Fritt val avskaffas – Vanliga frågor

Den nya politiska majoriteten i Region Stockholm har träffat en överenskommelse om att avskaffa Fritt val av hjälpmedel inom primär hörselrehabilitering. Hörselskadades distrikt i Stockholms län har länge kritiserat systemet och ser avskaffandet som ett viktigt steg för att länets invånare ska få en hörselvård att lita på. 

Senast uppdaterad 14 mars 2024.


På den här sidan besvarar vi vanliga frågor om avskaffandet av Fritt val. 

Var går det att läsa om överenskommelsen att avskaffa Fritt val-systemet?

Vänsterpartiet har publicerat ett program med 44 punkter som de förhandlat fram med S, C och MP. Punkt 15 i programmet behandlar Fritt val och där står det:

”Fritt val av hjälpmedel inom primär hörselrehabilitering ska avskaffas för att ersättas med ett system som förbjuder tillverkare från att också vara förskrivare samtidigt som tillgängligheten till vård och mångfalden av utförare upprätthålls. Vårdval primär hörselrehabilitering kommer finnas kvar. SLSO ska ges möjlighet att öppna en mottagning inom primär hörselrehabilitering.” Hela programmet går att läsa här  

Mittenkoalitionen (bestående av S, C och MP) har en gemensam politisk plattform. Där står det:

”En översyn över fritt val av hjälpmedel inom hörselvården ska genomföras för att förbättra insynen och säkerställa patientinflytandet.” Hela plattformen går att läsa här

Det som står i Vänsterpartiets 44-punktsprogram och det som står i mittenkoalitionens politiska plattform skiljer sig något åt. Både mittenkoalitionen och V har dock bekräftat att samtliga punkter i 44-punktsprogrammet ska genomföras under den här mandatperioden. Det innebär att Fritt val ska avskaffas.

Har det fattats något beslut om att ta bort Fritt val?

Ja Hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslut den 21 november om att Fritt val ska upphöra inom hörselområdet från och med den 1 jan 2025. Istället ska hörselvården prova ut regionupphandlade apparater. I samband med det här ska man se över hur upphandlingarna görs. 

Dessutom har regionen beslutat att det här ska ske både i budgeten för 2023 och 2024. 

Vad menas med att tillverkare inte ska få vara förskrivare? 

Majoriteten av patienterna inom primär hörselrehabilitering är idag listade hos vårdgivare som ingår i internationella koncerner som även tillverkar hörapparater. Dessa mottagningar förskriver i stort sett bara hörapparater som tillverkats inom den egna koncernen, eftersom det gynnar dem ekonomiskt. Enligt överenskommelsen mellan V, S, C och MP ska det i framtiden inte vara möjligt att både vara tillverkare och förskrivare av hörapparater. 

Hur är avvecklingen av Fritt val-systemet tänkt att gå till?

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen jobbar för att ta fram ett nytt förslag till förfrågningsunderlag, det vill säga det avtal som vårdgivarna har med regionen. Planen idag är att avtalet ska beslutas i Primärvårdsnämnden den 25 september 2024 och därefter börja gälla från 1 januari 2025. 

De mottagningar som vill kan sedan jobba utefter det nya avtalet. De som i stället väljer att lämna kan säga upp avtalet och därefter jobba efter det gamla avtalet i 12 månader. Enligt förvaltningen kommer dock inga nya Fritt val-rekvisitioner att kunna förskrivas efter 1 januari 2025, oavsett om vårdgivaren följer det nya eller gamla avtalet.

Vad vill Hörselskadades distrikt i Stockholms län se i hörselvården efter att fritt val är avskaffat?

