Nyheter

Protokoll fört vid HRF Tanum – Munkedal årsmöte den 5 mars 2020 på Fjällbacka Service.

1. Årsmötet öppnas.

Ordförande, Gudrun Tobiasson, hälsade de 40 medlemmarna välkomna till årsmötet och förklarade mötet öppnat.

2. Parentation.

Parentation hölls för under året avlidna medlemmar. Ordföranden, Gudrun Tobiasson tände ett ljus och höll en tyst minut, därefter läste Gudrun upp en stämningsfull dikt.

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Enligt valberedningens förslag valdes Ernst Almkvist som mötesordförande och Sture Schewenius som sekreterare för årsmötet.

4. Val av justerare tillika rösträknare.

För att jämte ordföranden justera protokollet samt att vid behov vara rösträknare valdes Birgitta Rundqvist och Gunnel Jangestrand.

5. Godkännande av dagordning.

Dagordningen som delades ut av Gudrun Tobiasson godkändes.

6. Årsmötets utlysande.

Årsmötets utlysande godkändes.

7. Verksamhetsberättelse för år 2019.

Gudrun Tobiasson läste upp verksamhetsberättelsen som därefter godkändes, kopior på verksamhetsberättelsen var utdelade till samtliga och kommer att bifogas protokollet.

8. Ekonomisk berättelse för år 2019.

Resultat- och balansräkning var utdelade till samtliga närvarande. Kassören Marianne Schewenius presenterade dokumenten. Verksamheten år 2019 gav ett överskott på 13 442 kr. Balansräkningen visar, att vid årets slut uppgår det egna kapitalet till 99 713 kr. Den ekonomiska berättelsen godkändes. Kopia av resultat- och balansräkning bifogas protokollet.

9. Revisionsberättelse.

Räkenskaperna hade granskats av de valda revisorerna Nils Nilsson och Eivor Kristensson. Nils läste upp revisionsberättelsen och då räkenskaperna godkänts utan anmärkning föreslog revisorerna att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2019. Revisionsberättelsen bifogas protokollet.

10. Frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

11. Inkomna motioner.

Inga motioner har inkommit.

12. Medlemsavgift för 2020.

Medlemsavgiften beslutas av förbundets kongress för fyra år i taget. Förbundets kongress, i maj 2016, beslutade att medlemsavgifterna för perioden 2017 – 2020 ska vara oförändrade. Detta innebär att medlemsavgiften för huvudmedlem är 300 kr och för familjemedlem 75 kr. Medlemsavgiften för 2021 till 2025 kommer att beslutas på Förbundets kongress i maj 2020.

13. Planerad verksamhet år 2020.

Planerad verksamhet år 2020 redovisades av Gudrun Tobiasson och godkändes. Kopior på verksamhetsplanen var utdelade till samtliga närvarande, Verksamhetsplanen bifogas protokollet.

14. Förslag från valberedning och styrelse.

Förelåg inga förslag från valberedning eller styrelse om någon förändring av antalet ledamöter i styrelsen.

15. Val av styrelse.

Ordet lämnades till valberedningen.

I tur att avgå ur styrelsen är Gudrun Tobiasson, Marianne Schewenius, Doris Meng och Sture Schewenius. Gudrun Tobiasson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval på två år av Doris Meng, Marianne Schewenius och Sture Schewenius, samt nyval på två år av Rolf Hansson.

Kerstin Mannerek, Vigdis Alveid, Leif Svensson och John-Olof Siversson kvarstår i styrelsen till 2021.

Som ordförande på 1 år nyvaldes Doris Meng.

Som kassör på 1 år omvaldes Marianne Schewenius.

16. Val av revisorer.

Valberedningen föreslår omval på 1 år av Nils Nilsson och Eivor Kristensson, samt omval på 1 år av revisorsersättaren Inga-Lill Johansson. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

17. Val till utomstående organ, samtliga dessa val på 1 år.

På valberedningens förslag delegeras dessa val till den nyvalda styrelsen.

HRF Fyrbodal (Hörselverksamhetens brukarråd Fyrbodal) (en ledamot, en ersättare)

KFR Tanum (Kommunala funktionsrådet Tanum) (en ledamot, en ersättare)

KRF Munkedal (Kommunala rådet för funktionshinder) (en ledamot, en ersättare).

Funktionsrätt Tanum (HSO Tanum) (en ledamot, en ersättare)

Funktionsrätt Munkedal (HSO Munkedal) (en ledamot, en ersättare)

18. Val av ombud till årsmöten, samtliga val på ett år.

HRF Västra Götaland (två ombud och en ersättare)

Som ombud vid HRF:s Västra Götaland årsmöte valdes enligt valberedningens förslag Doris Meng och Kerstin Mannerek som ombud och som ersättare valdes Sture Schewenius.

Funktionsrätt Tanum (HSO) (två ombud)

Som ombud vid årsmötet i Funktionsrätt Tanum valdes Marianna Schewenius och Bengt Bäckström.

Funktionsrätt Munkedal (HSO) (två ombud)

Som ombud vid årsmötet i Funktionsrätt Munkedal valdes Kerstin Mannerek och Leif Svensson.

19. Val av valberedningen.

Valberedningen har bestått av Bengt Johnsson (sammankallande), Lars-Erik Larsson och Lena Jacobsson.

Kvarstår i valberedningen gör Lars-Erik Larsson 1 år (sammankallande) och Lena Jacobsson i 2 år.

Till ny ledamot i valberedningen valdes Elisabet Öqvist på 3 år.

20. Övriga frågor.

En medlem uppmanade styrelsen att uppdra åt HRF:s förbund att kräva att bakgrundsmusiken tas bort i filmer och övriga TV-program där bakgrundsmusik förekommer. Bakgrundsmusik är mycket störande för hörselskadade.

Inga övriga frågor anmäldes.

 

22. Årsmötet avslutas.

Mötesordföranden, Ernst Almqvist tackade deltagarna för uppmärksamheten och förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.