Historik 60-års jubileum 1959-2019

År 1959 annonserade Hörselskadades riksförbund och Hörcentralen i Örnsköldsvik gemensamt i ortstidningen. Syftet med annonseringen var att bilda en förening för hörselskadade. För att ge en mera personlig inbjudan till de hörselskadade skrev överläkaren Sten Kyhlstedt en inbjudan som lämnades till patienterna vid deras besök på öronkliniken.

Den 29 januari 1959 hölls den första träffen med syfte att bilda en förening ett 40 tal personer kom till denna första träff. Hörselfrämjandets Riksombudsman John Svensson deltog och föreläste om hörselskador, hörselvård och Hörselfrämjandets verksamhet. Vid denna tidpunkt fanns 50 st lokalföreningar i landet. Lokalföreningarnas uppgift var att tillvarata de hörselskadades intresse samt skapa mod och tillförsikt hos medlemmarna

Vid denna första träff beslöts det att bilda en lokalförening som fick namnet Hörselfrämjandet i Örnsköldsvik med omnejd. På första träffen antecknade sig 34 personer som medlemmar.  Innan årets slut hade medlemsantalet ökat  till 70 personer

Hörselfrämjandets första styrelse i Örnsköldsvik hade följande sammanfattning.

Ordförande Sten Kyhlstedt, vice ordförande John Forsberg, sekreterare Isidor Johansson, kassör Gottfrid Malmgren, ledamot Ingeborg Svensson.

Vår nuvarande ordförande är Kurt Kangas

Medlemsavgiften var under det första året 6 kr.  Medlemsavgiften har höjts genom åren och är för närvarande 300 kr året.  Sedan år 1990 heter riksförbundet, Hörselskadades Riksförbund, vår lokalförening bytte också namn till Hörselskadades förening i Örnsköldsvik.

1981 bildades en föräldraförening i Örnsköldsvik som skulle tillvarata de hörselskadade barnens intresse. Denna förening verkade aktivt fram till i mitten av 90-talet då föreningen efter kongressbeslut upplöstes och ingick i lokalföreningen.

1999 utsågs av Riksförbundet till ”Tinnitusåret”. Detta har inneburit att vår lokalförening har anordnat ett flertal kurser för tinnitusdrabbade personer genom åren.

Inom Hörselskadades förening i Örnsköldsvik finns numera grupper för Föräldrar till hörselskadade barn, Äldre hörselskadade och Tinnitusdrabbade

Föreningens verksamhet har genom åren varit livaktig De senaste åtta åren har vi haft tillgång till nuvarande kassörs husbil och utför uppsökande verksamhet i olika delar i vår kommun. Vi har erbjudit gratis hörselprov och informerat om HRF. Ett uppskattat initiativ som har ökat medlemsantalet till 150 medlemmar

Hälsomässan som årligen anordnas av Hjärt- o lungsjukas förening, har HRF varit inbjudna till och erbjudit besökarna gratis hörseltester och informerat om HRF verksamhet.

HRF har även informerat verksamhetschefer inom kommunens åldringsboende om hörselskador som drabbar äldre personer

Vi har även informerat om hörselskador och olika hjälpmedel på pensionärsföreningarnas möten.

I samarbete med svenska kyrkan Café kvällar i Bredbyn och Gullängets kyrka har vi informerat om barn med medfödda hörselskador.

På en Café kväll i Husums församlingshem informerade vi om HRF:s verksamhet och två av våra medlemmar berättade hur det är att leva med hörselskada.

Under år 2018 sände HRF: s lokalförening en skrivelse till kommunen om behovet av ett hörselombud, som har till uppgift att hjälpa de äldre hörselskadade. Hörselombudets uppgift är även att informera personal på de olika äldreboendena. HRF fick inte gehör för denna framställning och svaret var för oss ofattbart, vilket innebär att vi åter kommer ta kontakt med kommunen.

