Plats: Lund

Årsmöte 2022 och föredrag om varseblivning

Datum:
Datum: <time datetime="2022-03-03">3 mars 2022</time>
Tid:
Från: kl. <time datetime="18:30">18.30</time> - Till: kl. <time datetime="21:00">21.00</time>

Kvällen startar med information om varseblivning inom hörselområdet med Eva Ingemarsson, Leg. audionom fån ”Sverige Bellman & Symfon Europe AB”. Som avslutning bjuder föreningen medlemmarna på smörgås.

Anmälan till kansliet senast torsdag 24 februari.

 

 

Kallelse till årsmöte

Som medlem kallas Du härmed till årsmöte på Annegården torsdag 3 mars kl.18.30.

 

1 Mötet öppnas

2 Prövning av mötets stadgeenliga utlysande

3 Fastställande av dagordning

4 Val av presidium: a) mötesordförande

  1. b) sekreterare
  2. c) två protokolljusterare
  3. d) två rösträknare

5 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansrapport 2021.

6 Revisionsberättelse år 2021.

7 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

8 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter.

9 Stadgeenliga val:

 

– Ordförande

– Kassör

– Övriga ordinarie styrelseledamöter

– Suppleanter

– Revisorer

– Revisorssuppleant

– Valberedning

 

10 Nominering till styrelsen för HRF Distrikt Skåne.

11 Motioner (inlämnas senast 3 veckor före mötet)

12 Övriga frågor

13 Mötet avslutas

 

Vill du hjälpa till i föreningen – antingen i styrelsen eller med andra aktiviteter – kontakta kansliet eller valberedningen, Helena Fernholm 0730-315615.

Annat på gång

Det finns inga aktiviteter just nu