Syn- och hörsellyftet 2020, år 1

Bakgrund
I Skånes kommuner saknas inom omsorgen personer som kan lotsa och stödja äldre med hörselnedsättning och deras anhöriga att komma rätt bland de vårdmöjligheter som finns. Regionens hörselvård har ansvaret för utprovning av hörapparater och hjälpmedel, men det saknas någon som kan fungera som ett externt stöd vid handhavande och underhåll av olika hjälpmedel, och det finns därför en risk att de inte används, vilket i sin tur kan leda till ökad isolering för den enskilde och i förlängningen ökad vårdkostnad för samhället. Det är också påvisat att hörselnedsättning med åtföljande isolering kan leda till demens.
Det behövs personer som kontinuerligt kan informera och uppdatera anhöriga, hemtjänstpersonal, sjukhuspersonal och personal som arbetar inom olika boendeformer, för att ge så bra och effektiv omsorg som möjligt för personer med hörselnedsättningar. Det handlar inte bara om hörapparater utan även andra hörselhjälpmedel samt anpassning av närmiljön, t ex hörselslingor i samlingssalar, information om att det finns text i TV, texttelefon, skriv- och TSS-tolkar och hur man använder dessa hjälpmedel. Det behövs en kompetent hörselinstruktör i varje kommun. Denna bör ha kunskap om hörselfrågor och hörteknik samt ha kompetens att genomföra utbildningar i både hörteknik och bemötande där så behövs. Hörselinstruktörens roll är att förmedla kunskap vidare till personal ute i verksamheten. Detta är en kommunal fråga som hör hemma under daglig omsorg.

Lägesrapport 2020

På ett tidigt stadium, och genom information från Syn- och hörselinstruktörsföreningen i Sverige (SHIF-S) och Synskadades distrikt (SRF Skåne), förstod vi att Skånes 33 kommuner nu står nästan helt utan syn- och hörselinstruktörer. Ängelholms kommun tog bort tjänsten i början av året, Malmö har kvar två syninstruktörer.

Vårt arbete har därför mer fått inrikta sig på att försöka få tillbaka den viktiga kompetens som syn- och hörselinstruktörerna utgör framför att säkerställa att de finns kvar och en projektledare har anställts på 25 %.

Samverkan
Vi samverkar med Hörselskadades Riksförbund (HRF), Synskadades Riksförbund (SRF) och distrikt (SRF Skåne), Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och distrikt (FSDB Skåne), Syn- och hörselinstruktörsföreningen i Sverige (SHIF-S), samt med HRF:s föreningar i Ängelholm, Örkelljunga, Hässleholm, Kristianstad, Osbybygden, Österlen, Ystad, Malmö och Lund.

Vi bygger kontaktnät gentemot Regionen, kommuner och enskilda, som tycker att det finns anledning att arbeta för ett lyft inom den kommunala hörselomsorgen, och för vilka frågan om kommunala syn- och hörselinstruktörer är viktig. Vi har även informerat om projektet för en av Hörselenheten vuxnas rehabgrupper, en samverkan som kommer att utvecklas.

Delaktighet
Hörselskadades distrikt har ett infoblad och en hemsida där vi skriver om projektet. Vi informerar på distriktsmöten och i samband med olika styrelsemöten, och via protokoll till våra föreningar. Vi har byggt upp ett nätverk med intressepolitiska representanter från föreningarna. På så vis når vi alla medlemmar i distriktet och de har möjlighet att komma med synpunkter och förslag.

Genom vår samverkan med HRF, SRF och FSDB når vi också andra som kan ha glädje av en förbättrad kommunal syn- och hörselomsorg. Vårt projekt har bl.a. nämnts i Auris (medlemstidning från HRF) och i Sett och Hört (syn- och hörselinstruktörernas tidning). Pågående arbete sammanstrålar med landsomfattande kampanjer för fler kommunala syn- och hörselinstruktörer.

Vi har tillsammans med SRF och SHIF-S gjort skrivelser till Ängelholms kommun för att stoppa avvecklingen där, samt skrivit insändare och debattinlägg om att det behövs fler kommunala syn- och hörselinstruktörer eller motsvarande (Debattinlägg i SDS 23 januari 2020).

https://www.sydsvenskan.se/2020-01-23/infor-syn–och-horselinstruktorer-i-alla-kommuner

Vi har också ordnat intressepolitiska möten i Malmö och Lund, och i samverkan med föreningarna, HRF, SRF Skåne, FSDB och SHIF-S, har vi velat inspirera föreningarnas medlemmar att agera och försöka påverka kommunpolitiker och tjänstemän att inse allvaret. Flera medlemmar har också skrivit olika debattinlägg i lokaltidningarna som pekar på behovet av förbättrad omsorg, och lyft frågan i funktionshindersråd eller motsvarande.

Pågående utveckling
Genom vårt intressepolitiska nätverk har vi skapat en viktig plattform för det fortsatta arbetet som syftar till att få kommunerna att tillhandahålla bästa tänkbara syn- och hörselomsorg.

Under våren 2020 planerades intressepolitiska möten i Ystad och Kristianstad där representanter från föreningarna i HRF Skåne, SRF Skåne, FSDB och SHIF-S bjöds in tillsammans med politiker och tjänstemän från Skånes 33 kommuner.
Coronakrisen gör nu att vi måste flytta dessa möten till hösten men kontakten med kommunerna fortskrider via mejl och telefon och då har vi också möjlighet att förtydliga projektets mål och syften. På samma sätt håller vi kontakten med vårt intressepolitiska nätverk och med våra medlemmar.

Fortsättning våren 2020 – våren 2021
Vi samverkar med SRF Skåne, FSDB och SHIF-S genom informationsmöten med inbjudna kommunpolitiker och tjänstemän, liksom att ge stöd till föreningarna att aktivera sina medlemmar i kampen för en förbättrad kommunal syn- och hörselomsorg inom vård- och omsorgsförvaltningen eller motsvarande.

Distriktsstyrelsen HRF Skåne