Rapporter och utredningar

Rapporter pekar på problematiskt system

I teorin låter fritt val som ett system som kan öka valfriheten för den som skaffar hörapparat. I praktiken har det dock visat sig att systemet inte alls fungerar som tänkt. Problemen som fritt val-systemet medför har funnits i många år och uppmärksammats av både HRF och i olika rapporter från flera tunga instanser. Fritt val-systemet har faktiskt resulterat i lägre delaktighet. Det visar statistik från det nationella kvalitetsregistret där den primära hörselrehabiliteringen i Stockholms län fått bottenresultat i många år. Nedan har vi samlat olika rapporter på ämnet.

Nationellt kvalitetsregister

Hörselbron sammanställer årligen rapporter från Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering. Den primära hörselrehabiliteringen i Stockholms län får återkommande dåliga resultat i rapporterna.

Läs mer här.

Läkemedelsverkets rapport, 2019

I rapporten rekommenderas att vårdgivare inte ska få äga apotek. Det finns en tydlig parallell till den primära hörselvården i Stockholms län, där många mottagningar ägs av koncerner som också äger hörapparattillverkare.

Länk till rapporten finns i spalten till höger på läkemedelsverkets hemsida.

Hjälpmedelsutredningen, 2017

I hjälpmedelsutredningen riktades skarp kritik mot fritt val-systemet. Bland annat konstaterades att mycket tyder på att systemet inte ökar användarnas valfrihet.

I konsekvensanalysen bedömer man att det kan bli kostsamt för samhället om modellen med fritt val av hjälpmedel, i sin nuvarande form, ges en vidare spridning.

Man konstaterar även att det från ett etiskt perspektiv är fler argument som talar emot än för medfinansiering och att är svårt att se några fördelar med modellen från användarsynpunkt då samma möjligheter till val av hörapparat bör finnas hos regionen.

Utredningen kom fram till att fritt val-modellen ”inger betänkligheter från såväl ekonomisk som etisk synpunkt.”

Ta del av utredningen här.

Socialstyrelsens utvärdering av Fritt val av hjälpmedel, 2016

Socialstyrelsen gjorde år 2016 en utvärdering av Fritt val av hjälpmedel. I denna framkommer bland annat att ett par koncerner nästan uteslutande dominerar marknaden för hörapparater. Socialstyrelsen slår också fast att det inom systemet finns ett incitament för de auktoriserade hörselmottagningarna att fokusera på försäljning av det ”egna” utbudet. Audionomernas dubbla roller som vårdgivare och säljare av hörselhjälpmedel står i konflikt med varandra.

Utdrag från rapporten: I detta sammanhang innebär fritt val av hjälpmedel och det fria vårdvalet att grundläggande principer om vårdetik är svåra att upprätthålla.

Ta del av rapporten här.

Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter, Smer, 2014

Redan 2014 kom en rapport från Statens medicinsk-etiska råd (Smer) om med- och egenfinansiering i vården. Av rapporten framgår tydligt att fritt val-systemet inom hörselvården i Stockholms län inte är etiskt godtagbart enligt rådet.

Utdrag från rapporten: Efter en genomgång av argumenten finner rådet att medfinansiering av hörapparater inte är etiskt godtagbar utifrån principen om vård på lika villkor. Vid vårdval inom området hörhjälpmedel är, ur etisk synpunkt, systemet utan medfinansiering att föredra.

Ta del av rapporten här.