Vårt mål kvarstår: En hörselvård av bra kvalitet, som är samhällsfinansierad och i rimlig tid. I Region Stockholm styrs hörselvården genom det uppdrag politikerna ger mottagningarna. Vårt fokus blir därför på att uppdraget ska stämma överens med våra mål så bra som möjligt. Till en början så handlar det om att kraven ska moderniseras för att bättre stämma överens med kunskapen om hur bra hörselvård ska bedrivas, men också om att hörselvård ska få rätt pris. Vår oro ligger i att uppdraget både kan komma att ge otillräcklig ersättning och är felkonstruerat och därmed inte kommer att kunna ge Stockholms län den hörselvård vi behöver.

Vi ser också att hörselvården behöver nå personer som idag inte själva kan ta sig till den, men som fortfarande behöver ha en bra kommunikation med sin omgivning. Bara för att du av medicinska skäl inte kan komma till en mottagning och inte kan gå igenom en full hörselrehabilitering, ska det inte innebära att hörselvården inte ska finnas för dig om du behöver den. 

Varför är Hörselskadades distrikt i Stockholms län kritiska till Fritt val-systemet?

HRF i Stockholms län är kritiska till systemet då det är rörigt för patienterna att förstå skillnaden mellan att välja fritt val och inte och dessutom skapar otrygghet för patienten. Nio av tio patienter använder fritt val, men många vet inte ens om att de gör det. Det trots att regionen lagt mycket resurser på just den här området med regelförändringar och informationsinsatser på den här punkten. Vi möter också ofta patienter som säger att de fått höra måste välja fritt val, för att kunna höra sina nära och kära och att regionens hörapparater är rent ut sagt dåliga. Den sista uppgiften stämmer inte överens med vad vi får höra från de oberoende sakkunniga vi  har pratat med.

Kvaliteten på hörselrehabiliteringen i Stockholm är väldigt låg jämfört med andra regioner, senaste året (2022) låg Stockholm på 18:e plats av 18 regioner i Nationellt kvalitetsregister hörselrehabiliterings huvudindikator. Vi menar att det beror på att audionomerna hamnar på dubbla stolar, då de får agera vårdpersonal och försäljare på samma gång. Många patienter vi möter tycker det är svårt att veta i vilken roll audionomen talar. 

Dessutom har Fritt val inneburit att Region Stockholm flyttat över kostnaden för hörselvården från sig själva till patientegruppen. Ersättningen till vårdgivarna är den överlägset lägsta i landet och har aldrig varit stor nog att täcka kostnaderna för vården. Det innebär att vårdgivarna måste sälja apparater för att kunna finansiera vården. Det tycker vi är orimligt både för patienterna och för audionomerna, all vård ska följa samma principer för medfinansieringen. 

Så länge Fritt val är kvar så kommer de här problemen inte att försvinna. HRF vill istället se att vårdgivare kan fokuserar på hörselvård utan att blanda in försäljningen av samma hjälpmedel som ska förskrivas.

Får jag inte gå till vilken mottagning jag vill längre? 

Jo du har fortfarande möjlighet att gå till vilken mottagning du vill inom primär hörselrehabilitering. Det är vårdvalssystemet som gör det möjligt och inte Fritt val-systemet. Vårdval handlar om val av vårdgivare, Fritt val handlar om val av hjälpmedel (hörapparat). 

Hur påverkas hörapparatupphandlingen om Fritt val försvinner? 

Efterfrågan på regionens sortiment kommer att öka kraftigt när Fritt val försvinner. Just nu pågår en upphandling av hörapparater till bland annat primär hörselrehabilitering. Den kommer sedan att gälla ett par år framåt med möjlighet för regionen att förlänga den. Upphandlingen har dock ett tak och när regionen köpt in hörapparater för en viss summa kommer en ny upphandling att göras. Distriktets bedömning är att det kommer att gå relativt fort att nå taket för upphandlingen när Fritt val väl tas bort. Vi kommer precis som tidigare att jobba för att upphandlingen ska ge patienterna bra möjligheter att få hörapparater som möter deras behov. Vi kommer även att fortsätta driva att regionen ska göra en enkät bland de som valt att köpa sina hörapparater genom Fritt val, för att ta reda på vilka funktioner på hörapparaten som fått patienterna att köpa.