Vår integritetspolicy

HRF distrikt Skånes integritetspolicy

Vi i HRF värnar om den personliga integriteten för våra medlemmar och andra personer
vi har kontakt med. Vi är därför noga med att hantera de personuppgifter som anförtros
oss på ett tryggt och säkert sätt, i enlighet med gällande lagstiftning.
I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter distriktet samlar in, varför de samlas in,
hur vi arbetar för att skydda informationen samt vilka rättigheter du har och hur du kan
gå till väga för att utöva dina rättigheter.

Vem har ansvar för distriktets personuppgiftsbehandling?
Hörselskadades distrikt i Skåne, organisationsnummer 838202-0439, är personuppgiftsansvarig
för distriktets behandling av personuppgifter. Distriktsstyrelsen har det yttersta
ansvaret för att vi hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt.
Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en organisation med tre nivåer – förbund, distrikt
och föreningar – som är egna juridiska personer. Vi har ett gemensamt ansvar för
behandlingen av de personuppgifter som finns i HRFs medlemsregister. Förbundet har
ett dataskyddsombud som kan svara på frågor om HRFs centrala medlemsregister (se
längst ner i policyn), men varje förening och varje distrikt har ett eget ansvar för de
personuppgifter vi själva hanterar.
I de fall vi anlitar ombud och företag för tjänster, till exempel tryckerier, som berör
personuppgifterna upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal med dessa.

När samlar distriktet in personuppgifter?
Distriktet samlar in personuppgifter när du deltar i en aktivitet, utbildning eller annat
arrangemang som vi anordnar, när du är funktionär, när du kontaktar distriktet via e-post
och telefon, när du anmäler dig till distriktets nyhetsbrev samt när du är arvoderad,
söker arbete eller är anställd av oss.

Vilka personuppgifter samlar distriktet in?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en nu
levande fysisk person.
Vi samlar in olika personuppgifter som är relevanta för ändamålet. Det handlar framför
allt om namn, personnummer och kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, postadress
och e-postadress. I en del sammanhang samlar vi även in personuppgifter i form av
särskilda önskemål och tillgänglighetsbehov, fotografier med mera.

Varför samlar distriktet in personuppgifter?
Distriktet samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna skicka nyheter och
inbjudningar, samarbeta med funktionärer, genomföra aktiviteter samt för eventuella
ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten.

Våra rättsliga grunder för behandling av personuppgifter
När du lämnar personuppgifter till distriktet ger du oss tillåtelse att registrera och lagra
personuppgifterna i det syfte du lämnat uppgifter.
Vi stödjer oss på fyra rättsliga grunder när vi samlar in personuppgifter. De är
avtalsförhållande, rättslig förpliktelse, intresseavvägning och samtycke. Vilken rättslig
Distrikt Skåne
grund som är aktuell beror på ändamålet. När vi behöver samtycke får du särskild
information om det.

Våra principer för att lagra och gallra personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att
distriktet sparar dina personuppgifter så länge som uppgifterna behövs för att uppfylla
de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den
tid som krävs enligt lag, till exempel bokföringslagen, där räkenskaper måste sparas i
minst sju år.

Dina rättigheter
Du har rätt att
• få information om vilka uppgifter distriktet har om dig,
• få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller
missvisande,
• begränsa användningen av dina personuppgifter, samt
• få dina personuppgifter raderade, med vissa undantag.

Du kan göra det genom att skicka en undertecknad begäran till oss.
Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta distriktet (se
kontaktuppgifter nedan). Du kan också vända dig till Datainspektionen.

Förändringar av integritetspolicyn
Om denna integritetspolicy ändras publicerar vi den nya, reviderade policyn på vår
webbplats, med information om när ändringarna träder i kraft.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller synpunkter om hur vi hanterar dina personuppgifter? Kontakta oss
gärna! Post: Hörselskadades distrikt i Skåne,
Bagersgatan 4, 211 25 Malmö, e-post: skane@distrikt.hrf.se,
hemsida: www.hrf.se/skane
Vid frågor om HRFs centrala medlemsregister och hur personuppgifter hanteras där,
kontakta HRFs dataskyddsombud på e-post: dataskyddsombud@hrf.se eller post:
Hörselskadades Riksförbund (HRF), att: dataskyddsombudet, Box 1068, 164 25 Kista.
Integritetspolicy för Hörselskadades Riksförbund (HRF) på förbundsnivå finns på
www.hrf.se/integritet.

Denna policy antogs av distriktsstyrelsen den 10 juni 2018 och gäller tills vidare.

Här kan du ladda ner integritetspolicy