Integritetspolicy

Vår integritetspolicy

Vi i HRF värnar om den personliga integriteten för våra medlemmar och andra personer vi har kontakt med. Vi är därför noga med att hantera de personuppgifter som anförtros oss på ett tryggt och säkert sätt, i enlighet med gällande lagstiftning.

I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter föreningen samlar in, varför de samlas in, hur vi arbetar för att skydda informationen samt vilka rättigheter du har och hur du kan gå till väga för att utöva dina rättigheter.

Vem har ansvar för föreningens personuppgiftsbehandling?

Hörselskadades förening i Stockholm, organisationsnummer 802001-5551, är personuppgifts­ansvarig för föreningens behandling av personuppgifter. Föreningsstyrelsen har det yttersta ansvaret för att vi hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en organisation med tre nivåer – förbund, distrikt och föreningar – som är egna juridiska personer. Vi har ett gemensamt ansvar för behandlingen av de personuppgifter som finns i HRFs medlemsregister. Förbundet har ett dataskyddsombud som kan svara på frågor om HRFs centrala medlemsregister (se längst ner i policyn), men varje förening och varje distrikt har ett eget ansvar för de personuppgifter vi själva hanterar.

I de fall vi anlitar ombud och företag för tjänster, till exempel tryckerier, som berör personuppgifterna upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal med dessa.

När samlar föreningen in personuppgifter?

Föreningen samlar in personuppgifter när du blir medlem, när du deltar i en aktivitet, utbildning eller annat arrangemang som vi anordnar, när du är funktionär, när du kontaktar föreningen via e-post och telefon stöttar oss ekonomiskt samt när du är arvoderad, söker arbete eller är anställd av oss.

Vilka personuppgifter samlar föreningen in?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en nu levande fysisk person.

Vi samlar in olika personuppgifter som är relevanta för ändamålet. Det handlar framför allt om namn, personnummer och kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, postadress och e-postadress. I en del sammanhang samlar vi även in personuppgifter som handlar om typ av hörselskada, viss hjälpmedels­användning, kön, särskilda önskemål eller tillgänglighetsbehov, information för att genomföra ekonomisk transaktion, fotografier med mera.

Varför samlar föreningen in personuppgifter?

Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna administrera medlemskap i organisationen, skicka nyheter och inbjudningar, samarbeta med funktionärer, genomföra aktiviteter samt för eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten.

Våra rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

När du lämnar personuppgifter till föreningen ger du oss tillåtelse att registrera och lagra personuppgifterna i det syfte du lämnat uppgifter.

Vi stödjer oss på fyra rättsliga grunder när vi samlar in personuppgifter. De är avtalsförhållande, rättslig förpliktelse, intresseavvägning och samtycke. Vilken rättslig grund som är aktuell beror på ändamålet. När vi behöver samtycke får du särskild information om det.

Våra principer för att lagra och gallra personuppgifter

Dina rättigheter

Du har rätt att

  • få information om vilka uppgifter föreningen har om dig,
  • få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande,
  • begränsa användningen av dina personuppgifter, samt
  • få dina personuppgifter raderade, med vissa undantag.

Du kan göra det genom att skicka en undertecknad begäran till oss.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta föreningen (se kontaktuppgifter nedan). Du kan också vända dig till Datainspektionen.

Förändringar av integritetspolicyn
Om denna integritetspolicy ändras publicerar vi den nya, reviderade policyn på vår webbplats, med information om när ändringarna träder i kraft.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller synpunkter om hur vi hanterar dina personuppgifter? Kontakta oss gärna! Post: Hörselskadades förening i Stockholm, Instrumentvägen 19, 126 53 , e-post: dataskyddsombud@hrfstockholm.se .

Vid frågor om HRFs centrala medlemsregister och hur personuppgifter hanteras där, kontakta HRFs dataskyddsombud på e-post: dataskyddsombud@hrf.se eller post: Hörselskadades Riksförbund (HRF), att: dataskyddsombudet, Box 1068, 164 25 Kista. Integritetspolicy för Hörselskadades Riksförbund (HRF) på förbundsnivå finns på www.hrf.se/integritet.

 

Denna policy antogs av HRF Stockholm den 25 maj 2018 och gäller tills vidare.