Syn- och hörsellyftet 2021, år 2

Sammanfattning av projektet

På ett tidigt stadium, och genom information från Syn- och hörselinstruktörs­föreningen i Sverige (SHIF-S) och Synskadades distrikt (SRF Skåne), förstod vi att Skånes 33 kommuner nästan helt saknade syn- och hörselinstruktörer. (Ängel­holms kommun tog bort tjänsten i början av 2020, Malmö har kvar två syn­instruktörer som önskar hörselutbildning eftersom många av brukarna har både syn- och hörselproblematik). Vårt arbete har därför varit inriktat på att försöka få tillbaka den viktiga kompetens som syn- och hörselinstruktörerna eller motsvarande utgör framför att säkerställa att de finns kvar.

 En projektledare anställdes på 25 % som fick kompetensutveckling genom seminarier på nationell nivå, ”Så lyckas du med argumentationen” och ”Konsekvenser av hörselnedsättning”. Något som varit till stor glädje för projektet. Projektledaren har också studerat diverse rapporter och fått information av viktiga kontaktpersoner till stöd för påverkansarbetet.

Under det första projektåret skapades ett intressepolitiskt nätverk som hade träffar för att utbyta tankar och idéer till nytta för det fortsatta påverkansarbetet gentemot målgruppen, politiker och tjänstemän i kommunerna. Målgruppen informerades om projektet och bjöds in till stormöten för att diskutera syn- och hörselservicen till äldre. Pandemin kom emellan och vi fick byta strategi inför och under det andra året. År 1 informerades även föreningarnas medlemmar och bjöds in att engagera sig i det pågående projektet som lett till skrivelser, debattinlägg och att frågan lyfts i funktionshinderråden, en viktig inkörsport i politiken.

Under det andra projektåret har vi genomfört flera möten mot hälften av Skånes kommuner, en dialog som fortfarande pågår och som i olika former kommer att fortsätta. Mötena var till en början fysiska men blev snart digitala och vi bjöd in till mötesplattformen Zoom där distriktet nu har ett abonnemang.  Detta har visat sig vara ett lyckokast genom att det blivit ett snabbt, billigt och enkelt sätt att starta och följa upp intressepolitiska processer. I detta fall frågan om syn- och hörselservicen till de äldre. Flera kommuner som Malmö, Lund, Kristianstad, Trelleborg, Bromölla, Höganäs och Båstad har svarat med mycket positivt tänk och är redan på väg med förbättringsarbete.

Projektet har inte resulterat i fler syn- och hörselinstruktörer eller motsvarande men skapat förutsättningar till engagemang och samverkan där nya mötesmodeller tillsammans med alla mötesrapporter och kontaktlistor utgör en viktig plattform för det fortsatta arbetet både inom distriktet och i föreningarna liksom i de kommunala funktionshinderråden. Vi ser ljust på framtiden och på möjligheterna att en eller flera kommuner kommer att bli förebilder som sedan drar med sig många fler att utveckla syn- och hörselservicen för de äldre. Ett koncept där alla blir vinnare.

 

Samverkan

Projektarbetet har skett i nära samverkan med syndistriktet (SRF Skåne), syn- och hörselföreningarna i Skåne, enheten för syn-hörsel-döv Region Skåne och kommer att lyftas både i Regionens Dialogforum och i Inflytanderådet. Vidare sker samverkan och tankeutbyte med syn- och hörselförbunden, där man på nationell nivå startat en utbildning för syn- och hörselinstruktörer, liksom med Syn- och hörselinstruktörsföreningen i Sverige (SHIF-S) som flera gånger skrivit om projektet i sin medlemstidning. Vi samverkar även med många andra med intresse för frågan som enskilda medborgare som skrivit debattinlägg, människor med erfarenhet av att arbeta som syn- och hörselinstruktör eller liknande och de som bara velat engagera sig i syn- och hörselfrågor. Vårt arbete har blivit uppmärksammat av andra distrikt och projektledaren, Mats Borglund, har deltagit i en workshop för Stockholmsdistriktet där han informerat föreningarna inför ett liknande projekt som vårt eget.

