.
  • Förmedla kontakter med öronläkare, hörcentral, ögonläkare och syncentral.
  • Informera och utbilda personal inom hemtjänsten och särskilda boenden samt närstående om funktionsnedsättningarna och hur man minskar de negativa konsekvenserna.
  • Uppmuntra och motivera till aktivt deltagande i samhällslivet.

(Källa: Foldern Växande behov av syn- och hörselinstruktörer, HRF 2014)

Syn- och hörselinstruktör i din kommun

Syn- och hörselinstruktörer finns i flera av länets kommuner. Hörselskadades distrikt i Stockholms län har sammanställt en lista med kontaktuppgifter till dem.

Klicka här för att se listan, som även går att ladda ner.