Fritt val avskaffas – Vanliga frågor

Den nya politiska majoriteten i Region Stockholm har träffat en överenskommelse om att avskaffa Fritt val av hjälpmedel inom primär hörselrehabilitering. Hörselskadades distrikt i Stockholms län har länge kritiserat systemet och ser avskaffandet som ett viktigt steg för att länets invånare ska få en hörselvård att lita på. 

Senast uppdaterad 1 nov 2022


På den här sidan besvarar vi vanliga frågor om avskaffandet av Fritt val. 

Var går det att läsa om överenskommelsen att avskaffa Fritt val-systemet?

Vänsterpartiet har publicerat ett program med 44 punkter som de förhandlat fram med S, C och MP. Punkt 15 i programmet behandlar Fritt val och där står det:

”Fritt val av hjälpmedel inom primär hörselrehabilitering ska avskaffas för att ersättas med ett system som förbjuder tillverkare från att också vara förskrivare samtidigt som tillgängligheten till vård och mångfalden av utförare upprätthålls. Vårdval primär hörselrehabilitering kommer finnas kvar. SLSO ska ges möjlighet att öppna en mottagning inom primär hörselrehabilitering.” Hela programmet går att läsa här  

Mittenkoalitionen (bestående av S, C och MP) har en gemensam politisk plattform. Där står det:

”En översyn över fritt val av hjälpmedel inom hörselvården ska genomföras för att förbättra insynen och säkerställa patientinflytandet.” Hela plattformen går att läsa här

Det som står i Vänsterpartiets 44-punktsprogram och det som står i mittenkoalitionens politiska plattform skiljer sig något åt. Både mittenkoalitionen och V har dock bekräftat att samtliga punkter i 44-punktsprogrammet ska genomföras under den här mandatperioden. Det innebär att Fritt val ska avskaffas.

Vad menas med att tillverkare inte ska få vara förskrivare? 

Majoriteten av patienterna inom primär hörselrehabilitering är idag listade hos vårdgivare som ingår i internationella koncerner som även tillverkar hörapparater. Dessa mottagningar förskriver i stort sett bara hörapparater som tillverkats inom den egna koncernen, eftersom det gynnar dem ekonomiskt. Enligt överenskommelsen mellan V, S, C och MP ska det i framtiden inte vara möjligt att både vara tillverkare och förskrivare av hörapparater. 

Hur är avvecklingen av Fritt val-systemet tänkt att gå till?

Vi har inte fått något besked om det än, men eftersom majoriteten och Vänsterpartiet har landat i att primär hörselrehabilitering ska fortsätta att vara ett vårdval behöver man ändra på förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget är det regelverk som alla vårdgivare inom vårdval primär hörselrehabilitering ska följa. Efter att regionen har ändrat förfrågningsunderlaget så har vårdgivarna ett antal månader på sig att meddela om de vill acceptera förändringarna eller inte. De som meddelar att de inte accepterar förändringarna kommer att fasas ut ur systemet efter ett år från de att man lämnat sitt besked. De vårdgivarna jobbar då enligt nuvarande avtal tills de fasats ut. 

Rent praktiskt så har sådana här förändringar brukat gått till så att frågan väcks i avtalsutskottet och sedan bereder Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett nytt förslag, tillsammans med vårdgivare och patientorganisationer. 

Varför är Hörselskadades distrikt i Stockholms län kritiska till Fritt val-systemet?

Distriktet är kritiska till systemet då vi ser att det utnyttjas av vårdgivarna för att tjäna pengar, snarare än att komma patienterna till nytta. Många mottagningar ägs av internationella koncerner som även äger hörapparattillverkare och på dessa mottagningar förskrivs i stort sett bara hörapparater från den egna koncernen. Audionomerna hamnar på dubbla stolar, då de får agera vårdgivare och försäljare på samma gång. Vi möter alldeles för ofta personer som inte fått fullvärdig information om sina alternativ och som fått betala väldigt mycket för sina hörapparater, ofta i onödan. Här kan du läsa mer. 

Får jag inte gå till vilken mottagning jag vill längre? 

Jo du har fortfarande möjlighet att gå till vilken mottagning du vill inom primär hörselrehabilitering. Det är vårdvalssystemet som gör det möjligt och inte Fritt val-systemet. Vårdval handlar om val av vårdgivare, Fritt val handlar om val av hjälpmedel (hörapparat). 

Hur påverkas hörapparatupphandlingen om Fritt val försvinner? 

Efterfrågan på regionens sortiment kommer att öka kraftigt när Fritt val försvinner. Just nu pågår en upphandling av hörapparater till bland annat primär hörselrehabilitering. Den kommer sedan att gälla ett par år framåt med möjlighet för regionen att förlänga den. Upphandlingen har dock ett tak och när regionen köpt in hörapparater för en viss summa kommer en ny upphandling att göras. Distriktets bedömning är att det kommer att gå relativt fort att nå taket för upphandlingen när Fritt val väl tas bort. Vi kommer precis som tidigare att jobba för att upphandlingen ska ge patienterna bra möjligheter att få hörapparater som möter deras behov. Vi kommer även att fortsätta driva att regionen ska göra en enkät bland de som valt att köpa sina hörapparater genom Fritt val, för att ta reda på vilka funktioner på hörapparaten som fått patienterna att köpa.