Tolkning

På den här sidan hittar du information om vilka tolkmetoder som finns, till vilka tillfällen du kan boka tolk och hur du går till väga för att boka tolk. På sidan finns också länkar till mer utförlig information hos Tolkcentralen. Om du som privatperson behöver boka tolk är det hos Tolkcentralen du gör det.

Rätten till tolk

Den som har en hörselnedsättning har rätt till tolk. Du kan få tolkning i alla vardagssituationer som besök i vården, fritidsaktiviteter, möten och händelser som rör din familj. Det är också viktigt att du får det tolkstöd du har behov av i ditt arbetsliv. Genom skrivtolkning, TSS-tolkning och teckenspråkstolkning skapas tillgänglighet för personer med hörselskada.

Det finns många som inte använder tolk, trots att det skulle underlätta deras kommunikation och öka deras delaktighet. Många tror helt enkelt inte att de hör ”tillräckligt dåligt” för att boka tolk. Även om du hör mycket av det som sägs vid ett möte kan det vara bra för dig att få stöd av en tolk. Med stöd från t.ex. skrivtolkning kan du slappna av och vara säker på att du inte går miste om någon information eller missuppfattar något på grund av att du hört fel. På så sätt får du möjlighet att vara mer delaktig och du behöver inte lägga lika mycket energi på att anstränga dig för att försöka höra allt.

Kom också ihåg att du kan boka tolk till många olika sammanhang. Det kan vara alltifrån föreningsmöten till bröllop och föreläsningar. Helt enkelt till situationer där du upplever att du behöver stöd för att kunna delta fullt ut.

Det är dina behov som avgör om du ska ha tolk eller inte och hur dina behov ser ut vet du bäst själv.

Därför ska du använda tolk:

 • För att vara säker på att inte missuppfatta eller missa någonting av det som sägs
 • För att kunna slappna av och spara på din energi
 • För att öka medvetenheten hos din omgivning. Hörselnedsättning är ett osynligt funktionshinder, genom att använda tolk uppmärksammas din omgivning på detta och kan anpassa sin kommunikation.

Tolkcentralen i Region Stockholm

I Region Stockholm finns Tolkcentralen, som har som uppgift att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning för privatpersoner enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Tolkning i situationer som inte är vardagstolkning bekostas av arrangören. Här finns kontaktuppgifter till Tolkcentralen.

Vardagstolkning

Region Stockholm tillhandahåller kostnadsfri tolkning i olika situationer som hör vardagslivet till. Vardagstolkning innefattar sådant som:

 • Hälso- och sjukvård
 • Föräldramöten
 • Informations- och fackliga möten i arbetslivet
 • Viss samhällsservice (bankbesök, hantverkare, mäklare m fl)
 • Föreningslivs- och fritidsaktiviteter
 • Oåterkalleliga händelser (dop, bröllop eller begravning)

När det gäller arbete och utbildning är det i många fall arbetsgivaren eller utbildningssamordnaren som ska stå för tolkkostnaden. Vardagstolkningen innefattar alltså inte alla delar av arbetsliv och utbildning.

Här kan du läsa mer om vardagstolkning.
Här kan du läsa mer om tolk i arbetslivet.
Här kan du läsa mer om tolk i förskola och skola.

Vid vårdbesök kan vårdgivaren boka tolk. Information för vårdgivare finns här.

Tolkcentralen erbjuder följande tolkmetoder

 • Teckenspråkstolkning
 • Dövblindtolkning – visuellt/taktilt teckenspråk, tydligt tal och handalfabet
 • Skrivtolkning
 • Skrivtolkning på distans
 • TSS – tecken som stöd
 • Tolkstöd – tolkstödjaren tolkar mellan svenskt och annat lands teckenspråk och förmedlar det till teckenspråkstolken

Skrivtolkning

Det finns många som har nedsatt hörsel, men som inte kan teckenspråk eller TSS (tecken som stöd). För att göra olika sammanhang tillgängliga för dessa är skrivtolkning är en viktig metod.

Skrivtolkning går till så att tolkarna direkttextar vad som sägs. Texten kan t.ex. visas på en surfplatta som tolkanvändaren får, eller på en större skärm om det är fler som vill ta del av skrivtolkningen. Skrivtolkning går också bra att använda på digitala möten.

I Region Stockholm finns det skrivtolkbolag som förmedlar endast skrivtolkuppdrag.

TSS-tolkning

TSS står för Tecken som stöd för talet. I TSS används tecken som är plockade ur det svenska teckenspråket, men man använder dig inte av teckenspråkig grammatik. Istället följer man det svenska talets ordföljd och tecknar för att förstärka de ord som uttrycks på talad svenska. TSS bygger på att man talar och tecknar samtidigt. Här kan du läsa mer om TSS.

I Region Stockholm finns det 22 TSS-tolkar och flera tolkbolag som erbjuder TSS-tolkning.

Så bokar du tolk

Du bokar tolk genom att kontakta Tolkcentralen i Region Stockholm. Du kan kontakta Tolkcentralen via telefon, texttelefon, bildtelefon, genom att besöka Tolkcentralen eller genom att logga in på Tolkportalen.

Det har tidigare varit möjligt att boka tolk via e-post, men från den 1 mars 2023 tas den möjligheten bort. 

Tolkcentralens kontaktuppgifter hittar du på den här sidan. Där finns också information om vilka uppgifter du behöver uppge när du bokar tolk.

Du som är värd

Du som är värd för ett möte, evenemang eller något annat sammanhang kan boka tolk för de deltagare som uppgett att de önskar tolkning. Om det gäller vardagstolkning kontaktar du Tolkcentralen. Kontaktuppgifter till Tolkcentralen finns här.

Om det inte rör sig om vardagstolkning kan du inte ordna tolk genom Tolkcentralen, utan du behöver kontakta ett tolkbolag för att köpa in tjänsten från dem. Här finns en lista över tolkbolag.

Tolkning i offentlig verksamhet

Det är viktigt att det finns möjlighet att få tolk vid t.ex. möten med kommunens funktionshinderråd, vid informationsträffar och i annan verksamhet. Kommuner och olika instanser inom offentlig verksamhet bör upphandla tolktjänster med tolkbolag. Det finns bolag som specialiserar sig på specifika tolkmetoder (t.ex. teckenspråkstolkning eller skrivtolkning), men det finns också tolkbolag som tillhandahåller flera olika tolkmetoder.

Akut

Om du behöver tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis ska du ringa 08-123 359 50.

Om du ringer vid en tid då Tolkcentralen har stängt kopplas du automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom tryckval * (stjärna).

Bra att veta

den här sidan har Tolkcentralen samlat information om sådant som kan vara bra att veta om tolksituationen. T.ex. att tolken har tystnadsplikt och vad man ska göra om tolken inte dyker upp eller om man själv är försenad.