Ökad slinganvändning har under åren varit en av föreningens största uppgifter. HRF:s riksförbund anordnade under 2018 kurser i Slingkoll. Två personer från styrelsen deltog. Dessa har varit ute på olika åldringsboende i kommunen och gjort kontroll av slingförstärknings anläggningar och informerat om handhavande av utrustningen

Under de senaste fem åren har HRF:s Lokalförening ansökt om bidrag ur Syskonen Johanssons fond. Vi har fått medel till inköp av dator, skrivare och bildkanon. Under tre års tid har vi ansökt om medel till en trådlös slinganläggning, vi beviljades december 2018 pengar till denna anläggning.

Verksamhetsformerna har förändrats genom åren. Medlemsmöten som vi tidigare hade en gång i månaden har minskat till ett möte vår och höst. Orsaken till minskningen av mötena är att besöksantalet minskade, ett problem som vi delar med flera intresseföreningar.

Surströmmingsfesten har vi numera tillsammans med Funktionsrätt Örnsköldsvik. Oktober månad firas varje år Hörselns vecka och dag med ett tema som riksförbundet utser. Lokalföreningen erbjuder vanligtvis gratis hörseltester denna dag.

Från och med 2018 har vi ett kansli på Fabriksgatan 25 A i Örnsköldsvik. Kansliet är bemannat varje torsdag udda veckor med uppehåll på sommaren. Du som är medlem kan besöka oss där och köpa batterier till reducerat pris.  Kom gärna med förslag och diskutera med oss om hur vi kan förbättra HRF lokalförening.

Som avslutning på denna berättelse vill vi blicka tillbaka och minnas föreningens olika styrelseledamöter som lagt ner ett stort och uppoffrande arbete för föreningens framåtskridande.

Vi tackar alla som med sitt medlemskap och villighet bistår med hjälp och med tjänande gärning har stött vårt arbete.

Styrelsen genom
Ragnhild Sehlberg

Ensam förmår du intet.
Tillsammans förmår vi allt.
Ensam blir du ett offer.
Tillsammans så blir vi en makt.
Ensam begär man för mycket.
Tillsammans får kraven gestalt.
Ensam förlorar du ofta.
Tillsammans så blir vi en kraft.

Svante Foerster

 

 

 

Historik 50 års-jubileum (1959 – 2009)

Hörselskadades förening i Örnsköldsvik kan med glädje fira sitt 50-års-jubileum efter 50 år av aktiv verksamhet.

Tack vare överläkare Sten Kyhlstedts brinnande intresse för de hörselskadades problem ventilerades behovet av en lokalavdelning inom Örnsköldsviksområdet.

Den 29 januari 1959 hölls en första träff med syfte att bilda en förening för hörselskadade. Cirka 40 personer kom till denna första träff där Hörsel-främjandets Riksombudsman John Svensson deltog och föreläste om hörsel-skador, hörselvård och om Hörselfrämjandets verksamhet. Vid denna tidpunkt fanns 50 st lokalföreningar i landet. Lokalföreningarnas uppgift var bl a att bereda medlemmarna tillfällen att samlas till kamratlig samvaro och att skapa mod och tillförsikt hos medlemmarna.

De församlade beslöt enhälligt att bilda en lokalförening. Den fick namnetHörselfrämjandet i Örnsköldsvik med omnejd. 34 personer av de församlade antecknade sig som medlemmar. Efter första verksamhetsåret hade medlemsantalet ökat till 70 st.

Den första styrelsen hade följande sammansättning: Ordförande  Sten Kyhlstedt, vice ordförande John Forsberg, sekreterare Isidor Johansson, kassör Gottfrid Malmgren, ledamot Ingeborg Svensson.

Medlemsavgiften under de första åren var 6 kr. Denna avgift har under åren höjts successivt och är för närvarande 200 kr. Sedan 1990 heter riksförbundet, Hörselskadades Riksförbund, varför lokalföreningen också bytt namn till Hörselskadades förening i Örnsköldsvik.

Det har inte varit så täta skiften på posterna som ordförande, kassör och sekreterare under dessa 50 år. Några namn som jag lyckats få fram är Ordförande: Sten Kyhlstedt, Eskil Öberg, Anna-Lena Ekman. Kassör: Gottfrid Malmgren, Sixten Hellkvist, Bertil Lindström, Stig-Axel Nilsson. Sekreterare: Isidor Johansson, Anders Nyström, Steffan Lundström, Monica Westman, Åke Rundkvist.