 

Delaktighet

Genom olika kontaktvägar informerar vi fortlöpande medlemmarna om vårt arbete och ger dem möjlighet att komma med synpunkter och förslag. Vi arbetar nu i mindre enheter med lokala kontaktpersoner gentemot målgruppen. En arbetsmodell som fungerat väl och där kontaktpersonerna rapporterar till föreningarna. Vår breda samverkan gör att vi också når dem som ej är medlemmar men som önskar att syn- och hörselstödet i kommunerna ska bli bättre.

Som nämnts i Lägesrapporten för år 1 har vårt arbete tydliggjorts och tydliggörs i olika tidningar och genom skrivelser så att kunskapen sprider sig till andra distrikt och Regioner och därmed möjliggör att ännu fler blir delaktiga. I slutänden hoppas vi på en varaktig förbättrad syn- och hörselservice till de äldre.

 

Pågående utveckling

Genom återkommande Zoom-möten och genom telefon och mejlkontakt har vi en dialog med hälften av Skånes kommuner. En dialog som vi menar bidrar till ett bra tänk i flera kommuner. Vi har anledning att hoppas på tydliga förbättringar i syn- och hörselomsorgen i framför allt Malmö, Lund, Kristianstad, Trelleborg, Bromölla, Höganäs och Båstad och vi tror att den arbetsmodell med små grupper i inledningsskedet vi nu använder kan leda till fler framgångar i synnerhet med någon av de nämnda kommunerna som förebild.

Samverkan med Regionen som vi inlett under våren känns mycket viktig eftersom man i många kommuner verkar vara osäker över ansvarsområdena. Vi tror att ett förtydligande av dem gör att kommunernas makthavare lättare kan förstå vinsterna med den förebyggande vård där syn- och hörselinstruktörer utgör en naturlig del.

 

Framtida arbete

Det är glädjande att många kommuner visat stor vilja att fortsätta dialogen och att man gärna vill ha en delregional samverkan kring syn- och hörselservicen för äldre. Flera möten är redan inbokade för hösten och vi hoppas att vi då även kan träffas fysiskt eller kombinerat fysiskt och digitalt och kanske även varva med stormöten där flera kommuner och föreningar är representerade samtidigt. Detta kan ha ett värde eftersom en del kommuner har tankar kring att flera kommuner skulle kunna dela på syn- och hörselinstruktörstjänster eller motsvarande något vi ser som positivt även om vi i förlängningen tror att det är nödvändigt med sådana tjänster i varje kommun och att detta inte är märkvärdigare än att det finns arbetsterapeuter eller sjukgymnaster eller ambulerande hörselpedagoger för unga.

Det framtida arbetet kommer alltså att handla om att fortsätta pågående dialog, där även Regionen, funktionshinderråden och andra med intresse för frågan bör ingå, och att försöka få med ännu fler kommuner, få dem att förstå hur viktig syn- och hörselbiten är i det övergripande tillgänglighetsarbete som många kommuner vill utveckla. I detta arbete kommer syn- och hörselföreningarna liksom distriktet att ha glädje av, dels det intressepolitiska nätverk med kontaktpersoner både inom och utom kommunerna som projektet utmynnat i, dels av alla de mötesrapporter som skrivits och som visar läget i olika kommuner.

Något som också bör ses över är utbildningsbiten, möjligheten till regionala utbildningar för att få fram fler syn- och hörselinstruktörer men detta förutsätter att kommunerna förstår värdet av sådana tjänster nu och i en nära framtid med allt fler äldre och fler med syn- och hörselproblematik. En utvecklad samverkan med Regionen och med intresseorganisationerna är mycket viktigt i sammanhanget.

Vi är på rätt väg och vi tror och hoppas på en framtid med fler syn- och hörselinstruktörer eller motsvarande och därmed en förbättrad kommunal syn- och hörselomsorg.

 

Malmö 2021-06-07

Distriktsstyrelsen HRF Skåne