En hörselvård att lita på

Den som har en mild till måttlig hörselnedsättning och bor i Stockholms län ska vända sig till det som heter primär hörselrehabilitering. Personer med mer omfattande behov av hörselrehabilitering får vård inom den utvidgade hörselrehabiliteringen. Läs mer om vårdens organisation här.

Många känner osäkerhet

Vi möter alltför ofta människor som känner sig osäkra kring hur den primära hörselrehabiliteringen ska fungera och människor som inte vågar lita på att den vård de får utgår från deras behov, snarare än audionommottagningarnas ekonomiska intressen. Så ska det inte vara. Invånarna i Stockholms län måste få en hörselvård att lita på.

En hörselvård att lita på

Ingen ska behöva vara rädd för att bli lurad inom vården. Som patient ska man känna sig trygg med att man får god vård och rehabilitering oavsett hur ens ekonomi ser ut, eller vilka förkunskaper man besitter. Hörselskadades distrikt i Stockholms län kräver att Region Stockholm ger länets invånare en hörselvård att lita på.

En hörselvård att lita på innebär:

 • Att Region Stockholms hörselvård är samhällsfinansierad.
 • Att Region Stockholms hörselvård håller hög kvalitet och ger hörselskadade tillgång till behandlingar, hjälpmedel och andra insatser inom rimlig tid.
 • Att Region Stockholms hörselvård utgår från en helhetssyn på individens behov.
 • Att Region Stockholm tar ansvar för att allmänheten får information om möjligheter och rättigheter när det gäller hörselvård, inklusive hjälpmedel, behandlingar, insatser och resurser.
 • Att tillgång till hörapparater aldrig begränsas av individens ekonomi, kunskaper och förmåga att ställa krav.
 • Att tillgång till hörapparater aldrig påverkas av vårdgivarens ekonomiska intressen.
 • Att hörselvården ger hörselskadade stöd att utveckla hörselsmart kompetens, med kunskap och insikt om sina rättigheter, möjligheter och begränsningar samt verktyg för en väl fungerande vardag med hög livskvalitet.

Hörselvården idag

Inom den hörselvård som idag erbjuds av Region Stockholm känner sig många patienter oroliga och osäkra. Det är vanligt att patienter upplever att de blir lurade av audionommottagningarna och vi ser ofta att hörapparatutprovningar och rehabiliteringsinsatser inte görs tillräckligt noggrant. Region Stockholm ger inte länets invånare en hörselvård att lita på.

I stället ser vi:

 • Att den vård som ges ofta är beroende av individens ekonomiska resurser
 • Att det ofta förekommer bristande information och att förskrivningssystemets invecklade upplägg innebär att patienter luras till att bli konsumenter genom att köpa sina hörapparater
 • Att vårdgivare styrs av ekonomiska incitament i sina rekommendationer till patienterna
 • Att vårdgivarna inte utför rehabiliteringsprocessen tillräckligt noggrant
 • Att uppföljningen av rehabiliteringsinsatserna brister
 • Att bemötandet av patienter på audionommottagningarna brister

Läs vidare