Eskil Öberg var aktiv i styrelsen ända tills hälsan tvingade honom att minska ner på sitt engagemang. Han var med i föreningen fram till sin död. En som var med ända från starten och fram till sin död var Sixten Hellkvist, som var föreningens kassör under många år. Verksamheten har under åren varit livaktig och gett resultat ute i samhället. Föreningen har under de gångna åren informerat om bullerskador ute på arbets-platser . I början av 70-talet var Eskil ute och informerade om hörselskador och dess problem. Han åkte runt i en utställningsbuss som riksförbundet hade inköpt.   Kommunen har också uppvaktats många gånger. Ett resultat härav är att kommunfullmäktige f o m  1973 anslagit medel att fördelas till företag och föreningar som monterade in hörselslingor.

Utbildning av hörselombud inom hemtjänsten är ett annat exempel på vad föreningen uträttat under årens lopp.

Man har även påverkat Televerket så att man fått volymförstärkare på offentliga telefonautomater. Texttelefoner på offentliga platser t ex på Arlanda är ett annat exempel på vad föreningen under Eskils ledning åstadkommit.

Steffan Lundström var under många år sekreterare i föreningen. Då hade han också uppgifter som styrelseledamot och sekreterare i HSO. Han satt också med i kommunala handikapprådet och HÄLSOSAM Y.

Arbetet med att öka slinganvändandet har under alla åren varit en av föreningens största uppgifter. Under några år var Åke Rundkvist OTA anställd åt kommunen och hade i uppdrag att se över alla slingor kontrollera att de fungerar, göra en förteckning på befintliga slingor och sist men inte minst informera om vikten av att slingorna används. Den tjänsten är numera nedlagd.

1981 bildades en föräldraförening i Örnsköldsvik som skulle tillvarata barnens intressen och verka för att det gavs tillräckliga resurser i skolan så att hörsel-skadade barn gavs samma delaktighet som andra. Denna förening verkade aktivt fram till i mitten av 90-talet då föreningen efter ett Kongressbeslut upplöstes och barnen och föräldrarna kom med i lokalföreningen.

1999 utsågs av Riksförbundet till ”Tinnitusåret” varför vi under detta år ägnade mycket av vår verksamhet åt att sprida kunskap om tinnitus. Detta har bland annat resulterat i att en Tinnitusgrupp bildats. Detta innebär att det numera finns grupper för Föräldrar till hörselskadade barn, Äldre hörselskadade och Tinnitusdrabbade. Gruppen för yrkesverksamma som fanns under några år är vilande då det finns flera yrkesverksamma i styrelsen så de jobbar den vägen.

Verksamhetsformerna har i stort sett följt samma mönster under de 50 åren. Det har varit medlemsmöten en gång per månad  under sept – april, maj,  tema-kvällar och utflykter. Surströmmingsfesten på hösten och ”Kul efter jul” i jan har varit två ständigt återkommande mötestillfällen. Under de  senaste åren har vi ändrat lite på mötesformerna. Det har varit färre träffar per år 2-3 per termin. Surströmmingen har ibland ersatts av paltfest. Medlemsmötena har bytts ut mot musikcaféer. Hörselns dag i oktober firas varje år med teman som riksförbundet bestämt. Vi har under många år varit representerade både i handikapprådet och Hälsosam Y  och kunnat bedriva en del av vårt intressepolitiska arbete den vägen. Under årens lopp har föreningen medverkat till ett stort antal motioner, varav kan nämnas att den första motionen om textade TV-program kom från Örnsköldsvik till Riksförbundets riksmöte 1970.

Som avslutning på denna berättelse vill vi blicka tillbaka med tacksamhet och minnas föreningens olika styrelseledamöter som lagt ner ett stort och uppoffrande arbete för föreningens framåtskridande.

Det är med stor glädje som vi kan konstatera att det bland de som gick med i föreningen under det första året finns 4 medlemmar kvar. Vi tackar dem för dess trofasta intresse för vår verksamhet. Vi tackar också alla andra som med sitt medlemskap och villighet att bistå med hjälp och tjänande gärning stött vårt arbete.

Styrelsen genom
Anna-Lena Ekman