Kvalitetsregistret och patientnämnden

– Nationellt kvalitetsregister bygger på statistik från en enkätstudie som genomförs av Forskningsinstitutet Hörselbron. Genom den årliga rapporten från kvalitetsregistret får vi en bild av hur hörselvården ser ut i olika delar av landet och hur utvecklingen ser ut över tid.

– Genom att följa hur många anmälningar av den primära hörselrehabiliteringen som årligen inkommer till patientnämnden får vi en bild av hur vårdtagarna upplever den vård de får och hur de kommunicerar detta till Region Stockholm.

Kvalitetsregistret

I rapporten från det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering presenteras resultaten från en enkät som 79 procent av landets regioner deltar i. Resultaten visar på kvaliteten i hörselvården i regionerna.

Kvaliteten mäts utifrån fyra indikatorer:

  • Tillfredsställelse/Nytta
  • Kontakt/Information
  • Funktion
  • Väntetid

Region Stockholm har i många år hamnat i botten på flera av indikatorerna och vissa år har regionen haft sämst resultat på samtliga indikatorer. Dessvärre håller trenden med Region Stockholms dåliga resultat i sig.

I rapporten för 2020 har hörselrehabiliteringen i Region Stockholm sämst resultat på de två indikatorerna Tillfredsställelse/Nytta och Kontakt/Information.

Tillfredsställelse/Nytta

Indikatorn Tillfredsställelse/Nytta är enligt rapportens författare den viktigaste indikatorn. I rapporten står att ”Medelvärdet av denna beskriver den totala tillfredsställelse eller nyttan som patienten upplever efter rehabiliteringen.”. På denna indikator har Region Stockholm haft sämst resultat i flera år nu. Det är tydligt att Stockholms läns invånare inte får hörselvård som kan mäta sig med resten av landet.

Lägre delaktighet

Även på indikatorn Kontakt/Information är hörselvården i Region Stockholm sämst i landet. Indikatorn visar enligt rapporten ”hur informationen till patienten fungerar och hur personalen bemöter patienten. Även delaktighet och hur väl audionomen lyssnat på patienten inkluderas”.

Just delaktighet brukar framhållas som ett argument för det system med Fritt val av hjälpmedel som finns i Region Stockholm. Hörselskadades distrikt i Stockholms län ser gång på gång exempel på bristande information om systemet från vårdgivarna och det är tydligt att detta går ut över patienternas valfrihet och delaktighet. Att hörselvården i Region Stockholm är sämst i Sverige på indikatorn Kontakt/Information visar svart på vitt att Fritt val-systemet inte leder till större delaktighet som systemets förespråkare hävdar.

Funktion och väntetid

På indikatorn Funktion är hörselvården i Region Stockholm inte sämst i landet, även om regionen även här befinner sig i bottenskiktet. Indikatorn visar hur patienten uppfattar hörapparatens funktion, vilket påverkas av hur hörapparaten ställts in av audionomen.

På indikatorn Väntetid har Region Stockholm en placering bland topp tre. I länet finns många hörselmottagningar och att få en tid hos någon av dem är förhållandevis enkelt. Att invånarna i Stockholms län inte behöver vänta alltför länge på att komma in i hörselvården är givetvis bra, men att döma av rapportens resultat håller den hörselvård patienterna får inte måttet.

Läs hela rapporten från det nationella kvalitetsregistret här.

 

Patientnämnden

Under 2020 inkom 12 ärenden rörande hörselrehabiliteringen till patientnämnden i Region Stockholm. Detta är en minskning jämfört med 2019, då 16 ärenden inkom till patientnämnden rörande hörselrehabiliteringen. Denna utveckling bekräftar den nedåtgående trend som redan tidigare synts i antalet anmälningar till patientnämnden.